Pachinko obchod tabu?ka voli? v ?ase znovuotvorenie

Na prv? de? n?hradn?ho Xintai, k d?tam je tie? nie, preto?e inform?cie o stave nie je, aby Neraiuchi zvoli? platforma je nie?o ?a??ie. Xintai prv? de?, neznamen? to, ?e otvoren? od r?na, bude otvoren? od okamihu, kedy je schv?lenie pol?cia je mimo prev?dzky. Z tohto d?vodu sa v nie vy?isti? otvoren? tej dobe sme ?asto pachinko sal?ny m?te lot?rii. Okrem toho, v z?vislosti od sp?sobu lot?rie, uvedomte si, ?e tam je tie? pr?pad, ?i je z?sah do ktor?ho Xintai neviem.

 

Xintai nahradenie prv? de?, preto?e nie je dostatok ?asu, aby si pre??ta? cel? necht, ponechajte ?as?, na ktor? sa pozrie?, ste tie? sta? iba k tomu, ?e na za?iatku pupok klinec. Samozrejme, ak ste zhroma??uj? d?ta v takej ?daje Robo webu Seven, vlna nastavenie a ROM Horukon tie? po?me sa vzia? do ?vahy.

 

Av?ak, pri poh?ade na ?pravu nechtov, s cie?om pril?ka? z?kazn?kov, je Xintai v?mena prv? de? je najlep?? lak na sladk?.

 

as Horukon sady a ?pravu nechtov z Xintai je otvoren? prv? de? je najlep?ie, ?e ich bude tendencia spr?sni? s ka?d?m ?al??m d?om. Samozrejme z?le?? tie? na predajni. Od prv?ho d?a, hostia tie? zhroma??ova? Nechaj ma na pokoji, niektor? obchody necha? t?m, ?e uvo??uje postupne zvy?uje, tam je tie? predaj?a z prv?ho d?a, preto?e chcem, aby prv? miesto n?razu. T?to oblas? je tendencia asi t??de? bezprostredne po op?tovnom za?at? by bolo lep?ie dr?a? kontrolu na dennej b?ze.

 

doba znovuotvorenie je pr?pad, ako je obchod stanica, preto?e sa o?ak?va, ?e z?kazn?ci s? mnoh? dopravn? z?pchy, je pred predbe?nej kontroly a cie? tabu?ku z predch?dzaj?ceho d?a na potvrdenie ?dajov vyzer? dobr? ?lovek, ktor? bol ?tudovan? do istej miery ,