Zhroma?den? inform?cie o vytvoren? siete kontaktov s patr?ny, Pachipuro v pachinko sal?nov

Mysl?m, ?e existuj? z?kazn?ci, ktor? vidia zaka?d?m, ke? idete do pachinko sal?nu. Z?kazn?ci, ktor? doch?dzaj? ka?d? de? Shigeki nohu ne? tak?ch zamestnancov, ozna?ovan? ako patr?ni v pachinko priemysle. A aj ke? si mysl?m nepravdepodobn? ozna?en? ?ahko rozpoznate?n?, ?e niektor? ?udia naz?vaj? Pachipuro stravovanie v Pachinko.
V
pachinko sal?ne Z?kazn?ci boli pova?ovan? za v podstate Pachipuro, ako ?asto m??u by? zak?zan?, ale aj ?a?ko poveda?. V takom Pachipuro alebo je to, ?i je to najlep?ie, aby sa osobn? vz?ah s ?tamgasti, ale ten, kto by mal obozn?mi? sa do tej miery, ?e mo?no hovori?, mysl?m, ?e to je samozrejme v?hodn?.

 

pravideln? patr?, ale nie s? na ne tie? z?vis? na akci?ch a v obdob? rekonvalescencie, bude to ?s? do rovnak?ho pachinko sal?nu na dennej b?ze. Pachinko je favoritom je, samozrejme, ale pravideln? n?v?tevn?ci s? v???inou t?ch, ktor? radi nakupova? sama.

 

ot?zku, ?i dotknut? osoba m? rozumie?, ale bude dia? v inom pr?behu, preto?e sa jedn? o preklad ?s? do rovnakej pachinko sal?nu ka?d? de?, vieme, jemn? st?nok pohybu tie? najlep??. Napr?klad, ?e je plo?ina, Toka bol z?visl? mnohokr?t v?era sme boli ve?a invest?ci?, hovor?, akoby som sa znovu vy?iel Po oto?en? mnoho mnohokr?t, vy alebo po?u? r?zne v chate.

 

T?m n?padom vyrobi? osobn?m spojenie s ?tamgastov, z ?dajov, budete ma? inform?cie, ako je nemo?no ?ahko pre??ta?, je mo?n? sa dosta? ?ahko. Za norm?lnych okolnost?, alebo tam je pr?ca, mysl?m, ?e tam je, aj ke? je ?a?k? ?s? do pachinko sal?nu ka?d? de?.

 

inform?cie zo ?tamgastov, ale m??e sa tie? ob?as veci ako dobr? v ka?dom pr?pade, tak?e tie alebo ja pop?sa? t?ch, ktor? s? dobr? pozrie? sa na ?al?ie inform?cie n?jdete hovori?. Tam je v???ina z v?hod by? vyjs? s ?tamgastov.
je osobn? spoje na
potom Pachipuro, ale mysl?m, ?e to je v skuto?nosti celkom realisticky ?a?k?. Av?ak, ke? som bol schopn? vytvori? osobn? spojenie s ?iadnu ?ancu Pachipuro, mysl?m, ?e nie je poch?b o tom, ?e je upokojuj?ca zdroj inform?ci? pre viac ako ?tamgastov.
_X 000D_ Pachipuro je, preto?e oni zar?ba? na ?ivobytie u pachinko, do?lo k v?razn?mu ?t?die. Ka?d? z t?chto ?pecifik?ci? a v?konu, alebo hranicu, napr?klad pri zastaven? alebo ak je ?tok, to je my?lienka ma? cel? rad inform?ci? pre ka?d? model.

 

Av?ak v pr?pade Pachipuro, na rozdiel od pravidelnej, budete dookola vynikaj?ci Pachinko sal?n pri h?adan? v??azstvo. To v?ak nie je v?etko znamen? ka?d? de?, aby sa rovnak?mi pachinko sal?nov, t?, ktor? nechodia len do rovnak?ho pachinko obchode, ale je samozrejme aj t?, ktor? id? do r?znych pachinko sal?nov, tie? mo?no stretn?? tie? zistila, ?e

 

Pachipuro, mysl?m, ?e ?a?k? , To najlep?ie z znamen?, neviem Pachipuro, je, aby sa stal priate?mi s ?u?mi, ktor? s? v?dy dobre von. Ke? som sa sna?il hovori?, ak vy alebo Kuwashika've strojmi inform?ci?, existuje mo?nos?, ?e sa dostanete do poskytn?? platn? inform?cie.