Vlastnosti - vi? cestou cez vlny ROM je zvy?ajne ?ivot

Pachinko stroj ROM je siln? obdobie, zvy?ajne obdobie je rozdelen? do prepadu obdobia. V porovnan? so silnou sez?nu a rozru?en? dobu, m??e norm?lneho ?ivota hovori? ?a?k?. ?pecifick? funkcie, ako napr?klad siln? obdobie a podr??den? ?ivota, ?a?ko identifikova? je, preto?e to je norm?lny ?ivot. V

 

, bude to len pr?klad, ak? veci sa stalo v pam?ti ROM funkci? norm?lneho ?ivota, ale zavedie.

 

v be?nom obdob?, alebo ?ast? ?trajky, ?e ani n?vykov? stane hlboko nebude moc vidie?. Poveda?, ?i bez toho, aby k tomu, ?e nie je to presne to hit, jedin?, ?o hovoria, ve?k? n?vykov? nie je. Pokia? ide o v?robu, etc., dosiahne tie? v?roba tie? vyjde v jeho vlastn?m sp?sobom.

 

Av?ak efekt Chcete t?m v???iu pozornos? je v?roba a dosah, ak? je vraj super hot.

 

tie? vy?iel v r?znych dosah je kon?tantn?, ni? menej, je menej pravdepodobn?, ?e sa intenz?vne produkcia Atsuo a dosiahnu?. Tie? po?et ot??ok a? zasiahol, sa stal pred a po priemerne 300 ot??ania, a to aj odpo??tan?m jackpot, je tu tie? skuto?nos?, ?e one-off. Iv pr?pade, ?e pull-back zn??enie

 

?asu, pokra?ova? alebo nie, je pravdepodobnos? kol?sanie m?te tie? stane, ?e ich nemo?no ?ahko uzavret?. Tak?to stav bude funkcia norm?lneho ?ivota ROM. Obrazne

 

, nem?m trva? dlh?ie ako investi?n?ho zlata, je to stav, ktor? nem? ani zar?ba? peniaze. Akon?hle to ?lo inak, v norm?lnom obdob?, nie je sn?? aj na skuto?nos?, ?e v priebehu zast?vky je ?a?k? pochopi?.

 

aj ke? existuj? n?znaky tak?hoto norm?lneho ?ivota, preto?e to by stratil pr?li? nah??a?ka, mus?te by? opatrn?. Potom, v d?tovom grafe v pr?pade tak?hoto norm?lneho ?ivota, je dobre vedie? a vidie? ?iarov? graf.

 

stredov? ?iara stojan vlna je menej pozd?? ?iary grafu je fakt, ?e menej z?visl?mi. A von, v priemere, je d?kazom, ?e opakovan? alebo nie von. V takom pr?pade je d?tov? tok, mysl?m, ?e je mo?n?, ?e vst?pil do be?n?ho obdobia m??u by? stanoven? na vysokej Vy.

 

norm?lny ?ivot je n?vykov?, ale je tie? jednoduch? hra?, preto?e ??m menej, dostanete mo?nos? vst?pi? do doby rozliatiu po tomto. Ale aj ke? existuj? zn?mky norm?lneho ?ivota, 300 a v pr?pade, ?e rot?cia viac n?vykov? bol dodr?an? alebo v pr?pade v?roby a dosah nie je na?alej vyv?jan?, tak?e je mo?n?, ?e vst?pil do

 

rozru?en? obdob? pohyb stola aj ke? si myslel, ?e ste si, ?e dobr? vec robi?. Naopak, ?e existuje tie? mo?nos? prejs? na siln? obdobie je spravidla obdobie. V z?vislosti od situ?cie pred vlnou norm?lneho ?ivota, neviem, ani o tom, ?i pobo?ky.

 

z pokusu zasiahnu? ?i tak alebo onak, preto?e si mysl?m, ?e sa jedn? o situ?ciu, ke? m??e by? situ?cia s?den?, sa stal neu?kod? tok pok?si zasiahnu?. Ak Minukere norm?lny ?ivot ve?mi dobre, existuj? aj v?hody, ktor? by mohli ??ta? v bud?cnosti dna toku.

 

alebo sa stan? Ka?dop?dne v?etci nad?en? Ke? k ni?omu, alebo si myslel, alebo sa stan? zbyto?n? si myslie?, ?e Atsuo chobotnice, po tom v?etkom, preto?e je ?asto s nasaden?m bol leniv?, ?e v?hra nebude vrtu?n?k bez tie? rastie, a to s prska? a v?predaj a musia by? opatrn?, preto?e tam by bol ?iadny ?as, aby sa lopta v druhej tabu?ke.