Horukon low-set funkcie, prezrie? ceste v ?ase

V po??ta?i a predajn? sade je capture hala conserver je, ?e m??e kontrolova? v?hru. Ako javisko pre ur?enie percento v?platy, s vysok?m nastaven?m, stredn? nastavenie, sa hovor?, ?e n?zke nastavenie. In, jav, ktor? sa vyskytuje v n?zkej nastaven?, ak chcete ur?i? dopredu, sa pozrieme na to, ?i je tak?to nie?oho tak?ho. N?zke nastavenie je preto, ?e existuje viac toho n?zoru, ?e to?ko vidie? skrz ?ahko s vysok? hodnotu.

 

napr?klad u? pr?de norm?lne dosah, a to je ?asto nepr?de dosiahnu? aj v krat?ej pracovnej doby, by obvykle ?ahko odstr?ni? stimula?n? Atsurichi dosahuj? demon?tr?cii je zaujatos? m??e by? viden? len na rovnak? vec, a to aj spo?ahlivos? zrazu n?zky dosah, ktor? ?erpa? jackpot, je zrejm? mnoho stanov?sk t?kaj?cich sa dosahu ??inku. Ak sa pozriete t?mto sp?sobom, n?zka nastavenie je v?eobecne, ako to prich?dza st?le ma? n?zor, ?e mo?no zisti? v ?asti t?kaj?cej sa v?roby.

 

Potom, pr?znaky, ktor? s? bud?ci najbe?nej?ie je, aj ke? ve?a probl?mov ?ahanie ve?k? hit, sa ?ahko vytiahnu? hit n?zku v?platu, je to, ?e tam je tie? fenom?n po jackpotu, ktor? nem? pullback v krat?om pracovnom ?ase.

 

Okrem toho, v pr?pade vysok?ch nastaven? alebo stredne nastavenie, ale bolo to jav, ako je gu?a je nas?van? d?jde k spusteniu, pri n?zkom nastaven?, tie? dosiahol na loptu v bl?zkosti za?iatku do Naopak, pre spustenie ?plne bez zadania, je jav, ktor? sa vyskytuje putovanie.

 

Ale tak? vec je, zd? sa niektor? veci v skuto?nosti stalo, je bezpodmiene?ne preto?e z?le?? aj na ?pravu nechtov a v?etko prebieha s cie?om zabezpe?i? n?zku nastavenia, ke? k opa?n?mu n?zoru, ?e nem??e by? dobr? ale niektor? z nich.