Hanemono OK v te?rii hrani?nej?

V posledn?ch rokoch, preto?e je vydan? mnoho ?asopis pachinko, inform?cie sa stala tak jednoduch? vst?pi? do ruky. Tak?e, ak osoba, ktor? zasiahla Pachinko, raz som think're z?ujem na tom, aby videl te?riu poveda? hran?c.

 

Tu te?rie hran?c, chcel by som sa pozrie?. Po prv?, pred pr?behu te?rie hran?c, tam je vec, ktor? sa hovor?, ?e hranice. Pachinko stroj, je ve?k?m hitom pravdepodobnos?, resp. Hrani?n? ?iara, ak jackpot v jackpot pravdepodobnosti ulici stroje, bola ?iastka inkasoval ?iastku a v?platu, ?e invest?cie, hovor?, ?e z miesta vetvenia by? plus alebo m?nus 0.

 

v pr?pade Pachinko je tento hrani?n? ?iara, ve?k? hit pravdepodobnosti a komunik?ciu Chang r?chlos?, at?., znovu vypo??tan? z r?znych ??seln?ch hodn?t, je vyjadren? ako po?et ot??ok tis?c jenov. Pachinko stroj, dovn?tra a von, opakova?, alebo nie von, m??eme tak, aby sa zbiehaj? k jackpotu pravdepodobnosti, ktor? bola nastaven?.

 

Tak?e hit hrani?n? ?iaru alebo viac matr?c, ktor? boli nastaven? pre ka?d? po??ta?, kedy sa zbiehaj? na set jackpotu pravdepodobnos?ou k stroju, preto?e zisk je to my?lienka te?rie hran?c.

 

iste, teoreticky, ale mysl?m, ?e by sa stalo, tak?e to nejde v skuto?nosti, ako to urobi? tak dobre. Ke? u? hovor?me o pre?o je pachinko sal?ny boli vykonan? klince nastavi? obchode. Pachinko sal?ny ste ?pravu nechtov na hrani?nej l?nie ulice, zd? sa, ?e neexistuje ?iadna ?oskoro.

 

ak ur?ite open klinec po ?tarte, ke? si mysl?te, ?i existuje aj za hranicami, at?. Ak sa spr?snili ?pravu nechtov okolo ?to?n?ka, boli upraven?, ako je ?krabanie loptu, aj ke? ove?a za?alo okolo, zn??enie v?platy bude r?chlej??. Ke? pr?de na

 

v?etky v?platy, je otvori? iba jedin? klinec v bl?zkosti ?tartu, som vec, ktor? sa stane nedostato?n?. Praktizova? t?to te?riu hran?c, s? usporiadan? v tv?ri palube, sa pozrieme na v?etky ?pravy nechtov, zni?uje l?pt Je nutn? zvoli? mal? stol?k.

 

?o najviac dlho o?ak?van? out loptu, bez toho aby sa zn??ila, ke? nie potopi? ?al?? ve?k? hit, ale ke? sa pozriete na celkovej platobnej bilancie, st?va negat?vne, preto?e te?ria hranice u? nie je splnen?.
v?ak je, ?e z pachinko da? t?to te?riu na hraniciach v hlave, s cie?om vyhra? Mysl?m, ?e je ve?mi efekt?vna. V pr?pade Pachinko je v ?ase konvergencie k ve?k?mu pravdepodobnos?ou z?sahu, tak, aby peniaze je ??seln? hodnota zbyto?n? a neot??a to mnoho tis?c jenov najni???m.

 

vies? svoje ot??ky, ak sa rozhodneme platformu, ne? slepo strie?a? si mysl?m, ?e v?sledok je dobr?. Precvi?i? te?riu hranice, ma? ?as, budete musie? zbiera? d?ta tie? vykon?va? po dlh? dobu.

 

Av?ak, od n?lezu v te?rii, je mo?n?, ?e tam stoj? za to vysk??a?.