Old pachinko je, ?e niektor? ?udia, ?e dobrej v?le bolo ?ahk? aj bez to?ko invest?cie. Ned?vna Pachinko je hazard je ve?mi siln?, je pripraven? zmizn?? v ?ase krat?ie ako 30 min?t 10.000 jenov.preto?e...

V posledn?ch rokoch, preto?e je vydan? mnoho ?asopis pachinko, inform?cie sa stala tak jednoduch? vst?pi? do ruky. Tak?e, ak osoba, ktor? zasiahla Pachinko, raz som think're z?ujem na tom, aby videl t...

V zajat? Horukon, to je povedal, aby rozdelili jackpot zl??en?m Pachinko stroj transform?tora. Tak?e, hovor? sa, ?e ??inn? pri zachyt?van? Horukon, chcem vidie?, ak? druh vec? vz?ahu medzi Horukon a s...

Ak nem?te dobre viete, pachinko sal?n v tomto Horukon je, zd? sa, ?e niektor? ?udia s? pova?ovan? za nez?konn?, ako je napr?klad vzdialen?, origin?l nie je stroj, ktor? nie?o tak?. Horukon, je skratka...

Pachinko stroj, to je v?dy namontovan? ROM. Tak?e, ak? druh veci bu? pre ROM, chcel by som sa pozrie? na to, ako to funguje. Vzh?adom k tomu, ROM, alebo ur?i? jackpot, ktor? obsahuje program, ako je d...