Modele pachinko wybra? w stylu walki i specyfikacjami

Maszyna pachinko, tam jest co? o nazwie Spec. Specyfikacji i jest warto?ci? liczbow?, kt?ra reprezentuje prawdopodobie?stwo puli. Pachinko specyfikacji, zostan? podzielone na trzy g??wne typy. Z puli typu prawdopodobie?stwo nazywa si? z jednego lub wi?kszej liczby wysoko-spec pe?nej spec 360 minut, rodzaj nazywany 300 minut do 1 przed i po typu middle Spec lekkiej wagi ?redniej, koniec przed i po 1 100 minut Amadeji lub Dejihane-Yu Pachi po??cze? kt?ry jest odmian?, ale jest on klasyfikowany z grubsza podzieli? na trzy rodzaje. Im wi?ksza liczba

 

prawdopodobie?stwem, nie do?? hit, to b?dzie, ?e trudno trafi?.

 

spo?r?d r??nych rodzaj?w specyfikacji, to t?umaczenie my?le? model wygrana. M?wi?c o wygranej modelu, nadal jest wybuchowa moc wyp?aty b?dzie fakt, ?e komunikacja Chan ?atwo modelowa?. Dlatego te?, w przypadku, gdy chcesz du?o na wygran?, oczywi?cie zalecana jest wysoka-spec. Prawdopodobie?stwo jest wysokie minut, ale jest ci??ko hit, poniewa? moc wybuchowy sta? wy?ej ni? inne widowisko, wygra? prawdopodobie?stwo b?dzie wy?sza ni? spec.

 

Jednak wysokiego ryzyka, poniewa? jest to wysoki zwrot, je?li celem jest obecnie, ale r?wnie? potrzebuje w?asnego sposobu inwestowania. Ponadto w modelu o nazwie niedawna cz?sto walcz? typy, modele z popularno?ci?, zazwyczaj staje si? jeszcze prawdopodobie?stwo zwi?ksza si? w wysokiej specyfikacji i ?rednich widowisko typu. Aby wygra?, ale w pewnym stopniu r?wnie? wymagane przygotowanie inwestycji, z nadziej? platform? do wyboru, mo?na uchwyci? nawet mniej inwestycji Dalian Chang.

 

Ponadto chc? wygra?, je?li tyle du?a gra chc? uda? si? do jednej i konsekwentnie wygrywa ?e bolesne, jest dobre i wybra? ?rodkowe widowisko. I elementy element?w i sztuce na wygran?, po prostu dobry cieszy?, to spec. W ostatnich latach wysz?o kilka modeli, zwany maszyn St, nie jest te? typem, kt?ry cieszy? si? pewien stopie? dreszczyku.

 

Ponadto, mo?na r?wnie? oczekiwa? ci?g?ego Chang. A ci, kt?rzy uwa?aj?, ?e zastanawiam si?, czy powinienem wygra? troch? i gra? du?o, zaleca si? Dejihane. jeden Czasy wyp?aty jest mniejsza, ale te? pi?ka z dosy? zaskakuj?ce Je?li komunikacja z Chang. kwota inwestycji pieni?dzy jest urok widowisko ni? wszystko, co mo?e by? ma?a.

 

W ten spos?b, nawet kategorycznie powiedzie?, ?e wygrana model wybra?, w co chcesz, jakiego rodzaju, jak wygra?, model wybrany zostanie znacz?co zmieniona. Ile chcesz zarabia?, tak?e b?dzie nadal wp?yw, poniewa? jak wiele pracy i czasu, aby podj??.

 

Oczywi?cie, niskie prawdopodobie?stwo jackpot, poniewa? w przypadku wysokiego d?u?szy grze modelu b?dzie wymaga? czasu do prawdopodobie?stwa zako?czenia, nie jest te? fakt, ?e sko?czy si? tylko pasuje absolutnie, jak pracownik?w biurowych po pracy jest , Model jest ma?e (oczywi?cie, nie jest r?wnie? mo?liwe, aby wygra? du?e, aby powt?rzy? to wiele dni, w ko?cu jaki spos?b mo?na ... zbiegaj? si?) ryzyka inwestycyjnego

 

, s?absze wybuchowa moc wyp?aty, kwota inwestycji, modele, kt?re nie mo?e by? wiele, z powodu wybuchowej mocy wyp?aty, jest to, ?e jest to r?wnie? jeden strza? odwr?cenie. Je?li to widowisko nie dobrze wiedz?, wi?c wymienione szczeg??owo w takich czasopismach jest teraz, zanim b?dzie gra?, to mo?e by? dobry, aby przeczyta? w celu odniesienia. Modele, kt?re nie mo?e by? wiele, z powodu wybuchowej mocy wyp?aty, jest to, ?e jest to r?wnie? jeden strza? odwr?cenie. Je?li to widowisko nie dobrze wiedz?, wi?c wymienione szczeg??owo w takich czasopismach jest teraz, zanim b?dzie gra?, to mo?e by? dobry, aby przeczyta? w celu odniesienia. Modele, kt?re nie mo?e by? wiele, z powodu wybuchowej mocy wyp?aty, jest to, ?e jest to r?wnie? jeden strza? odwr?cenie. Je?li to widowisko nie dobrze wiedz?, wi?c wymienione szczeg??owo w takich czasopismach jest teraz, zanim b?dzie gra?, to mo?e by? dobry, aby przeczyta? w celu odniesienia.