Zalety i wady maj?ce naro?nik r??norodno?? salonu pachinko

W ostatnich latach mamy coraz wi?cej salon?w pachinko instalowania naro?nik odmiany. Zwykle mamy siedzib? obok siebie kilka egzemplarzy tego samego modelu, w rogu Odmian, r?wnie? utworzy?a ca?kowicie r??nych specyfikacji modelu, jeden po drugim. Raz w popularne by?y modele, wystarczy umie?ci? pi?? by? r?wnie? zainstalowany sze?? powod?w, takich jak popularny ?adna operacja nie przykleja si?, ?e model nie jest ju? da? ci wyb?r, ale do usuni?cia, dla klient?w, kt?rzy chc? gra? nadal, lub wolno opu?ci? tylko kilka jednostek, ma r?g urozmaici? lub got gra nostalgiczny wprowadzi? u?ywanego sto?u. W

 

taki naro?nik odmiany s? zalety i wady tego celu, b?dziemy patrze? na to, co warte.

 

Przede wszystkim, jest to korzy??, ale nie dobrze pozna? punkt wyboru i pachinko r??nych modeli, poniewa? rogi graj? wiele, jest to, ?e jest ?atwy do hien. Ponadto, wydaje si? by? s?odki korekta paznokci, to zaskakuj?co gra?.

 

Odmiana rogu, a? maszyna wysoko-spec od Dejihane, istnieje wiele modeli specyfikacji. Wcze?niej jednak Dejihane zosta?y zainstalowane wiele, ma r?wnie? przyzwoity wzrost maszyna wysoko-spec jest teraz. Odmiana rogu, wi?c wydaje si? by? s?odki korekta paznokci ni? inne modele, dla tych, kt?rzy uderzy? w maszyn? Hanemono, kt?ry Hanemono, kt?re zosta?y zainstalowane w rogu Odmian, r?wnie? nie b?dzie nieoczekiwanie lub by?y oczy Celem kt?re z kolei dobrze.

 

i r??norodno?? rogu, znajduje si? r?wnie? gabinet pachinko ?e rekrut paznokci artysty dopiero zaczyna korekta paznokci jest za, wi?c mo?na znale?? stolik skarb nieoczekiwany Jest plama ni? normalna korekta paznokci weterana paznokci piel?gniarki strajku, ludzie, kt?rzy nadal chodzi? w centrum Hanemono jest cel oczy.

 

Opr?cz tych, kt?rzy graj? z rogu odmiany, mamy wiele os?b zbyt du?o nie wiem Pachinko. W

 

niedawno, wi?c to albo maj? skomplikowan? funkcje, takie jak op??nienia zmienno?ci prawdopodobie?stwa, ty czy ja zatrzyma? si? bez uprzedzenia, ?e ??zawarte w ukryciu. Jest bardzo prawdopodobie?stwo, ?e zu?ycie jest w takim stole Maks jest taka, ?e ??naro?nik odmiany.

 

i jako wady, zasi?g i wydajno?? ka?dego modelu jest, i ?e trzeba pami?ta?, wi?c s? r??ne, wi?c Dejihane istnieje wiele, jest to, ?e nie ma wiele specyfikacje modelu, kt?ry mo?e by? gr?. W Odmian rogu rozbie?ne modele zosta?y zainstalowane w ka?dym z nich. Tak, wszystko produkowa? r??ne.

 

kt?ry osi?gnie to, czy wysoki stopie? niezawodno?ci r?ki, trzeba pami?ta?, czy realizacja, nie b?d? ju? wiedzie?, nawet gdy zatrzymany w momencie r?wnie? kontynuowane. Je?li nie wiadomo w og?le, nawet w podstawce, kt?ra zamienia dobrze Niewa?ne jak regulacja paznokci, dobry zestaw Horukon, nawet je?li czuj? si? fala ROM to wygl?da dobrze, b?dzie przegap stacje gry.

 

A m?wi?c o r??nych, wiele salon?w pachinko si? do gra? jest g??wny cel, nieuchronnie staje si? instalacja du?o Dejihane. Je?li

 

Dejihane, by? s?odki i troch? korekta paznokci, do s?abszego wybuchowej ?ycie wyp?aty, to nie jest straszne jak salonu pachinko.

 

podsumowanie Hanemono, s? ludzie, kt?rzy s? Tachimawa”do centrum Dejihane to spr?bowa? przypatruj?c r?wnie? Odmiana rogu? B?dzie to do wniosku, ?e. Je?eli wiele udojowe pachinko, ?e jest g??wnym celem tej gry, nieuchronnie zwi?ksza liczb? instalacji Dejihane. Je?li

 

Dejihane, by? s?odki i troch? korekta paznokci, do s?abszego wybuchowej ?ycie wyp?aty, to nie jest straszne jak salonu pachinko.

 

podsumowanie Hanemono, s? ludzie, kt?rzy s? Tachimawa”do centrum Dejihane to spr?bowa? przypatruj?c r?wnie? Odmiana rogu? B?dzie to do wniosku, ?e. Je?eli wiele udojowe pachinko, ?e jest g??wnym celem tej gry, nieuchronnie zwi?ksza liczb? instalacji Dejihane. Je?li

 

Dejihane, by? s?odki i troch? korekta paznokci, do s?abszego wybuchowej ?ycie wyp?aty, to nie jest straszne jak salonu pachinko.

 

podsumowanie Hanemono, s? ludzie, kt?rzy s? Tachimawa”do centrum Dejihane to spr?bowa? przypatruj?c r?wnie? Odmiana rogu? B?dzie to do wniosku, ?e.