Horukon wysokiej cech? zobaczy? poprzez spos?b ustalania

W zdobyciu Horukon, m?wi si?, ?e zosta?y ustawione podzia?. sklep pachinko, je?li Uchikome cel sprzeda?y do Horukon i swobodnie obliczy? wsp??czynnik redukcji, to m?wi si? kontrolowa? wyp?aty.

 

Kontrola wyp?ata jest zgrupowane z czterech z pi?ciu w pewnych warunkach sta?, Je?li sta? ustawionego czasu, to m?wi si?, ?e system, kt?ry przydziela pul?. Ponadto, grupa okre?lona przez Horukon, wydaj?c pul?, ROM tonu by?o odebra? zdecydowane stanowisko.

 

ton wolnej zasady lub ROM jest zdenerwowany stojak st?? by? fakt, ?e jest mniej prawdopodobne, aby by? wybrany. W

 

, kt?rzy recytuj? przechwytywania Horukon jest, jakiego rodzaju zachowania chcieliby?my spojrze? na to, co jest na wprowadzeniu wysokiej zestaw kiedy wsta?em. Do wysoko?ci

 

zachodz?cego w czasie, najcz??ciej opinia jako zjawisko wida? w zamkni?ciu sto?u jackpot jest fakt, ?e istnieje zjawisko takie jak pi?ka p?yn?cy przez p?yty jest zasysane do pocz?tku. Ball, kt?ry zosta? doprowadzony do normalnego bloku, b?dzie stara? si? Ochiyo poni?ej w odniesieniu do przyci?gania.

 

hit gwo?dzia w tym czasie, albo obj?te podskakuj? pod r??nymi k?tami, ty lub wprowadzone rozpocz?cia. W zgrupowanie zosta?o powiedziane w tym wychwytywania Horukon sta?o si? rzeczy, kt?re zosta?y przydzielone w zwi?zku z transformatora. Kiedy

 

Horukon aby ustali? grup? pul?, akty si?y magnetycznej, to czuje, ?e nie ma poczucia, ?e ??pi?ka jest rysowany. A potem, Toka staje si? trudne do zmniejszenia pi?k?, masz go podni?s?, takich jak pi?ki do przelotowego przechodzi dobrze.

 

powod?w dlaczego wyst?puje r?wnie? zjawisko to b?dzie taki sam, jak opisany powy?ej powod?w.

 

, a m?wi si?, ?e wiele zjawisk, nawet gdy jackpot przyjdzie wyst?puje tabela, najcz??ciej opini? w?r?d nich, w drugiej tabeli w tej samej grupie, super zasi?g i jest zawsze intensywny Atsurichi wyst?puje, jest to zjawisko, kt?re odbiegaj?. Do wysoko?ci

 

ustawienie w momencie, za du?a Ri kiedy to nast?pi, to m?wi si?, ?e mo?e by? odj?ta od ?rednich 9 stacji Chang, wysoki zestaw w czasie, istnieje r?wnie? teoria, ?e ??prawdopodobie?stwo, ?e ta sama grupa jest wygra? determinacj? jackpot jest wysoka.

 

Ponadto, kiedy zosta?a podj?ta decyzja nast?pna grupa, ale niekt?re osoby, kt?re wesz?y na kuli, aby rozpocz?? gorzej.

 

i wysokie ustawienie w czasie puli loterii zosta?o powiedziane by? cz?stym miejscem, ty loterii 4 razy na godzin? maj? by? przeprowadzone.

 

lub wi?cej, jest to zjawisko, kt?re wyst?puje w obecnej wysoko?ci Horukon zachodz?cego w czasie.

 

W ten spos?b starali?my si? przedstawi? typowe zjawisko, co zosta?o powiedziane, ?e to najcz??ciej wyst?puje.

 

dla metody przechwytywania Horukon i zachowa?, wa?ne jest, ?e wierzysz, kt?ry z nich, poniewa? nie teorie. Po tym, tam jest uk?adania tylko warto?? do?wiadczenie w praktyce.