Hanemono OK w teorii granicznego?

W ostatnich latach, poniewa? jest wydawany przez wiele magazynu pachinko, informacja sta?a si? tak ?atwo wprowadzi? r?k?. Tak wi?c, je?li osoba, kt?ra hit Pachinko, raz, think're ciekaw, kt?re odnotowa?y powiedzenia teori? granic.

 

Tutaj teoria granica, chcia?bym spojrze?. Przede wszystkim, zanim historia teorii granic, nie jest rzecz?, kt?ra uwa?a si? za granica. Maszyna pachinko, jest wielkim hitem prawdopodobie?stwo, odpowiednio. Granica, je?li jackpot prawdopodobie?stwa jackpot ulicy maszyny, kwota zosta?a wyp?acona kwota inwestycji i wyp?at, kt?re m?wi, ?e z punktu rozga??zienia by? plus lub minus 0.

 

w przypadku pachinko jest ta granica, wielkie prawdopodobie?stwo trafienia i komunikowania stawka Chang, itd., ponownie oblicza si? z r??nymi warto?ciami liczbowymi, jest wyra?ony jako liczba obrot?w tysi?cy jen?w. pachinko maszyna jest i obecnie, czy nie powtarzaj? si?, mo?emy tak si? zbiega? z prawdopodobie?stwem jackpot, kt?ry zosta? ustawiony.

 

Wi?c hit linii granicznej lub wi?cej matryc, kt?re zosta?y okre?lone dla ka?dej maszyny, kiedy zbiegaj? si? na prawdopodobie?stwie zestaw Jackpot maszyny, poniewa? zysk jest, 's idei teorii granicznej.

 

oczywi?cie teoretycznie, ale my?l?, ?e to si? tak, ?e nie idzie to rzeczywi?cie to zrobi? tak dobrze. A propos, dlaczego, salony pachinko zosta?a przeprowadzona paznokcie dopasowane przez sklep. salony pachinko jeste? korekta paznokci ulicy granica wydaje si?, ?e nie jest za wcze?nie.

 

czy na pewno otwarte paznokci po starcie, kiedy my?lisz, czy istnieje tak?e poza granicami, itd. Je?li zaostrzy?y regulacj? paznokci o oko?o atakuj?cego, zosta?y dostosowane, takich jak pi?ka jest skrobanie, cho? znacznie zaczynaj? si?, zmniejszy? wyp?at? b?dzie szybciej. Je?li chodzi o

 

wszystkie wyp?aty, otwarty jest tylko tylko gw??d? w okolicach pocz?tku, ?e rzecz?, kt?ra staje si? niewystarczaj?ca. Praktykowa? t? teori? granic, s? rozmieszczone w obliczu tablicy, patrzymy na wszystko korekty paznokci, zmniejsza pi?ek Musisz wybra? stolik.

 

jak najwi?cej d?ugo oczekiwany na pi?k?, bez redukcji, je?li nie zatopi? kolejny wielki hit, ale je?li spojrze? na sumy bilansu p?atniczego, staje si? ujemny, poniewa? teoria granica nie jest ju? spe?niony.
jest jednak to, ?e z pachinko umie?ci? t? teori? granicznego w g?owie, aby wygra? my?l?, ?e to bardzo skuteczne. W przypadku pachinko jest, w momencie zbli?enia do wielkiego przeboju prawdopodobie?stwem, w celu zarabiania pieni?dzy jest warto?? liczbowa bezu?yteczny i nie skr?ci? w tyle w tysi?c jen?w najni?szy.

 

aby poprowadzi? swoj? pr?dko?? obrotow?, je?li mamy wybra? platform?, ni? ?lepo strzela? my?l?, ?e wynik jest dobry. Praktykowa? teori? granic, aby po?wi?ci? troch? czasu, trzeba zebra? dane s? r?wnie? wykonywane przez d?ugi okres czasu.

 

Jednak od trafienia w teorii, mo?e okaza? si?, ?e warto spr?bowa?.