Koniec miesi?ca p??no z salonu pachinko z funkcji (z okresu rekonwalescencji lub otwartym ?ycia)

※ jest tylko koniec

 

salonu pachinko zapoznaj si? jako trend dla ca?ej bran?y, my?l?, ?e s? ludzie, kt?rzy S?ysza?em pog?oski, ?e nie b?dzie na zewn?trz. W rzeczywisto?ci, to prawda. Koniec salonu pachinko jest, w wi?kszo?ci sklep?w, prosz? pomy?le?, ?e w okresie odzyskiwania. Ku biznes plan jasne, to sprawi?o, ?e czas korekty ko?cowej. (To jest, je?li druga strona, ?e ??je?li nie ma wi?kszego na uwalnianie kulowy do tej pory, nie jest te? przypadek zosta? zmniejszona.) _ X000D_ takich jak
Xintai zamiennych i reklamowych wydatk?w, ?e impreza organizowana jest jako wydatki od pocz?tku miesi?ca kwota zosta?a ustalona. wymiana

 

Xintai jest r?wnie? odpowiedzialny za koniec miesi?ca, poniewa? wydatki nast?pi?o to na pocz?tku miesi?ca, ?e ??ta kwota b?dzie pochodzi? nieuchronnie odzyskiwanie staje si? konieczna. Je?li i?? zgodnie z planem, ja nawet nie trzeba tyle odzyska? nawet koniec miesi?ca, rzeczy, kt?re pachinko jest co?, nawet jak hazard, kt?ry jest otwarty. Podczas ogl?dania danych

 

, platforma wyp?aty przep?ywu i producent?w funkcji, w ko?cu, w po??czeniu z w?asnego do?wiadczenia, etc., trafi? w sedno, bo b?dziemy okre?li? zestaw, oczywi?cie, na nieoczekiwane lub ju? fakt, ?e or've brane jest bardzo cz?sto w ?wiecie.

 

W zwi?zku z tym gabinet pachinko, do ostatecznej korekty zysku operacyjnego, od oko?o 20 dnia ka?dego miesi?ca, zacz?? dokr?ca? gw??d? lub obni?enie ustawienie Horukon wprowad? odzyskiwania systemu. A propos, dlaczego tym razem jest 25. dnia ka?dego miesi?ca, w opinii publicznej, to b?dzie Tw?j dzie? wyp?aty. Je?li istniej? wynagrodzenie, je?li nie na zewn?trz, klienci mnie ?ciga? wygran? ni? zwykle. Wi?cej ni? na pocz?tku miesi?ca lub w po?owie, jest to, ?e prawdopodobnie do mnie z got?wk?.

 

Ponadto, fakt, ?e goni mnie jest troch? za du?o ni? zwykle, nawet je?li surowe warunki paznokci i ustawie? sprzeda?y s? w g?r?, to b?dzie w stanie podnie?? zysk brutto. Kilka dni 25 dzie? te? na hali sprzeda?y bez r?wnie? wyda?a r?wnie? uruchomi? zysku brutto r?wnie? podniesiony, staje si? fakt, ?e w czasie zarobi? tak?e najbardziej w ci?gu jednego miesi?ca.

 

jakim stopniu Fakt, ?e albo odzyskiwanie czasu, wi?c si? zaanga?owa? w op??nieniu od planu biznesowego ka?dego sklepu, nie powiedzie? kategorycznie, kiedy wzi??e? za du?y lag z planu zysku brutto, odzyskiwanie r?wnie? od szeroko?ci, b?dzie wzrostu kursu.

 

koniec miesi?ca, paznokcie regulacje i ustawienia, a tak?e, je?li czeka? zbyt d?ugo i nie uda?o nawet jeden dzie?, to zysk brutto cel ulica nie b?dzie ju? w pe?ni uwzgl?dnione. W wielkim planie operacyjnym salonu pachinko jest ?wiat, kt?ry jest sprzeda?, zar?wno w drogim zestawem zysku brutto.

 

taka sama korekta paznokci, oznacza r?wnie?, ?e umie?ci? zestaw, w por?wnaniu z pocz?tkiem miesi?ca lub w po?owie, to szeroko?? nieoczekiwane staje si? mniejszy koniec miesi?ca, aby by? dozwolone. Jeszcze troch?, aby wiarygodnie odzyskany, to jest pr?ba awarii bez regulacji, ty tylko psychologiczn? sytuacj? ko?ca strony kierownictwa.

 

tylko dlatego, aby sta? si? wszyscy stoj? w tej samej sytuacji, jest to nierozs?dne do czasu. Do ci??kiej regulacji jest tylko kilka pojedynczy ton wyp?aty jest zbyt dobra. Tablica, kt?ra jest normaln? regulacji paznokci i Horukon ustawi? r?wnie? nie jest w porz?dku. Ponadto, szczeliny itp, by? r?wnie? ?atwo ustawi? zmiana ni? korekty paznokci, dzi?ki czemu ?atwo mo?na si? spodziewa? w spotkaniu na zewn?trz w stosunku do pachinko.

 

koniec szczeliny, w por?wnaniu do pachinko, w grze, nie otrzyma? pomocy, ale m?wi si?, ?e niekorzystna sytuacja. Koniec miesi?ca, aby nie zapomina?, ?e jest to okres rekonwalescencji, aby zbada? stojaka cel, lepiej jest gra? bez zbyt du?o goni przeb?j te?. Jest szeroko?? nieoczekiwane staje si? mniejszy koniec miesi?ca by?. Jeszcze troch?, aby wiarygodnie odzyskany, to jest pr?ba awarii bez regulacji, ty tylko psychologiczn? sytuacj? ko?ca strony kierownictwa.

 

tylko dlatego, aby sta? si? wszyscy stoj? w tej samej sytuacji, jest to nierozs?dne do czasu. Do ci??kiej regulacji jest tylko kilka pojedynczy ton wyp?aty jest zbyt dobra. Tablica, kt?ra jest normaln? regulacji paznokci i Horukon ustawi? r?wnie? nie jest w porz?dku. Ponadto, szczeliny itp, by? r?wnie? ?atwo ustawi? zmiana ni? korekty paznokci, dzi?ki czemu ?atwo mo?na si? spodziewa? w spotkaniu na zewn?trz w stosunku do pachinko.

 

koniec szczeliny, w por?wnaniu do pachinko, w grze, nie otrzyma? pomocy, ale m?wi si?, ?e niekorzystna sytuacja. Koniec miesi?ca, aby nie zapomina?, ?e jest to okres rekonwalescencji, aby zbada? stojaka cel, lepiej jest gra? bez zbyt du?o goni przeb?j te?. Jest szeroko?? nieoczekiwane staje si? mniejszy koniec miesi?ca by?. Jeszcze troch?, aby wiarygodnie odzyskany, to jest pr?ba awarii bez regulacji, ty tylko psychologiczn? sytuacj? ko?ca strony kierownictwa.

 

tylko dlatego, aby sta? si? wszyscy stoj? w tej samej sytuacji, jest to nierozs?dne do czasu. Do ci??kiej regulacji jest tylko kilka pojedynczy ton wyp?aty jest zbyt dobra. Tablica, kt?ra jest normaln? regulacji paznokci i Horukon ustawi? r?wnie? nie jest w porz?dku. Ponadto, szczeliny itp, by? r?wnie? ?atwo ustawi? zmiana ni? korekty paznokci, dzi?ki czemu ?atwo mo?na si? spodziewa? w spotkaniu na zewn?trz w stosunku do pachinko.

 

koniec szczeliny, w por?wnaniu do pachinko, w grze, nie otrzyma? pomocy, ale m?wi si?, ?e niekorzystna sytuacja. Koniec miesi?ca, aby nie zapomina?, ?e jest to okres rekonwalescencji, aby zbada? stojaka cel, lepiej jest gra? bez zbyt du?o goni przeb?j te?.