Funkcje - patrz poprzez drodze Horukon po?rednim czasie wi?zania

W zdobyciu Horukon, sta?o si?, aby m?c ustawi? pi?ki z Horukon. W?r?d nich, wysoko monta?, ustawianie po?redniego jest to, ?e niski osadzone i trzy typy wyst?puj?. W, w ?rodku zestawu, chcieliby?my, co to b?dzie wygl?da?, co ma nast?pi?. Po?redni zestaw

 

Horukon by? najtrudniejszy przejrze? w 3 rodzaje ustawie?.

 

Jako powodu, takie rzeczy, poniewa? ruch podobny do wysoko osadzone w momencie wida?. Na przyk?ad, w wysokiej zestawie, ale by?o to, ?e nie ma poczucia, ?e ??pi?ka jest zasysane do pocz?tku, jest wi?c takie rzeczy to samo tak?e w ?rodku, gdy wyst?pi ustawienie.

 

r?wnie? i zjawiska, kt?re trudno jest zmniejszy? pi?ki g?rnej tacy, by? r?wnie? z r?wnie? wyst?powa? w ?rodku zestaw zjawisko ma tendencj? poprzez ulic?. Fakt, ?e jest r??nica pomi?dzy wysokim i ustawienia po?redniego, mo?na doj?? do tego, ?e nie jest zbyt du?a.

 

Niemniej jednak, jak jest tak?e miejscem, w kt?rym r??ni si? ustawienie Wysoka i ustawienie po?redniego.

 

go Wygl?da na to fakt, ?e liczba givin Jackpot jest inna. W przypadku wysokich ustawieniach, w grupie, kt?ra zosta?a wybrana w drodze decyzji grupy, ale zosta? wielkim hitem wyst?puje jeden po drugim, w przypadku ustawienia po?redniego, r?wnie? w grupie wygranej z czterech w pi?ciu grupach, o jeden tylko prawdopodobnie co? si? dzieje, ?e wygrana nie jest zamkni?ta.

 

w tej teorii, w?r?d tych, kt?rzy maj? potwierdzi?, przechwytywanie Horukon, bo tam te? tacy, kt?rzy opinia jest inna, nie wiem, to jasne. Poniewa? fakt, ?e niekt?rzy ludzie maj? tego rodzaju opinii, staraj? si? odwo?ywa? jako jedna z opinii.

 

te zjawiska b?dzie funkcja, kt?ra mo?e wyst?pi? w ?rodkowym ustawieniu.

 

co? takiego jest, trafiaj?c d???c przy stole, kt?ry wyst?puje regularnie, nawet w ?rodku zestawu zosta?o powiedziane, aby mo?na by?o wyci?gn?? wielki przeb?j z g?ry.

 

Jednak?e do zrobienia przy Horukon, maj? r??ne opinie w?r?d tych, kt?rzy potwierdzaj? to Prawd? jest r?wnie?, ?e cz?sto zdarza si?, ?e r?wnie?. Poniewa? jest to r?wnie? ma?o napisano o ?rednim zestawie kiedy w

 

netto, itp, w zasadzie w odniesieniu do wysokich ustawieniach i zjawisko co? podobnego, to sta? na to, ?e to dobry pomys?, aby spojrze? na liczb? lub podobne z puli my?l?.