Horukon niskiej zestaw funkcji, patrz poprzez spos?b w czasie

W komputerze i zestawu sprzeda?y jest przechwytywanie hala conserver jest to, ?e mo?e kontrolowa? wyp?aty. Jako etap okre?lenia procentu wyp?aty, wysokiej zestawu, ?rodkowym ustawieniu, m?wi si?, ?e ustawienia s? niskie. In, zjawisko, kt?re wyst?puje w niskim ustawieniu, gdy chcemy zidentyfikowa? z wyprzedzeniem, przyjrzymy si?, czy nie ma takiego czego? podobnego. Niskie ustawienie jest, poniewa? istnieje wi?cej uwa?a, ?e ??tak du?o widzie? przez ?atwo z wysokim ustawieniem.

 

na przyk?ad ju? nie przyj?? normalny zasi?g, i nie jest to cz?sto si? dotrze? nawet w godzinach kr?tszy roboczych, zazwyczaj ?atwe do usuni?cia bod?ca Atsurichi, dotrze? demonstracj? to bias mog? by? postrzegane tylko do tej samej rzeczy, r?wnie? niezawodno?? nagle niski zasi?g, ?e remis w dziesi?tk?, to b?dzie mo?na zobaczy? wiele opinii dotycz?cych wp?ywu REACH. Je?li spojrze? w ten spos?b niskie ustawienie jest generalnie jak to nadchodzi coraz mie? opini?, ?e mo?e ona by? okre?lona w cz??ci zwi?zanej z produkcj?.

 

Nast?pnie, objawy, kt?re s? obok najcz??ciej jest, nawet je?li wiele k?opot?w poci?gaj?c za hitem, jest ?atwo wyci?gn?? hit nisk? wyp?at?, jest to, ?e istnieje r?wnie? zjawisko post-jackpot, kt?ry nie Pullback w kr?tszych godzin pracy.

 

Ponadto, w przypadku wysokiej ustawienia lub ustawienia po?rednich, jednak, ?e zjawiska takie jak pi?ka jest zasysane wyst?puje na pocz?tek, na niskim poziomie, a tak?e osi?gni?ta pi?ki w pobli?u pocz?tku do przeciwnie, aby rozpocz?? zupe?nie bez wprowadzania, to jest zjawisko, ?e chodzi.

 

Ale co? takiego jest, wydaje si? pewne rzeczy faktycznie si? sta?o, to bezwarunkowo, poniewa? zale?y r?wnie? korekty paznokcia, a wszystko odbywa si? w celu zapewnienia niskiego ustawienia kiedy kierunku przeciwnego zdania, ?e ??nie mo?e by? dobre ale niekt?re.