Normalna firma w momencie wyboru platformy jest gabinet pachinko

Sprawdzi?, aby zapewni? opu?ci? platform? jest niemo?liwe historii, ale w celu unikni?cia marnotrawstwa inwestycje, dane i paznokcie to miejsce, kt?re chcesz zobaczy?. W w tabeli wyboru w czasie normalnej dzia?alno?ci, b?dziemy patrze? na to, jak dobrze mi wybra? platform? uwag? do ka?dej cz??ci. Przede wszystkim, b?dziemy patrze? na dane.

 

Jest to, w zale?no?ci od czasu, aby odwiedzi?, gdy zobaczy? dane, trzeba rozwa?y?, bior?c pod uwag? fakt, ?e jest to normalny dzie? roboczy. W normalnym dniu roboczym, poniewa? nie ma zamiar umie?ci? na bok udojowe pachinko, tylko dlatego, ?e by? silny dzie? wcze?niej, to lepiej, ?e jest zatrzymany od bycia natychmiast usiad?.

 

w tabeli, kt?re s? w stosunku do poprzedniego dnia, czy jeste?, ile razy i jakie bocznym uderzeniem Atari i liczba obrot?w w ci?gu dnia jest bardzo wa?ne. I wysz?a dzie? wcze?niej, r?wnie? spora liczba obrot?w znie?? dni, istnieje mo?liwo??, ?e dzie? przed i paznokci nie uleg?a zmianie. Ponadto, nawet je?li nie dokr?cone Inochikugi, paznokci przepuszczaj?c pi?k? do pocz?tku paznokcie indukcyjnych, mo?na zaostrzy?y.

 

teraz lampy danych, jest te? rodzajem pr?dko?ci obrotowej a? do hit jest wy?wietlany. Dop?ki jeden z wielkiego przeboju, zachowa? r?wnie? upewni? si?, ?e zakres, w kt?rym obr?t. Kilka dni silna, godna liczba obrot?w w ci?gu dnia, a je?li hit przep?yw zostaje zatrzymany i prawdopodobnie nie nazwa?, jest to, ?e istnieje warto?? trafi? w czasie normalnej dzia?alno?ci. Je?li

 

Horukon i?? z maszyny, CR, kt?rego celem jest by przyj??y sklep, czytaj?c takie jak na??g, jak na fali konfiguracji grupowej i pami?ci ROM Horukon wybierz prawdopodobny wprowadzi? silne ?ycie sta? teraz. Je?li

 

ludzi, kt?rzy chc?, aby konsekwentnie wygra? w Hanemono, poniewa? korekta paznokci jest podzielony na wynik, to b?dzie wida? w ?rodku paznokcia.

 

Jednak nawet je?li dane do silnego, je?li oka?e si?, czy nie zaostrzy? gw??d? i dokr?ci? gw??d? indukcyjnej nie jest zalecane, ?e tak wiele inwestycji. Takie stanowisko, poniewa? wyp?ata zmniejsza si? jeszcze szybciej, a kiedy trafi, zaleca si? zast?pi? dobrego i rzeczy ci?cia.

 

Ponadto, nawet je?li nie jest hitem nawet na ca?y dzie?, a wi?c znacznie pr?dko?? obrotowa Lub je?li nie, w przypadku pr?dko?ci obrotowej mo?e by? uczucie w d?? jest, my?l?, ?e lepiej jest, aby przej?? od razu umrze?. Ponadto korekta paznokci w czasie normalnej dzia?alno?ci sta? si? normalny paznokci z jego sklepu. Je?li
nie
zapami?ta? stan paznokci, poniewa? gw??d? stanu w momencie zwolnienia lub gdy odzyskanie staje si? nieczytelny, Keep dobry wygl?d. Nail normalne jest, ale jest kilka milimetr?w wed?ug wsp??czynnika konwersji, wychodzi r??nic?. Aby zobaczy? gw??d? Pa?stwo ?atwo odr??ni? platformie najbardziej d??y? oczy, ale dla ka?dego, kto nie chce odr??ni? ?atwo b?dziemy wyja?ni przy pr?dko?ci obrotowej. Je?li chodzi o liczb?

 

obrot?w, w salonie pachinko wymiany 3,5 jen?w, oko?o 13 razy na tysi?c jen?w, oko?o 15 razy w zamian 3 jen?w, oko?o 17 razy w zamian 2,5 jen?w, a oko?o 20-krotnie w zamian 2,3 jena to teraz ma. Pewne zmiany w modelu i mog?, oczywi?cie, ale to jest liczba obrot?w na ?redniej tysi?cy jen?w Je?li masz normaln? regulacj? paznokci. Tyle lub nie w??cza, mo?na by pomy?le?, ale taka jest rzeczywisto??.

 

w normalnej dzia?alno?ci, fakt, ?e otwarcie gwo?dzia, bo prawie nie ma, spr?buj wybra? platform?, kt?ra zamienia minimaln? odpowiednik stopy got?wki przez liczb? obrot?w. Jednak to nie wystarczy uderzy? jen tys. Poniewa? b?dzie nier?wnomierny w przep?ywie pi?ki, przez wszczepienie co najmniej kilka tysi?cy jen?w, mo?emy powiedzie? z rozs?dnie okre?li? obliczaj?c ?redni? liczb? obrot?w. 3 jen wymiana sta?a si? oko?o 20 razy. Pewne zmiany w modelu i mog?, oczywi?cie, ale to jest liczba obrot?w na ?redniej tysi?cy jen?w Je?li masz normaln? regulacj? paznokci. Tyle lub nie w??cza, mo?na by pomy?le?, ale taka jest rzeczywisto??.

 

w normalnej dzia?alno?ci, fakt, ?e otwarcie gwo?dzia, bo prawie nie ma, spr?buj wybra? platform?, kt?ra zamienia minimaln? odpowiednik stopy got?wki przez liczb? obrot?w. Jednak to nie wystarczy uderzy? jen tys. Poniewa? b?dzie nier?wnomierny w przep?ywie pi?ki, przez wszczepienie co najmniej kilka tysi?cy jen?w, mo?emy powiedzie? z rozs?dnie okre?li? obliczaj?c ?redni? liczb? obrot?w. 3 jen wymiana sta?a si? oko?o 20 razy. Pewne zmiany w modelu i mog?, oczywi?cie, ale to jest liczba obrot?w na ?redniej tysi?cy jen?w Je?li masz normaln? regulacj? paznokci. Tyle lub nie w??cza, mo?na by pomy?le?, ale taka jest rzeczywisto??.

 

w normalnej dzia?alno?ci, fakt, ?e otwarcie gwo?dzia, bo prawie nie ma, spr?buj wybra? platform?, kt?ra zamienia minimaln? odpowiednik stopy got?wki przez liczb? obrot?w. Jednak to nie wystarczy uderzy? jen tys. Poniewa? b?dzie nier?wnomierny w przep?ywie pi?ki, przez wszczepienie co najmniej kilka tysi?cy jen?w, mo?emy powiedzie? z rozs?dnie okre?li? obliczaj?c ?redni? liczb? obrot?w.