Informacje zbierane, aby stworzy? sie? kontakt?w z patron?w, Pachipuro w salonach pachinko

My?l?, ?e s? klienci, kt?rzy widz? ka?dym razem i?? do salonu pachinko. Klienci, kt?rzy doje?d?aj? codziennie Shigeku stop? ni? takiego pracownika, dalej patron?w w przemy?le pachinko. I, chocia? my?l?, ?e ma?o prawdopodobne oznaczone ?atwo rozpoznawalny, niekt?rzy ludzie nazywa Pachipuro jedzenia w pachinko.
W salonach pachinko
Klienci uznano za zasadniczo Pachipuro, jak cz?sto mo?e by? zakazane, ale te? trudno powiedzie?. W takim Pachipuro lub jest to, ?e czy to najlepiej zrobi? prywatnego po??czenia z bywalc?w, ale osoba, kt?ra powinna zapozna? si? do tego stopnia, ?e ??mo?na m?wi?, my?l?, ?e to jest oczywi?cie korzystna. bywalcy

 

obejmuj?, ale nie s? te? uzale?nione od wydarze? i okresu rekonwalescencji, to p?jdzie do tego samego salonu pachinko na codzie?. Pachinko jest ulubionym jest, oczywi?cie, ale bywalcy s? w wi?kszo?ci tych, kt?rzy lubi? zakupy sam.

 

na pytanie, czy dana osoba musi zrozumie?, ale nast?pi to w innym w?tku, poniewa? jest to t?umaczenie, aby przej?? do tego samego salonu pachinko codziennie, wiemy drobnym stoiska ruchu r?wnie? najlepiej. Na przyk?ad, ?e platforma jest, Toka by? uzale?niony wielokrotnie wczoraj byli?my du?o inwestycji, takich jak rozmowa z Wyszed?em ponownie Po w??czeniu tak wiele razy, czy ty lub us?ysze? wiele na czacie.

 

Przez pomys?, aby osobiste powi?zania z bywalc?w, na podstawie danych, b?dzie mo?na informacje, takie jak nie mo?na ?atwo odczyta?, ?e jest mo?liwe, aby uzyska? ?atwo. Normalnie, czy jest praca, my?l?, ?e nie jest nawet wtedy, gdy trudno jest i?? do salonu pachinko codziennie.

 

informacje ze sta?ych bywalc?w, ale mo?e r?wnie? od czasu do czasu takie rzeczy jak dobry byle jak, wi?c albo mi opisa? tych, kt?rzy s? dobrze przyjrze?, aby uzyska? wi?cej informacji, zapoznaj si? m?wi?. Jest najbardziej korzy?ci b?dzie si? dogada? z bywalc?w.
jest osobiste powi?zania z
nast?pnie Pachipuro, ale my?l?, ?e jest to fakt do?? realistyczny trudne. Jednak, gdybym by? w stanie dokona? po??czenia osobowych z przypadkiem Pachipuro, my?l?, ?e to jest bez w?tpienia by? pocieszaj?ce ?r?d?o informacji dla ponad bywalc?w.
_x 000D_ Pachipuro jest, bo zarabia? na pachinko, by?a znaczna badania. Ka?dy ze specyfikacjami i wydajno?ci lub, granicy, takich jak, kiedy si? zatrzyma? lub gdy atak, uwa?a si?, ?e maj? wiele informacji dla ka?dego modelu.

 

Jednak w przypadku Pachipuro, w przeciwie?stwie do regularnych, to w k??ko pyszne udojowe pachinko w poszukiwaniu wygrywa. To nie znaczy, ?e codziennie tych samych salonach pachinko, kt?rzy nie tylko i?? do tego samego sklepu pachinko ale to oczywi?cie, tak?e tych, kt?rzy id? do r??nych salonach pachinko, tak?e mo?na spotka? r?wnie? ustali?, ?e

 

Pachipuro, my?l?, ?e trudno , Najlepszy z tym, ?e nie wiem Pachipuro, to sta? si? przyjaci??mi z lud?mi, kt?rzy s? zawsze dobrze na zewn?trz. Kiedy pr?bowa?em rozmawia?, je?li ty lub Kuwashika”w maszynie informacji, istnieje mo?liwo??, ?e dosta? si? da? prawid?owych informacji.