Funkcje - patrz poprzez spos?b fale ROM jest zazwyczaj ?ycie

Maszyna pachinko z ROM jest silny okres, zwykle okres, podzielony jest na okresie z?ej. W por?wnaniu do sezonu i okresu silnego rozstroju, mo?e normalnej eksploatacji trudno powiedzie?. Szczeg?lne cechy, takie jak silne sezonu i rozstroju-?ycia, trudne do zidentyfikowania, bo to jest normalne ?ycie. W

 

, b?dzie to tylko przyk?ad, jakiego rodzaju rzeczy zdarzaj? si? w pami?ci ROM cech normalnego ?ycia, ale wprowadzi.

 

w normalnym terminie, lub cz?ste strajki, kt?re albo uzale?nia si? g??boko nie b?d? bardzo widoczne. Powiedzie?, czy bez tego, ?e nie jest to dok?adnie taki hit, tylko rzeczy powiedzie? wielki nie jest wci?gaj?ca. Pod wzgl?dem produkcji, itp, osi?ga r?wnie? produkcja jest r?wnie? wyposa?ony w sw?j w?asny spos?b.

 

Jednak efekt chcesz przez wi?kszo?? uwagi jest produkcja i osi?gni?cia, jak m?wi si? bardzo gor?co.

 

przyszed? r?wnie? w r??nych zasi?giem jest sta?a, nie mniej jest to mniej prawdopodobne, z intensywnym produkcja Atsu i osi?gni?cia. Ponadto, pr?dko?? obrotowa do hit, staj?c przed i po ?rednio 300 obrot?w, nawet odejmuj?c pul?, jest r?wnie? fakt, ?e jednorazowa. Nawet je?li pull-powrotem w redukcji czasu

 

, czy nie kontynuowa?, zmienno?? prawdopodobie?stwo trzeba te? zdarza si?, ?e to nie jest zamkni?ty ?atwo. Taki stan b?dzie cech? normalnego ?ycia ROM. M?wi?c metaforycznie

 

, nie nale?y przyjmowa? wi?cej ni? z?oto inwestycyjne, jest to stan, kt?ry nawet nie zarabia?. Raz posz?o inaczej, w normalnym terminie, nie mo?e te? z faktu, ?e podczas zatrzymania jest trudne do zrozumienia.

 

nawet je?eli istniej? oznaki takiego normalnego ?ycia, bo straci?by zbyt po?cig, trzeba by? ostro?nym. Nast?pnie na wykresie danych w przypadku takiego normalnego ?ycia, to dobrze wiedzie? i zobaczy? wykres liniowy.

 

stojak o? fali jest mniejsza wzd?u? wykresu liniowego, jest fakt, ?e mniej uzale?niony. I obecnie, ?rednio, jest dowodem, ?e powtarzaj?ce si? lub nie na zewn?trz. W takim przypadku nie ma przep?ywu danych, my?l?, ?e jest mo?liwo??, ?e wesz?a w normalny okres mo?e by? uznane za wysoki Ty.

 

Normalne ?ycie jest wci?gaj?ca, ale jest tak?e ?atwe do odegrania, poniewa? im mniej, dostaniesz mo?liwo?? wprowadzenia okresu konsystencji po tym. Ale nawet je?li istniej? oznaki normalnego ?ycia, 300 i je?li rotacja bardziej wci?gaj?ca zosta?o wykonane lub, w przypadku produkcji i dotrze? nie jest ju? rozwijany, wi?c istnieje mo?liwo??, ?e wesz?a na

 

okres zdenerwowany, ruch sto?u nawet je?li my?li my?lisz dobr? rzecz? do zrobienia. Wr?cz przeciwnie, ?e istnieje r?wnie? mo?liwo?? migracji do silnego okres jest zwykle okres. W zale?no?ci od sytuacji przed fal? normalnego ?ycia, ja te? nie wiem, czy bran?y.

 

od Spr?buj uderzy? tak czy inaczej, bo my?l?, ?e jest to sytuacja, w kt?rej sytuacja mo?e by? oceniana, nie sta?a si? zrani? przep?yw spr?bowa? uderzy?. Je?li Minukere normalne ?ycie bardzo dobrze, s? te? korzy?ci, kt?re mo?e przeczyta? w przysz?o?ci podstawy przep?ywu.

 

lub sta? Zreszt? ca?y podekscytowany, kiedy bezu?yteczne albo my?l, albo staj? si? bezu?yteczne, aby my?le?, ?e Atsu kalmary, po wszystkim, bo to jest cz?sto do rozmieszczenia by? leniwy, ?e wyp?ata nie b?dzie helikopter bez jednoczesnego zwi?kszania, a nie z napylarka i Closeout i musi by? ostro?ny, poniewa? nie b?dzie czasu, aby pi?ki w drugiej tabeli.