Jak wygra? Hanemono-Dejihane (podstawowe poj?cia)

Najnowsze pachinko, poniewa? maszyna Siedem sta?a si? przedmiotem, my?l?, ?e to wchodzi w nawet tych, kt?rzy nie wiedz?, to m?wi si? Hanemono. Niekt?rzy z tych, kt?rzy wiedz?, Hanemono ma by? mniejsza wyp?ata mo?e by? niekt?rzy ludzie, kt?rzy uwa?aj?, ?e nie jest w stanie wygra?.

 

Jednak?e, je?li wiemy, ?e cz??? do ustalenia, w celu r?wnie? wygra? Hanemono, nadal mo?na wygra? wychodzi.

 

Przede wszystkim, a nast?pnie opis Hanemono. Hanemono, gdy pi?ka przejdzie jeden strza? do okre?lonej lokalizacji, zostanie otwarte skrzyd?a obiektu znak?w w obliczu centrum pok?adzie. Niekt?re obiektu postaci, trzy-do?kowe jest otwarty, sta? si? wielkim hitem potwierdzi?, czy pi?ka przechodzi w ?rodku nich b?dzie Hanemono.

 

niedawno, ale jest Hanemono, kt?re ju? nie s? ?atwo widoczne, czy nie jest rzecz?, je?li podobnie jak zwyci?stwo jak chc? zobaczy?. Hanemono jest czym?, kt?ra mo?e by? dotkni?ta przez gwo?dzi dostosowanych do ponad siedmiu maszyny. Je?li my?l? o wygranej w

 

Hanemono, istnieje potrzeba, aby spojrze? na korekty paznokcia. Raz posz?am do Przeciwnie, je?li jeste? korekty paznokci, mo?liwo?? wygrania ponad siedem maszyn? mo?na powiedzie?, aby by? wy?sza. Teraz b?dziemy wprowadza? lokalizacj? korekty paznokci, kt?re chcesz zobaczy?, aby wygra?.

 

Przede wszystkim jest korekta paznokci w pobli?u najwa?niejszego startu Chucker. Blisko pocz?tek ,: obie strony to ci, kt?rzy s? otwarte jest oczywi?cie korzystna. Jest to naturalne w historii dobrym paznokci w s?siedztwie Chucker startowym jest otwarte, ale drugi, ?e tak samo wa?ne jak blisko pocz?tku, to korekta paznokci cz??ci zwanej hakama w g?rnej cz??ci paznokci startowych.

 

ten gw??d?, i patrz?c w g?r?, poniewa? jest to luka pomi?dzy Chucker startowym, ?atwiej b?dzie zawiera? pi?k?. Je?li jeste? korekta paznokci cz??ci zwane hakama, jest to, ?e cho? troch? mocniej zaczynaj? znacznie bardziej prawdopodobne, aby wej?? do startu. My?l?, ?e

 

mniej wyp?at do szyi, mog? by? niekt?rzy ludzie si? unikn??, ale w por?wnaniu do maszyny Seven, dzi?ki czemu ?atwo trafi? lepiej Hanemono. mniej inwestycji W stolicy, aby gra? zatykania si?, poniewa? r?wnowaga jest stabilna prosta, po trochu wyp?aty wi?cej ni? wierzy? w wzro?nie.

 

przechwytywania jest wykonana z regulacj? paznokcie, gdy siedzi w dobrym tabeli regulacji paznokci, po prostu uderza po. Je?li umieszczony w pocz?tku, je?li wprowadzone do trafienia do otwierania skrzyde?, bo pi?ka si? ona mo?e wygra?, a siedem maszyny s? sterowane wszystko w programie, my?l?, zabawy i inne mog? spr?bowa?.

 

naraz, du?a kwota wyp?aty to nie mo?na oczekiwa?, tak d?ugo, jak jeden dzie? zabawy, my?l?, ?e wygra powoli d?ugo. ?ycie Hanemono jest korekta paznokci. Je?li dobrze pami?tam tylko to, czas zajmie troch?, to m?wi, ?e ?atwo wygra? model por?wnaniu Seven maszyn?.

 

niedawno, mog? nie wida? zbyt wiele, nie ma w takich przedmie?ciach salonach pachinko, kt?re utworzy?y wiele, takie jak u?ywane tabeli. Nawet ci, kt?rzy s? odrzucane, punkt wygra?, bo tylko korekta paznokci, staraj? si? gra? raz za wszelk? cen?.