St?? do wyboru w momencie zdarzenia salon?w pachinko

Hale pachinko w momencie wypadku wydaje si? mie? jeszcze wi?cej wizerunku og?lnej emisji, ale nie ma czego? takiego. Zawsze odzyskiwania st?? nawet w czasie imprezy jest obecny. Oczywi?cie, poniewa? odbywa si? dzieje na zewn?trz, ale je?li sta? si? platform? do wyboru, czy ?atwo por?wnaniu zawsze jest prawd?, w celu zmniejszenia dalszych inwestycji, wprowadzi Wyb?r platformy w czasie imprezy, kt?ra odby?a si?.

 

Przede wszystkim, chc? skupi? si? na czas imprezy to model znak ka?dego sklepu. Dla

 

billboard modelowych sklepach, poniewa? wi?kszo?? z was chce da? sw?j model, wystarczy by? wielkie wydarzenie, trzeba po?o?y? nacisk na Billboard modeli w salonach pachinko. Jedynym modelem znak, jest to, co przychodzi do poprawy zestaw Horukon i dostosowanie do paznokci nie zawsze normalne. Wyb?r modelu w chwili zdarzenia, pami?taj gr? na tablicy modeli.

 

Wr?cz przeciwnie, nie nale?y umieszcza? zbyt du?ej si?y, spada z powrotem do modelu odzyskiwania w czasie tzw imprezy jest Xintai.

 

w Xintai, nawet bez otwierania ma?e paznokcie, wi?c dla nas siedzi klient?w bez zwi?kszania ustawienia Horukon, Xintai jest cz?sto wykonana w modelu odzyskiwania w odwrotnej kolejno?ci. Bior?c pod uwag?

 

■ tutaj wa?ne
udojowe pachinko polityki gospodarczej, aby zwi?kszy? liczb? klient?w jest ustawa z dnia wystawienia wyp?at?, wykonywane w celu lepszego z klientami, wyp?ata w miejscu, gdzie ludzie zbieraj? si?, nie robi?c nic nie trzeba wyda?. By?oby dobrze, aby pami?ta?, poniewa? jest to podstawowy w bazie. Po okre?leniu modeli hit

 

kolei, ale to dane, tu spr?bowa? skupi? si? na rozstr?j stole dzie? wcze?niej. Na dzie? przed mocn? zasad? jest, istnieje mo?liwo??, ?e zestaw Horukon i korekta paznokci nie zmieni? normalne gw??d?. Jednak w przypadku awarii bloku, podnosz?c ustawienie Horukon, jest prawdopodobne, aby otworzy? gw??d?.

 

podczas imprezy, poniewa? istniej? r?wnie? dzie? chcesz odwo?a? wyp?at?, ale b?dziemy zgasi?, oczywi?cie, b?dzie silna stoisko dalej nadmucha? deficytu i podnios?oby Horukon ustawiony silna, nawet jak jest. W tym celu, Zdecydowane stanowisko, to na pewno du?o odroczenie jak zwykle.

 

z drugiej strony, w rozstroju tabeli, poniewa? jest gwo?dziem, wp?yw b?dzie s?aby, a nie z w??czeniem tylko jak zwykle. Ponadto, co oznacza, ?e ??r?wnie? zdarzenie jako sklep, je?li nie na zewn?trz zostan? utracone. Tak, zdenerwowany podstawk? zarobi? pr?dko?? obrotow?, bez zwi?kszania zestaw Horukon, jest tam otworzy? gw??d? ni? zwykle.