Og?lne otwartym ?ycie salonach pachinko, funkcja zobaczy? poprzez spos?b

※ ostatni Prosz? odnie?? si? do jak trend ca?ej bran?y

 

pachinko sk?ada si? w jednej grze klient?w i sklep?w, kt?re wygra? lub przegra?. Jednak?e, je?li zawsze przegrasz, poniewa? klienci nie przyjdzie do sklepu Wkr?tce pachinko strony salonu, wielokrotnego lub odzyskanych i na zewn?trz, b?dzie w dalszym ci?gu nie zwalnia klienta. W ?wiecie takich taktyk, czy Minukeru, okres otwarcia, mo?na sta? si? wa?nym czynnikiem wp?ywaj?cym na prawdopodobie?stwo wygranej.

 

okres otwarcie, to b?dzie inna dla ka?dego sklepu. I chcesz wiedzie? przede wszystkim, aby powiedzie?, ?e faza otwarcie salonu pachinko, a nie zobowi?zanie do wydania, w celu u?atwienia po starcie z gwo?dziami skorygowany tak, ?e pi?ka nie spada, fakt, ?e r?wnie? regulowa? wok?? paznokci to b?dzie. Albo podnie?? lub obni?y? ustawienie w Horukon, nie wydaje si?, poniewa? ROM jest okre?lona, ??nie wiem do strony kierownictwa.

 

Jednak czy aby dostosowa? gw??d? by? wiele obrot?w, poprzez, na przyk?ad, to zestaw Horukon poprzez zwi?kszenie liczby loterii razy w ROM, to b?dzie ?atwy do trafienia. To znaczy, ?e sprawa, ?e ??problem by? widziany od strony salonu pachinko do takiego stanu. Punktem, pami?tam.

 

rzecz zwana kwestia czasu jest, w pierwszej po?owie miesi?ca, je?li nie jest te? gabinet pachinko w drugiej po?owie odzysku, istniej? oczywi?cie vice versa. Tak, wiem, charakterystyk? salonu pachinko otwartego sezonu, spr?buj wgl?d w ?ycie otwartego sklepu Odtwarzanie wszystkich. Przede wszystkim czas m?wi si? otwarty sezon, b?dzie obecny w wielu po?owie mniej wi?cej miesi?c, nie tylko przez pewien czas, w r??nych sytuacjach, w miesi?cu, w rzeczywisto?ci nie istnieje.

 

szczeg?lno?ci celem, od przypadku wydaj?cego wyp?at?, to jest czas, ?e przez kilka nast?pnych dni s? najbardziej otwarte. Je?li zdarzenie to niewypa?, mo?na wiele si? opu?ci? regulacj? paznokci kilku dni.

 

Ponadto, nawet w przypadku wyp?aty i operacji, sprzeda?y i zysku brutto zaplanowanych zdarze?, w celu przyci?gni?cia klient?w do ko?ca odzyskiwania miesi?cy, bo nie ma przypadk?w modele numeryczne s? jak to jest dobra regulacja ustawienia i paznokci hala po wielkim wydarzeniu Nale?y zachowa? ogl?dania. Po wydarzeniach

 

i takie popularne modele dzisiaj, modele s? zalecane, my?l?, ?e jest to r?wnie? dobry pomys?, aby rzuci? wyzwanie ze wzgl?du na du?? mo?liwo??. Operacja ma by? pod silnym wp?ywem pogody. Nast?pnego dnia, gdy jest prognoza pogody jest tracona jest, istnieje mo?liwo??, ?e produkcja spada.

 

W takich chwilach, albo by? otwarte troch? paznokci, nawet je?li wysokie ustawienie w ?ycie, o ?rednim ustawieniem jest r?wnie? prawdopodobne, aby przyj?? na kilka jednostek. Z?a pogoda co dzie?, prosto wr?ci? nie, to polubisz i p?j?? troch? objazd, doskona?y st?? zosta? znaleziony. Nast?pnie, chcesz zmierza? do ko?ca jest dzie? wymiana Xintai.

 

Xintai pierwszy dzie?, w oczekiwaniu na p??niej przyci?gn?? klient?w nast?pnego dnia, znajduje si? sklep wyda? wyp?at?. Czy sezon jest otwarty, mo?e to by? potwierdzone przy pr?dko?ci obrotowej na tysi?c jen?w. Pr?dko?? obrotowa jena tysi?cy, i jest poza granicy, jest to, ?e otworzy? rozpocz?cia paznokci. W przypadku salonach pachinko, kt?re s? dostosowane w Horukon, to zosta?o powiedziane by? albo dostosowa? hitem prawdopodobie?stwa. Dzie?, kt?ry uwa?a si? za otwarte na ?ycie, jest o trzy mniej wi?cej.

 

specyficzny zbada? jak jest nie tylko sprawdzenie Robo danych przez tak wielu salonach pachinko CAN. Lub tylko w sklepie, kt?ry wsp??pracuje z us?ug, takich jak witryny Robo dane Seven jest r?wnie? mo?liwe do zast?pienia w takiej us?ugi. , Chcesz zmierza? do ko?ca jest dzie? wymiana Xintai.

 

Xintai pierwszy dzie?, w oczekiwaniu na p??niej przyci?gn?? klient?w nast?pnego dnia, znajduje si? sklep wyda? wyp?at?. Czy sezon jest otwarty, mo?e to by? potwierdzone przy pr?dko?ci obrotowej na tysi?c jen?w. Pr?dko?? obrotowa jena tysi?cy, i jest poza granicy, jest to, ?e otworzy? rozpocz?cia paznokci. W przypadku salonach pachinko, kt?re s? dostosowane w Horukon, to zosta?o powiedziane by? albo dostosowa? hitem prawdopodobie?stwa. Dzie?, kt?ry uwa?a si? za otwarte na ?ycie, jest o trzy mniej wi?cej.

 

specyficzny zbada? jak jest nie tylko sprawdzenie Robo danych przez tak wielu salonach pachinko CAN. Lub tylko w sklepie, kt?ry wsp??pracuje z us?ug, takich jak witryny Robo dane Seven jest r?wnie? mo?liwe do zast?pienia w takiej us?ugi. , Chcesz zmierza? do ko?ca jest dzie? wymiana Xintai.

 

Xintai pierwszy dzie?, w oczekiwaniu na p??niej przyci?gn?? klient?w nast?pnego dnia, znajduje si? sklep wyda? wyp?at?. Czy sezon jest otwarty, mo?e to by? potwierdzone przy pr?dko?ci obrotowej na tysi?c jen?w. Pr?dko?? obrotowa jena tysi?cy, i jest poza granicy, jest to, ?e otworzy? rozpocz?cia paznokci. W przypadku salonach pachinko, kt?re s? dostosowane w Horukon, to zosta?o powiedziane by? albo dostosowa? hitem prawdopodobie?stwa. Dzie?, kt?ry uwa?a si? za otwarte na ?ycie, jest o trzy mniej wi?cej.

 

specyficzny zbada? jak jest nie tylko sprawdzenie Robo danych przez tak wielu salonach pachinko CAN. Lub tylko w sklepie, kt?ry wsp??pracuje z us?ug, takich jak witryny Robo dane Seven jest r?wnie? mo?liwe do zast?pienia w takiej us?ugi.