Jak przejrze? najgor?tszej porze salonu pachinko

I strefa gor?ca lub razem, ile czasu, mo?na us?ysze? dobrze. Gruby stref? czasow?, w zale?no?ci od stanu salonu pachinko lokalizacji i statusie operacyjnym i sprzeda?y, b?dzie pochodzi? niekt?re r??nicy jest obecnie absolutnie. In, poniewa? my?l?, ?e nie gruby stref? czasow? nie wiem, tutaj b?dziemy wprowadza? og?ln? udojowe pachinko g?stej strefy czasowej.

 

grube strefy czasowej, mianowicie salonach pachinko b?dzie w strefie czasowej, kt?ra chce zwi?kszy? dzia?anie. ?S strefa czasowa nadzieja przyj?? do najlepszych klient?w. Wi?c w takiej strefie czasowej, to mo?e przyj?? obsadzone co? w bok salonu pachinko. Na przyk?ad, dobrze zobaczy? to r??nica czasu pomi?dzy otwartym terenie. W niekt?rych przypadkach tylko

 

1 modelowych, aby zatrzyma? wiele modeli, istnieje r?wnie? sprawa by? otwarty przez r??nic? czasu. A jak 13 o'clock otwarty i 18 o'clock Otwarty model, my?l?, ?e niekt?rzy ludzie, kt?rzy widzia?em s? og?aszane. Fakt, ?e ma r??nicy czasu otwartego, jest, ?e chcesz uruchomiony w tym czasie. A w modelu, kt?ry staje si? cel r??nicy czasu otwarty, czy ustawienie wysoko?ci Horukon k?adzie si? zazwyczaj kilka samochod?w, jeste?my lub pr?by otwarcia ni? zwykle korekty paznokcia.

 

odgrywaj? r?wnie? przypatruj?c r??nica czasu otwarty, my?l?, ?e jest to dobry spos?b, aby wygra?.

 

Ponadto, je?li taka jest r??nica czasu nie otwarte, jak m?wienie stref? czasow? jest gor?co lub na PM, du?o o godzinie 15:00 z 5 lub 6, a grub? stref? czasow? na g?rze w celu th Chocia? ty. W tej strefie czasowej, i powiedzie?, dlaczego G?sta strefa czasowa, ludzie, kt?rzy przyszli do Tomokazu jest, to zrobili inwestycj? do pewnego stopnia.

 

Ponadto wczorajszego danych, poniewa? dane o kilka godzin w ci?gu dnia mo?e by? postrzegane, ni? i?? do Tomokazu stoj?, jest bardziej prawdopodobne, aby wybra?. Je?li mi Celem platformy jest zaw??ony, ni? ?lepo uderzy? z ca?ej tabeli, b?dzie to korzystne.

 

teraz istniej? modele, kt?re s? wyposa?one w funkcj? o nazwie latency zmienno?? prawdopodobie?stwa. To jest sklep?w, ale bez usuwania utajonego zmienno?? prawdopodobie?stwa, to r?wnie?, ?e ju? przeniesione do nast?pnego dnia. takie Pati Je?li znajdziesz sklep NKO, mo?e powiedzie?, ?e Tomokazu r?wnie? Gruby stref? czasow?.

 

jednak znale?? ten utajenia zmienno?? prawdopodobie?stwa, lubi? te? Miyabureru op??nienie, poniewa? musi pami?ta? segment, ale trzeba b?dzie uczy? si? troch?, ale nadal, je?li oka?e si? Tomokazu, okre?lony wariant prawdopodobie?stwo jest w wewn?trzny poniewa? jest to t?umaczenie, ?e jeste?, ?e to zosta?o zako?czone z ma?? inwestycji do rysowania trafienie. Je?li ten okres czasu, ?e takie jak prawdopodobie?stwo pozostawienia jest wy?sza, nie strefa czasowa, kt?re mog? potwierdza? jest rzeczywista sytuacja. Wszystkie

 

maszyny pachinko, poniewa? ROM jest zarz?dzany, chyba ?e masz pilota, to dlatego, ?e to niemo?liwe strona sklepy manipulowa?. Jednak w zale?no?ci od wydarze? z boku strefy czasowej i sklep?w, kt?re zosta?y podniesione wcze?niej, to ma na ro?liny b?d? znacznie zaw??ony. czas zdarzenia, itp indywidualnych sklep?w r?wnie? w odniesieniu, spr?buj d???c stref? czasow?, kt?re mog? by? skutecznie inwestycja.