Sprawd? tempo odtworzeniowej Xintai z salonu pachinko

Dawno, dawno temu w salonie pachinko jest jak wielkim wydarzeniem M?wi?c o zast?pczej Xintai, to, co zosta?o zrobione w tempie mniej wi?cej raz w jednej lub kilku miesi?cy w danym miesi?cu. Obecnie nie ma ?adnych zmian w wa?nych wydarzeniach w celu przyci?gni?cia klient?w, ale cz?sto staje si? do?? cz?sto nie mog? by? por?wnywane. Jest tam r?wnie? jeden regulacje o'clock wzi?? go, ale tempo do wykonania zast?pczego Xintai, warunki w miejscu i baz? klient?w, b?dzie zale?e? od koniunktury pachinko. Przemawiaj?c na warunkach lokalizacyjnych

 

, w salonie pachinko w salonie pachinko i przed stacj? w centrum miasta, wymiana Xintai zosta?a przeprowadzona w ka?dym tygodniu. Powodem tego jest to, ?e w centrum miasta i naprzeciwko dworca, to podniesiony jest, ?e konkurencja tendencj? do salon?w pachinko s? skoncentrowane sta? si? gwa?townie. Xintai, sta?o si? bardzo wa?nym towarem w celu przyci?gni?cia klient?w. S?siedztwo salonu pachinko

 

to, czy wprowadzenie popularnych modeli w du?ych ilo?ciach, b?dzie nieuniknione sytuacja upadk?w ?e du?o pracuje. W celu unikni?cia sytuacji, ?e b?dzie przeciwny poprzez wprowadzenie odpowiedniej liczby do liczby wprowadzenia sklep?w s?siedztwa dosta?em informacje od producent?w. W salonie pachinko ?r?dmie?cia, taka taktyka zosta?y przeprowadzone co tydzie?, ja tempo zast?pczej Xintai jest sta?a bardziej Aby szybko.

 

Jednak maszyna pachinko b?d? setki tysi?cy jen?w za jednego. Aby zamieni? Xintai, to znaczny wydatek trzeba. Po szybko wprowadzi?y 10 jednostek, staje si? jednostk? milion?w jen?w.

 

go fakt, ?e przyszed? na stosie jako koszty tygodniowe, i amortyzacji, w celu dalszego zwi?kszenia dochod?w, jest t?umaczeniem, kt?re musz? by? przyzwoity odzysku. Hale pachinko, takich jak sieci sklep?w maj? wiele, ale nie tyle radykalna poprawa, ze moc finansowa jest ci??ka salony pachinko, kolejne salony pachinko wprowadzi?y wiele Xintai si? nie przemieszcza? odzyskano od po kilku dniach wymiany Je?eli istnieje tak?e w?wczas, gdy operacja spadnie przed podj?ciem zyski.

 

Ponadto producenci salonowych pachinko, w du?ej mierze skoncentrowana jest w s?siednich prefekturach Tokio Mie? ci?. W przypadku salonu pachinko w centrum, to klient przep?ywu jest szybki, nie dostaniesz sw?j zmuszony kupowa? warunki Xintai mam du?o mundurze. Odwrotnie w przypadku podmiejskim magazynie, wymiana Xintai b?dzie o po?ow? sklepu w centrum miasta. A propos, dlaczego, w przeciwie?stwie do salonu pachinko ?r?dmie?cia, oraz fakt, ?e ma?y sklep, aby konkurowa? w s?siedztwie, klientela jest centrum bywalcy, jest elementem, kt?ry cz?sto nie jest du?o ruchu.

 

konkurowa?, bo to znaczy, ?e druga strona nie jest obecny, a tak?e eliminuje konieczno?? wprowadzenia nowych maszyn na szczycie w po?piechu. Ponadto, aby mie? klient?w staj? si? r?wnie? firma regularnego centrum, mamy tendencj? do wprowadzenia u?ywanych tabeli ni? najnowsze wzrasta stoisku. Pocz?wszy od tego, ale tempo wymiana centrum i przedmie?cia salonach pachinko widzieli powodu, dla kt?rego inny, nie trzeba do szybkiego odzyskania danych w przypadku sprzeda?y Bane by? wprowadzone Xintai.

 

Xintai cz?ste sklep zast?pienia jest, wi?c co chcesz robi?, lub zestawu naprawczego do wprowadzenia ???ko niech?tnie dopasowa? wok?? robi poniewa? sprzeda? id? w g?r?, tam s? tylko tu przejrze? w codziennej obserwacji ,
Toka
jest skala sprzeda?y firmy, wydaje si? wielu ludzi, kt?re nie prowadz? do idei wyborze dobrej restauracji w taki punkt widzenia, niech troch? przytomno??. Xintai cz?ste sklep z wymian? jest, wi?c co chcesz zrobi?, czy zestaw do wprowadzenia odzysku niech?tnie z ???ka, aby dopasowa? wok?? robi poniewa? sprzeda? id? w g?r?, tam s? tylko tu przejrze? w codziennej obserwacji.
Toka
jest skala sprzeda?y firmy, wydaje si? wielu ludzi, kt?re nie prowadz? do idei wyborze dobrej restauracji w taki punkt widzenia, niech troch? przytomno??. Xintai cz?ste sklep z wymian? jest, wi?c co chcesz zrobi?, czy zestaw do wprowadzenia odzysku niech?tnie z ???ka, aby dopasowa? wok?? robi poniewa? sprzeda? id? w g?r?, tam s? tylko tu przejrze? w codziennej obserwacji.
Toka
jest skala sprzeda?y firmy, wydaje si? wielu ludzi, kt?re nie prowadz? do idei wyborze dobrej restauracji w taki punkt widzenia, niech troch? przytomno??.