Aby ustali?, czy model wygra? od stanu pracy maszyny pachinko

Modele popularno?? w pachinko, nie ma modelu. Jest oczywiste, ale co za du?o klient?w do modelu Popular sit. Tak, jak tylko zauwa?alne wszed? do sklepu pachinko, my?l?, ?e jest to oczywi?cie model klient ma du?o siedzi. Sklep ca?? sytuacj? operacyjn?, ale r??ni? si? od wyp?aty i wra?enia ca?ego sklepu, to m?wi to samo o warunkach pracy dla danego modelu w sklepach. M?wi?c o

 

stosunkowo klienci dobrze przyklejone modele, ale jest Xintai, Xintai to istnieje wiele rzeczy, kt?re s? wykonane w okresie zdrowienia.

 

Xintai jest, bo to jest oczywiste, ?e jest dobrze popularny bieg, zosta? wprowadzony w b??d przez dzia?anie Xintai, my?l?, ?e mo?e by? na zewn?trz, nale?y pami?ta?, ?e czasami poparzenia podczas siadania b?dzie.

 

r?wnie? i na zewn?trz billboard modeli w spos?b stabilny, takich jak zabawi? sta?ych klient?w lub odzyskane, cz?sto salony pachinko, ?e dzia?aj?.

 

Jednak istnieje r?wnie? gabinet pachinko nie masz niewiele do podpisania modeli. M?wi?c o tym, co si? dzieje jest, dlaczego taka sytuacja, poniewa? tempo o?ywienia w tablicy modelu jest zbyt wysoka. Operacja udojowe pachinko modelu nie jest wystarczaj?co dobry, aby my?le?, ?e billboard modele, cz?sto szybko?? odzyskiwania ca?ego sklepu jest r?wnie? wysoki.

 

Tak, pierwszy wszed? do sklepu, aby zobaczy? dzia?anie Billboard modeli, faktem jest, tak ?e bardzo wa?ne. Ponadto, nie jest to przypadek, gdzie jest prowadzony od modelu, takie jak by?o Xintai i dawny popularno?? kilka tygodni temu. W takim przypadku, czy zosta?y w przypadku modelu, ale quasi-Xintai i rozpoznawalno??, kt?re spad?y tam w nazwie imprezy, takie jak dzia?ania w g?r? tam dla danego rodzaju utrzymania ruchu, kt?re nie s? ju? zarabia? teraz w pewnym stopniu paznokci mo?e masz regulacj?. Je?li nie jest prowadzony na modelu, jak zosta?o podniesione do

 

po??czenia, by? mo?e warto usi???. statusu modeli

 

pracuje, mo?e by? uznane za wa?ne, aby szuka? modeli, kt?re maj? jednak do niekt?rych przypadkach oczywiste, je?li nie jest uruchomiony jako Xintai w odwrotnej kolejno?ci, poprzez Dobry gabinet pachinko operacji od zwyk?ych lub tym podobne, nie mo?e mie? tak szczeg?lnych wydarze? itp modelu chcesz go uderzy? lub je?li by? Mitsurudai, ?e mo?e p?yn?? graj?c z innymi modelami, z normalnego sklepu na kt?rych mo?na uchwyci? stan pracy, trzeba b?dzie Sankounisuru.

 

poniewa? istnieje r?wnie? wiele rzeczy, ?e nie mo?na powiedzie?, ?e jest popularna, poniewa? bezwarunkowo jest operacja, my?l?, ?e nie jest niebezpieczny decydowa? cel w jedynej perspektywie.

 

korekta paznokci i specyfikacji, jak wynika z danych, a jak r??ne k?ty, albo dlatego, ?e naprawd? zgasi? bieganie jest dobre, po prostu lub sklep ca?a operacja, ?e ??tylko wysokie ob?o?enie ze wzgl?du na dobre, to zidentyfikowa? w pewnym stopniu.

 

do normalnego ogl?dania oraz sklep?w stanu operacyjnego, itp, spr?buj u?y? jako skutecznego informacja jest r?wnie? status operacyjny modelu. Klienci ruchu, b?dzie tak?e wra?liwe na sklepie istot ludzkich. Analizuj?c dzia?anie modelu, ma spraw? przyj?? tak?e pokazania takich jak dalsze sklep?w przyzwyczajenia.