Lub modele instalacyjne salonu pachinko jest cz?sto Xintai, lub cz?sto u?ywany st??

Nationwide istnieje wiele salonu pachinko, ale Xintai i sklepy sklepy i u?ywany st?? w centrum jest o?rodkiem, istnieje wiele salon?w pachinko. Cechy nowych maszynach jest cz?sto gabinet pachinko, znajduje si? w miejscu stosunkowo ?atwy klienci zebranych podnios?e? jest fakt, ?e blisko do konkurowania sklep du?o. Xintai jest, bo mo?e to potrwa? ogromny koszt, a takie jak sprzeda?y i zysku brutto nie jest do pewnego stopnia by? zabezpieczona, stajesz si? do?? trudne. Je?li chcesz wprowadzi?

 

Xintai w du?ych ilo?ciach, jest Xintai kilka dni wst?pie, tym bardziej, ?e inne modele Xintai jest w maszynie do odzyskiwania. Ten punkt jest, ?e wad? jest cz?sto Xintai gabinet pachinko. Xintai w salonie pachinko centrum, je?li chcesz gra? inny ni? Xintai, my?l?, ?e lepiej jest, aby przej?? do gry na czas, ?e po kilku dniach od wprowadzenia Xintai.

 

Og?lnie Xintai cz?sto nami?tny, sklep dla najwy?szej wprowadzony w regionie Uwaga! ?

 

Zasadniczo, je?li chcesz g?ry wprowadzenie Xintai w regionie, je?li nie b?dzie w stanie trafi? tylko w sklepie Xintai, wiele sklep?w uwa?a, ?e ??nie ma potrzeby, aby zwolni? wyp?at? przeszkadza?o. Jednak d?ugi okres czasu w popularnych modelach, je?li chcesz si? rozwija? w modelu g??wnego Znak sklepie, mo?e chcesz otworzy?. Ten obszar jest do idei zarz?dzania.

 

i jako cechy u?ywane platformy jest cz?sto gabinet pachinko, ?e jest to mo?liwe i mniej konkurencyjnych blisko sklep jest podmiejskich sklep, my?l?, ?e jest du?a baza klient?w jest regularny centrum. I w?o?y? wiele podest, gabinet pachinko bazy klient?w jest stosunkowo wiek warstwa znajduje si? na wysokim trend. Najnowsze Xintai jest rodzajem bitwy i zmienno?? op??nienia prawdopodobie?stwo, itd., Dla istnieje wiele skomplikowanych modeli, przyjdzie do bywaj? odrzucane. Je?li

 

u?ywanego sto?u, takie Xintai r?wnie? zosta?y zaakceptowane przez klient?w, by unika?, jest to, ?e prawdopodobnie wzro?nie w sprzeda?y. Je?li tak si? stanie, nie mamy powodu, aby wymusi? wprowadzenie nowych maszyn. Na przedmie?ciach salonach pachinko, zw?aszcza bez wielu klient?w przep?ywu, w celu zwi?kszenia sprzeda?y, trudniejsze ni? przed sklepem stacji. Ten punkt, u?ywane blok, koszty Xintai s? r?wnie? ta?sze w por?wnaniu do nich, gdy nie s? r?wnie? odzyskiwanie koszt?w ?atwo Kormoran b?dzie r?wnie? sprawa. Od

 

Xintai wprowadzi?y du?o, poniewa? odzyskanie nie tylko postawi? surowe Toka u?ywany stojak, nie ma fakt, ?e przep?yw got?wki nie b?dzie tak dotkliwe. Wszystko zale?y od lokalizacji sklepu pachinko i bazy klient?w i jej polityki sprzeda?y sklep?w. W czasie, ale mo?e by? tak?e gabinet pachinko ci??kiej przep?yw?w pieni??nych, gabinet takie pachinko jest, my?l?, ?e jak tylko okre?lenie jest mo?liwe, je?li spojrze? na stan wyp?at i dostosowania do paznokci.

 

t?umi?c pocz?tkowy koszt z u?ywanych tabeli, takie jak sklep z polityk? redukcji wyp?at dla bywalc?w, polityka zarz?dzania lepiej by?oby pomy?le?, ?e jest tylko liczba Pachinkoya.

 

r?wnie? zw?aszcza w ?redniowieczu stoj? w Xintai, salony pachinko, kt?re nie generuj? pi?k? do wprowadzenia pierwszego dnia, my?l?, ?e tryb odzyskiwania mog? my?le?, ?e jest silny sklep. Sp?jrz na ?redni, przedstawi? pierwszy dzie? jest taki jak Xintai, sklep zbytnio dokr?ceniem paznokcie Barker jest mniej. sklep pachinko ka?dy rodzaj lub salonowych pachinko rzecz? jest p?j?? z wami, spr?buj sprawdzi?.