Zalety i wady maj?ce billboard model salonu pachinko

Modele szyld, chc? gra? jak najwi?cej klient?w w salonie pachinko 's opisywany produkt. Modele szyld, ale r??ne od ka?dego sklepu, zwykle istnieje wiele modeli popularnej d?ugoletniej serii. A propos, dlaczego popularna seria wychodzi Xintai od nast?pnego do nast?pnego. Model z tej samej serii, je?li du?o Tsukaere jako centralny modelu, ten sklep jest dla tego modelu jest prawdopodobne, aby stworzy? silny i obrazu.

 

Tak, chcia?bym spojrze? na zalety i wady, kt?re trafiaj? na zawsze modele wej?? ?adnej salonach pachinko.

 

jako korzy?ci, jest to, ?e jest stabilny w og?le. W szczeg?lno?ci korekty paznokci i ustawienie Horukon, my?l?, ?e chodzi o to, ?e wi?ksza jest stosunkowo stabilna. Modele tablic?, poniewa? jest to oznaka tworzenia ulica Witryna wizerunek swojej nazwy, jest to model, ?e nie mo?na ?atwo lub ca?ej tabeli do urz?dzenia do odzyskiwania. W szczeg?lno?ci, je?li bywalc?w istnieje wiele podpisa? modele, takie tendencja b?dzie silniejszy.

 

korekta paznokci jest mo?liwe, ?e jest stabilny, od pr?dko?ci obrotowej, na przyk?ad tysi?c jen?w jest zawsze stabilny, ?atwo oznaczone miara inwestycji, jest to, ?e walka z danych zorientowanych mo?e by?. ?rednia dooko?a, tak?e wysokie ob?o?enie modele billboard na co dzie?, sta? si? szybszy zbie?no?? za, tym bardziej uderza naturalnie ?rednio. Im wi?cej danych, wi?c mog? by? r?wnie? wykorzystywane jako materia? determinacji do zapoznania si? z fal? Horukon i walki ROM nie b?dzie w pozycji le??cej.

 

Ponadto, poniewa? Billboard modelach cz?sto salonowych pachinko ?e zainstalowa? wi?cej liczby, jest to, ?e regulacja paznokci ca?ej tabeli ka?dego dnia, b?d? w czasie niemo?liwe. Je?eli ni? Horukon zestaw Hanemono dostosowa? pi?ki z korekty paznokci, numer sprawy, jak du?ych sklepach jest du?y, istnieje jako jeden z strategii tej odroczony celu.

 

wad? in jest, m?wi?c, co to naprawd? jest do podpisania modeli, regularne podwy?ki, jest to, ?e zabezpieczenie platformy jest trudne. Bywalcy, masz zamiar odwiedzi? ukierunkowane na tablicy modelu sklepu. Ka?dy by? to widok, kt?ry uderzy? gromadzone s? bywalcami do podpisania modele My?l?, ?e jest.

 

za to, sklep pachinko bywalcami s? z du??, uk?ad wst?pnego otwarcia jest dobry, tylko podpisa? model z porannej sta? si? sytuacji wysokiego ob?o?enia. Wave dobry tabeli na tablicy modelu jest to, ?e nie siedzie? w d??, aby przej?? w jednym rano. Starali?my si? zwi?kszy? korzy?ci i wady billboard modelu, tym lepsze korzy?ci ?rednio cz?sto, podpisze model. Je?eli zgubi?e? od wybranego modelu, mo?e to by? rozs?dne jest, aby spr?bowa? uderzy? billboard model.