R??nica polityki gospodarczej ze wzgl?du na lokalizacj? salonu pachinko (stacja agent?w i podmiejskich sklep?w)

Wszelkie sklep, my?l?, ?e to robi interesy z r??nymi urz?dzeniami przy warunk?w terenowych. Pachinko nie jest wyj?tkiem, mamy r??ne i r??ne ?rodki, biznesu i podejmowania w?asnego magazynu obraz?w przez warunki na miejscu. Na przyk?ad, przed sklep?w i stacji podmiejskich dom?w, r??nica jest du?a cechy. Por?wnajmy r??nic? w czasie szczytowego bazy klient?w i operacji.

 

■ salony pachinko wykonywa? dzia?alno?? w strefie czasowej
Station
przed gabinetem stacja pachinko z prowadzeniem bazy klient?w i szczytowej, poised sklepy w wielu centrum ruchu pieszych. Do najbli?szej stacji kolejowej i pracownik?w biurowych gospody? domowych i os?b starszych oraz w drodze do domu z pracy z m?odych m??czyzn i kobiet, oczekujemy bazy klient?w z r??nych grup wiekowych. W szczeg?lno?ci, takie zachowanie jest bardziej powszechne w dni powszednie. Nad wieczorem z rana, to lepiej, jak gospody? domowych i os?b starszych wiele, zw?aszcza kobieta b?dzie zesp?? jest cz?sto czas.

 

Ale przed operacj? stacja ko?cowa jest taka st?d. Od wiecz?r z ty?u jest lepszy, kt?ry przyje?d?a do sklepu z

 

rano, w spos?b wymieniony, tym razem po pracy pracownik?w najemnych zacznie stanowi? wi?kszo?? operacji. Wed?ug tego czasu, jaki obr?t intensywnym klient?w jest, to jest najwi?ksz? cech? przed sklepem stacji.

 

sklep gdzie jest czas odwraca funkcje tego powiedzenia, dlatego, ?e s? klienci, aby powr?ci? wyrzucane nawet w silnej zasady, b?dzie mia? jako jeden z wybor?w tak?e dlatego, ?e cel.

 

w stacji przed ostr? konkurencj?, w sklepie nie mo?e przyci?gn?? klient?w o 7 wieczorem lub 8 wieczorem w dni powszednie 6 godzinie, ma przetrwanie staje si? trudne.

 

(※ Nawiasem m?wi?c, je?li sklep ma dostosowa? pi?k?, co z ROM Yara Horukon, rozwi?zaniem jest, aby wybra? si? z tej strefy czasowej.) _ x000D_
Jednak dla pracownik?w najemnych ?wi?to to ?wi?to, operacja szczyt od po?udnia i wieczorem, b?dzie zupe?nie inny przep?yw i dni tygodnia. Ponadto, poniewa? sklep konkurencja cz?sto, nawet tak szybko, jak pi?ka z innych sklep?w, operacja b?dzie si? zmieni?.

 

 

 

■ podmiejskiej salonu pachinko bazy klient?w i szczyt W strefie czasowej

 

operacji kliknij przycisk i powiedzie?, co w podmiejskim magazynie, nie oczekuj wielko?ci bazy klient?w do oko?o Station sklepu. M?wi?c o patron?w, a ojcem swoich gospody? s?siedztwa i odpoczynku, wiek jest r?wnie? w podwy?szonej widzimy du?o wygl?du osoby, takie jak 60. z 40s. go?cie

 

o poziomie wiedzy jest stosunkowo niska, to jest wiele, istnieje r?wnie? wiele trend, kt?ry jest pusty s?odki st?? mocnej zasady i dostosowanie do paznokci.

 

tak d?ugo, jak nie jest to popularna restauracja wystarczy zadzwoni? plotk? na przedmie?ciach salonu pachinko, kt?ry parkowanie jest odwiedzana przez samoch?d lub motocykl lub tym podobne, nie ma, to nie znaczy o wiele wi?cej, wi?c nawet ci, kt?rzy id? do sklepu, od wczesnych godzin nie, ?e wiele jest status quo.

 

wi?kszo??, bo je?li mieszkasz w okolicy przychodzi do sklepu, bieganie jest rozpocz?? wyd?u?anie na 12 godziny przed i po po?udniu, szczyt produkcji b?dzie mie? wiele sklep?w oko?o 3:00 pm od 1 pm. I podmiejskich sklep tam jest ma?a r??nica mi?dzy operacji szczyt w dniu tygodnia. Nawet je?li istnieje konkurencyjna przechowywa?, poniewa? nie jest tak blisko, to jest ?atwe do wprowadzenia sta?ych klient?w.

 

 

 

jest wykorzystanie studni w walkach na podstawie tych cech ???

 

1. prowadzony r?wnie? przez strefy czasowej

 

sklepu lokalizacji szczytu, poniewa? czas, w kt?rym praca jest wyd?u?any jest inny, nie jako jeden strategii jest to, aby wybra? si? najgor?tszy czas dnia. W salonach pachinko, oczywi?cie, poniewa? osoba, kt?ra wyda?a pi?ki na wiele, gdy istnieje wysoki wsp??czynnik wykorzystania nie jest do odwo?ania w sklepie, nie jest celem tam.

 

 

2. Na terminu, w kt?rym taktowanie

 

klienci klienci w??czony interchange b?d? mia?y tendencj? do s?odkiego sto?u mocnej zasady i gw??d? mo?e podj??. To dlatego, ?e, na przyk?ad, w przypadku gospody? domowych, a to b?dzie niewa?ne jak matryca jest silny, wi?c nie maj? do przygotowania kolacji, mam du?o ludzi, kt?rzy popr? niech?tnie. Pachipuro ?e zarabia w strategii, kt?ra b?dzie odebra? takiej platformy r?wnie? istnieje. _x00 0D_

 

3. Badaniami poziom wiedzy

 

bazy klient?w z klientami, dlatego zrozumia?e jest, ?e poziom widowni WHO. Poziom istnieje r?wnie? mo?liwo??, ?e pusta pyszne postument tak niskie, jak ludzie cz?sto zakupy. Oczywi?cie, fakt, ?e ludzie o wysokim poziomie nie jest jeszcze jedna osoba, ale jest prawdopodobne, aby sta? si? w tym, ?e sam sklep nie ma smaku, Sajikagen ze stron b?dzie si? tylko wypolerowa? do?wiadczenie w walce nie b?dzie.