Funkcje - patrz poprzez spos?b fale ROM jest silny okres

pachinko maszyna jackpot jest podzielone w ca?ej gospodarki ROM. Je?li Minukere silna faza ROM, tym wi?ksze prawdopodobie?stwo, ?e darowanie pul?. Wi?c, czy jest cech? korzystn? faz? ROM, a nast?pnie bardziej szczeg??owo swoj? wyja?nienie.
Je?li
ROM jest silny, znaki ?atwo trafi? jackpota wychodzi r??ne. W szczeg?lno?ci, produkcja i dotrze?, spr?buj skupi? si? na jak trafienie. Na przyk?ad, jest to zasi?g i wydajno??, r??norodno?? produkcji i osi?gni?cia b?d? ani umieszcza? cz?sto.
wci?gaj?ca po
za przesta? nawet mniej, ty lub zapadni?? za wiarygodny w intensywnym ogniu zasi?giem. Ponadto, do?wiadczenie odci?gaj?ce w redukcji czasu itp lub promowanego w rundzie, my?l?, ?e by?oby sta? silny okres.

 

Nast?pnie, w korzystnym okresie, lub jest prawdopodobne komunikuje Chang, jest r?wnie? jednym z silnym okresie przep?ywu zmienno?ci prawdopodobie?stwa nadchodzi coraz bardziej do puli. Na przyk?ad, zamiast zatrzyma? tylko dlatego, ?e nie przyszed? strajk?w w kr?tszych godzin pracy, wynosi oko?o 200 obrot?w pr?bowa? gra? w cierpliwo??.

 

przed uruchomieniem z pude?ka, tak?e ci rzeczy, jak mo?na odj?? hitem, my?l?, ?e s? rzeczy, kt?rych do?wiadczaj?. Obserwowani przez dobrego przep?ywu, nie jest wci?gaj?ca, czy istnieje co? takiego przyj?? uderzy? nawet zatrzymane natychmiast w nast?pnym os, istnieje mo?liwo?? silnego okresu.

 

stan?? do takich cech w ruchu, to b?dzie na stole, kt?re mog?y pochodzi? z funkcji silnego okresu, my?l?, ?e mo?e by? celowo gra spr?bowa?.

 

Nast?pnie, w salonie pachinko, jest postaci? numer podzia?u. Model ten, to ile b?dzie posta? pojawieniem nam przej?? przez zmniejszenie klienta. Tym samym sklep pachinko, prawda lub nawet zmian? regulacji gwo?dzi i tym podobne.

 

strona udojowe pachinko, je?li nie zmieni natomiast liczba Splitu, mo?na te? kilka dni korzystny okres jest przestrzegane. Silne faza ROM jest jedyn? rzecz?, kt?ra mo?e by? postrzegana natychmiast graj?c dalej. To jest, je?li spojrze?, zw?aszcza na wykresie danych, b?d? ?atwiejsze do dalszego zrozumienia.

 

najlepiej w silnej bazy danych Chcia?by, aby zobaczy? to na fali og?lnej liczby obrot?w i wykresu liniowego. Poniewa? pula jest nast?pnie spr?buj wybra? stolik pr?dko?ci obrotowej dnia. I tym, ?e platforma, kt?ra przychodzi na 200 obrot?w przed i po nast?pnej w ma?ym stoisku wci?gaj?ca, postawmy mo?liwo?? silna fala zbli?a si? do pola widzenia.

 

po normalnym okresie, stanowczo okre?li? granic? rozstroju ?ycie, dlatego tak wa?ne jest, aby zatrzyma? si? na terminy, kt?re mog? zmaksymalizowa? zyski bez marnotrawnego inwestycji.

 

gdy zwyk?e ?ycie, albo p?dzi? wywr?ci? ?ycie musi by? przewidziane przez, na przyk?ad, w odniesieniu do danych historycznych. Teraz, poniewa? trudno jest okre?li? tylko w zachowaniu stole grasz, niech wraz z danymi do okre?lenia z dw?ch perspektyw.