Horukon ниска функци?а во собата, да се види преку начинот на ко? во времето на

Во комп?утерот, и го постави на продажбата, е фа?а?е салата конзерватор е тоа што може да го контролира исплата. Како сцена за да се утврди процентот на исплата, високо-сет, средината амбиент, се вели дека ниските поставки се. Во, феномен што се случува во ниска поставува?е кога сакате да се идентификуваат пред време, ние ?е го разгледаме дали постои на таквите такво нешто. Ниско прилагодува?е е затоа што има пове?е на мисле?е дека колку да се види преку лесно со висок амбиент.

 

на пример, ве?е не доа?аат да го постигнат, а тоа често не е се постигне дури и во пократки работни часови, ?е се обично лесно да се отстрани стимул Atsurichi, да стигнете до демонстраци?а е пристрасност може да се види само на една иста работа, исто така, сигурност одеднаш низок дофат кои се подготви на лото, ?е се види многу мисле?а во врска со ефектот на дофат. Ако се погледне на ово? начин, на ниско прилагодува?е е генерално како што доа?а се пове?е да се има мисле?е дека тоа може да се утврди во делот на производство.

 

Потоа, симптомите кои се следните на?честите е, дури и ако многу проблеми влече голем хит, е лесно да се повлече од хит ниски исплата, е дека постои и феноменот на пост-?екпот што не повлекува?е во пократки работни часови.

 

Покра? тоа, во случа? на висок поставува?а или средно подесува?а, но беше дека на феномен како што топката се вовлечени случува да се започне, на ниско прилагодува?е, исто така, стигна топката во близина на почетокот на спротивното, да се започне сосема без да влезат, тоа е феномен ко? лута наоколу.

 

Но, такво нешто е, се чини дека некои работи навистина да се случи, е безусловно, биде??и тоа зависи исто така и на прилагодува?е на ноктите, и сите се случува да се обезбеди ниска поставува?е кога, кон спротивното мисле?е дека не може да биде добро но некои.