Види преку конфигураци?а групата Horukon во салонот pachinko

Зборот pachinko во конфигураци?ата на група, обично нормално би можеле зборови непознат Ако сте во вас забава pachinko, да не ?а добиете вашата помош, но рече дека самата конфигураци?а на групата не е всушност. Биде??и може да има многу лу?е кои не се користи многу да се слушне, ?е ги информира вашиот опис. Pachinko машина, исто така, не работи и не снабдува со електрична енерги?а. За оваа цел, но потребна е снабдува?ето со електрична енерги?а, обично дом е 100 волти.

 

Ме?утоа, биде??и снабдува?ето со електрична енерги?а на pachinko машина е 24 волти, и да се полни со енерги?а, како што е, тоа ?е биде чад ?е лета осигурувачот. За да не го стори тоа, ?е треба трансформатор за претвора?е на напон.

 

Поврзани поврзани со оваа еден трансформатор, ми се допа?а фактот дека конфигураци?ата на група. конфигураци?а на групата, посто?ат три главни типови на. Side-by-страна конфигураци?а конфигураци?а кра?от бро?, истиот има неправилна конфигураци?а. Да се ??идентификуваат конфигураци?ата на групата, не постои друг избор освен да се почитуваат.

 

само што може да мислам дека е добра иде?а да се забележи влезе на островот често се погоди.
Во конфигураци?а
група, како што може да се одземе погоди во врска со истата група со едни со други, се чини дека да се биде како што сигналот доа?а од конзерватор салата. Како да се идентификуваат на?младиот бро? конфигураци?а, бро?от на предметот на кра?от на платформа ко?а е голем хит беше ист бро?, толку е поголема можноста за на?младите бро? конфигураци?а.

 

штандот е далеку минута, да се каже, се чини дека е тешко да се разбере и нема целосно да ги наб?удуваат во внатрешноста на салонот pachinko. Потоа, тоа е рамо до рамо конфигураци?а, е толку лесно да се разбере, па во споредба со конфигураци?а на кра?от на кра?от на претходната. Ако

 

зошто, затоа што тоа често се направени од четири рамо до рамо во пет групи, ?е ?екпот може да се по?ави рамо до рамо. не може да се шетаат, ?е видите ако наб?удува?е на самото место. Ако хит рамо до рамо во

 

покра? се концентрирани, ?а зголемува веро?атноста за конфигураци?а рамо до рамо. Со други зборови, подобро следе?е на броеви на табела ко?а хит на ?екпот, на?младиот бро? Пове?е хитови на иста маса, толку поголема можност за на?младите бро? конфигураци?а, кога хит во

 

рамо до рамо е удира?е концентрирани е, се чини дека како и фактот дека постои голема можност за конфигураци?а на страна по страна. Конечно, е неправилна конфигураци?а, неправилна конфигураци?а е мислам дека многу е тешко да се каже.

 

остров постои случа? да се биде или имаат кратко расто?ание, и никогаш во истата група, е многу лу?е не се забележи. Во таков случа?, и да се обидат да се наб?удуваат на островот хит е концентрирана, тоа може да биде лесно да се разбере.

 

без рамо до рамо, кога тоа не е веро?атно во кра?от конфигураци?а е од такви нешта што постои голема можност на неправилна конфигураци?а. Мислам дека лу?ето имаат од вас знаат, вклучува??и го и фактот дека посто?ат работи кои конфигураци?а на групата, но, всушност, таква конфигураци?а група не е не постои.

 

конфигураци?а Групата е позната, ако Asobere седи во застане на истата конфигураци?а, но се вели дека веро?атноста за фа?а?е на хит од следниот е повисока, во конфигураци?ата на групата не е самата продавница, е техника ко?а не може да се користи.

 

Прво, и pachinko салони внимателно да се следат, побезбедно е дека таквиот тренд започна истрага од аспект на тоа дали или не се гледа. Таквите конфигураци?а на групата не е не постои.

 

конфигураци?а Групата е позната, ако Asobere седи во застане на истата конфигураци?а, но се вели дека веро?атноста за фа?а?е на хит од следниот е повисока, во конфигураци?ата на групата не е самата продавница, е техника ко?а не може да се користи.

 

Прво, и pachinko салони внимателно да се следат, побезбедно е дека таквиот тренд започна истрага од аспект на тоа дали или не се гледа. Таквите конфигураци?а на групата не е не постои.

 

конфигураци?а Групата е позната, ако Asobere седи во застане на истата конфигураци?а, но се вели дека веро?атноста за фа?а?е на хит од следниот е повисока, во конфигураци?ата на групата не е самата продавница, е техника ко?а не може да се користи.

 

Прво, и pachinko салони внимателно да се следат, побезбедно е дека таквиот тренд започна истрага од аспект на тоа дали или не се гледа.