Она што е често во групата конфигураци?а на салонот pachinko Horukon

конфигураци?а на групата, како одговор на ?екпот сигнал од конфигураци?ата сала за секо?а група ?е биде оно? ко? се стави надвор од ?екпот. Стратеги?ата на снима?е салата конзерватор, е она што се мисли Dasa. Еве, конзерватор салата гледано од фа?а?е, ние сакаме да се воведе она што е познат како заедничка шема во конфигураци?ата на групата.

 

конфигураци?а Групата во фа?а?ето на салата конзерватор, конфигураци?а кра?от бро?, рамо до рамо конфигураци?а, се вели дека посто?ат три вида на неправилна конфигураци?а. Ме?у нив, на конфигураци?ата се вели дека на национално ниво пове?ето големи, конфигураци?а рамо до рамо и е различно се нарекува кра?от конфигураци?а, но не знам дали тоа е еден формално во многу случаи.

 

е дека оваа конфигураци?а е на?чест, конфигураци?а страна на по-страна е, исто така, на кра?от конфигураци?а, исто така, се чини дека е нешто што лесно е да се потврди, биде??и причина што тоа е лесно препознатливи. Поради тоа што не е во фактот дека за потврда на салонот pachinko може да се земе, тоа стана факт дека ?е биде толку во шпекулации.

 

во случа? на кра? конфигураци?а, кра?от на масата на ко?а се поврзани со бро?от трансформатор е иста платформа ?е биде една група. 1 група е чини околу пет грубо. На пример, во 20 единици на островот, тоа ?е биде фактот дека посто?ат пет групи на островот.

 

оваа групаци?а, биде??и се врши во целиот pachinko салон ?е биде жалба во фа?а?ето на салата конзерватор. Е дека тоа ?е биде, исто така, на?често, конфигураци?а рамо до рамо, рамо до рамо, стана четири до пет групи, кога победи на ?екпот лото, фактот дека ?екпот во него се дистрибуира ?е ви.

 

Сепак, во последниве години, се вели дека таму е исто така pachinko салон на меша?ето на кра?от на конфигураци?а и конфигураци?а на страна по страна. Ако конфигураци?а рамо до рамо и на кра?от конфигураци?а се мешаат, па имате различни од страна на островот, ние се утврди се вели дека за да стане малку потешко. Ме?у pachinko салони

 

, и на островот конфигураци?а страна по страна, биде??и на островот кра?от конфигурации се мешаат, се вели да се земе време за истражува?е, кога се случиле на ?екпот. оваа група -Loop поделба е сосема без оглед на овие модели, а потоа биле затворени во само сто?ат бро?, ?ас нешто што ?екпот се случува често во рамките на истата група.

 

Но, во последно време, има многу pachinko салони кои ги имаат воспоставено еден од трансформатор на еден, со цел да се спречи проблеми. Во оваа работа, тоа го об?асни со постое?ето на групаци?ата ?е има ве?е не се придржуваат.

 

иде?ата за конфигураци?а група, се претпоставува дека на база на бро?от на ?екпот не постои основа во само се случува да бидат заедно. Во pachinko продавница да одам со вас, без разлика дали или не на конфигураци?ата на група од фа?а?е салата конзерватор е формирана, таа може да биде интересно да се погледне еднаш.