жо?ары ?уаттарды ж?ктеу Патинко салоны та?дау арты?шылы?тары мен кемш?л?ктер?

?р адам, с?з Балансты? пайда келсе та?дау ?лкен д?кендер н?ктес? болады, ж?не т.б. т?леу ж?не д?кендер, б?р Патинко д?кендер, атмосфера мен ?ызметт? та?дау с?лтеме, мен осы жерде т?рл? ойлаймын, б?ра? операциялы? м?ртебес?.

 

операциялы? м?ртебес? Патинко салоны рет?нде жа?сы, жанды, сондай-а?, бар, е? алдымен, ж?зеге сез?нуге м?мк?нд?к берд? ед? ?андай болып табылады. К?м?н жа?дайда ?айда с?з IS со??ы жо?, мен к?птеген адамдар жедел м?ртебес?н жа?сы д?кендер енг?з???з ед? деп ойлаймын. ?р т?рл? б?рыштар?а ?арал?ан, б?ра? мен на?ты бизнес ??райды Патинко салоны жылы, табысты болды, ж?не ж?мыс арты?шылы?тары мен кемш?л?ктер? жа?сы Патинко салоны деп, б?з ?андай н?ктес?нде осындай ?арастырамыз дейд? Т?пт? кезде.

 

операция ?рб?р клиент жа?сы, ?ажетт?л?г?н, орындалды а Патинко салоны факт?с? болып табылады. ?она?жайлылы? мен ?ызметтер н?рсе, ?рине, оларды? арасында т?леу б?л?г? ?лкен н?ктес? болады. пайдалану?а, жа?сы Патинко салоны орташа, т?леу ?сыныс?а кейб?р д?режеде болады б?р? болып табылады. Сондай-а?, б?з к?п нег?зд? сату ?тып алады, с?з сондай-а? т?ра?ты Т?леу к?туге болады. ?рине

 

, онда кейде сондай-а? ай?ын жинау к?н? болады, б?ра? ол ?з?нше тыс аударма болып табылады, ?йткен? к?н сайын, модел? сы?ып, ма?саты ?арай, ол, е? алдымен, артып же??ске жету болып табылады. Сонымен ?атар

 

, клиенттерд?? т?рл? келуге келед?. к?м Патинко д?кенге келе жатыр к?п б?лмейм?н т?пт? сол, платформа, сондай-а? к?штеп жылжыту Себеб?, ма?саты осында ?р екен?н т?ра болса, жи? тег?н ?стел болуы м?мк?н. Ж?не инвестициялы? сомасы аз ж?не с?з сондай-а? ол хит аудар?ым к?туге болады белг?л? б?р д?режеде, ма?ан б?рап ет?п. Егер с?з бар, жа?сы Патинко цех ?ске ж?рдема?ы к?пш?л?г?. Сонымен ?атар

 

, адамдарды? алуан а?парат жинау болуы ы?тимал, кел?п, ?йткен?. ж?г?ру Жа?сы д?кендер, сонды?тан к?птеген т?ра?ты клиенттер б?з табысты осындай адамдармен ?арым-?атынас болса, ?з бетiнше ?л?п а?парат т?рл? ??ла??а енген н?рсе болып табылады.

 

Алайда, ек?нш? жа?ынан, оны? кемш?л?ктер?, сондай-а?, ?рине, бар.

 

稼 ж?мыс жа?сы факт?с?, к?п ?замай ашу ?ш?н жа?сы нег?з жай?асып алады. со??ы стенд т.б. танымал модельдер, ол меценаттарды? дереу жерленген болады. та?да?ыз бай?ауы ауыр болып Stand, ол DeMerit операция жа?сы Патинко салоны дейд?. алды??ы к?ннен бастап, ба?ыттал?ан ?стелге отыру?а, ж?не ба?ыттал?ан алдын ала тергеу, платформасында ?ш?н, с?з келес? к?н? та?ерте? ерте келуге ?ажет болады. Егер с?з кестен? ?алдыру рет Сонымен ?атар

 

, б?р рет жабу отырып, ?айтару б?реу с?тте отыр?анда болады, я?ни, ?с ж?з?нде м?мк?н емес болады. С?з беруге, онда инвестициялы? сомасы, ма ?оз?алатын платформа аны?тау артты кезде, Мен DeMerit б?р ?иын болатынын айтады.

 

операциялы? м?ртебес? жа?сы д?кендер болып табылады, ол жа?сы д?кен болып еш?андай к?м?н жо?. Ол адамдарды тарту?а Шарм ?йлес?м д?кен дейд?, б?ра? м?ндай кемш?л?г?, сондай-а?, мен алдын ала кел?п, ?рыс, сондай-а? адамдар есте ?згерд?, б?л факт.