Na mmalite nke ?nwa - mmalite nke a na-agba ume nke feature (mgbake oge ma ? b? na-emeghe-nd?)

※ ? b?r? na ? n?wo na-nan? na-agba nk?t? na-aga d? ka a na-emekar? n'ihi dum ?l? ?r? ime

 

agba parlor na akw?kw?, ma anagh? m nwere ike ch?p?tara, na-agba chaa chaa, na oge na mfe egwuregwu, a ga-enwe na mgbe ? b?gh? . Na-ekwu okwu nke ebe na ma usoro iheomume nke egwuregwu, iji mara ya, ? p?ta d? mkpa na-amata na nd? az?mah?a at?mat? nke agba bred.

 

n?kwara na ? b?la ?l? ?r?, e nwere a ihe a na-akp? na-az? ah?a at?mat? ke a na-agba ume, na-? b?la na-agba chaa chaa, any? na-ar? ?r? na ndabere nke b? ?r? a na at?mat?. Ole nke ok? uru, ha na-ar? ?r? plan nke ebe na ot? mgbake, i nwere ike ?h? ?t?t? nd? na-agba chaa chaa na-eguzo na ?nwa mbu. ? b? az?mah?a at?mat? nke otu ?nwa ruo mgbe ?gw?gw? nke ?nwa si ?nwa mbu.

 

iji nweta ihe d? ka o kwere omume a az?mah?a plan, any? usoro iheomume nke oge na collection nke ihe, na-aga Olee ihe enyemaka kpebiri. N'ezie, n'ihi na ? b? a plan, o nwere ike na-ar? ?r?. Kama nke ah?, eziokwu d? ot? ah? na nke na-ad?gh? ar? ?r? b? nke agba bred. Na

 

, mmalite nke ?nwa nke-agba chaa chaa na-, ?d? nke az?mah?a b? na-aga, m ch?r? ?h?. Na mmalite nke ?nwa nke-agba parlors, o nwere a ijuanya ak? az?mah?a. Site n? mmalite nke ?nwa, n'ihi na any? ap?gh? inye a mpe. Ntu ukp?h?de, na ?l? ah?a na-emekar? ntu ukp?h?de na oge nke b? isi, na-ab? p?ta ?h? data table ga-eme ka ? na-a obere tightening.

 

oghere The otu na-emet?ta, ?t?t? mgbe, set?p?r? 1, maka yiri si table, na i nwere Uchinaoshi ma ? b? nd? d? na otu ?n?d?. Na mmalite nke ?nwa na b? na agba parlors, agba ma oghere, gbochie Desugi na-at?gh? anya, ? b? Awayokuba nke a oge na-agbal? ego a az?mah?a plan ma ? b? kar?a nke ok? uru.
Ya mere, ? ga-agh? onye na-ach?kar? n'ezin?l? ah?a.

 

N'ezie, ap?tagh? na ya ga-akpali d? ka igwe m chere, e nwekwara a b?r? na ga p?ta. Ot? ? d?, ?b?na mgbe nd? d? ot? ah?, ?t?t? na-enwegh? ma ? b? ikesiike kwek?r? nn?? mb?, e nwekwara ?h? ot? iguzo. Total na Mgbe m, agba parlors nke gas na-at?gbu nke na mmalite nke ?nwa nwere ike ?b? obere. Naan?, na-echebe nd? nk?t? az?mah?a ije?kw?.

 

ebe a, e nwere a mgbe m ch?r? na-elekwas? anya.

 

ya, mmalite nke ?nwa nke-agba chaa chaa b? na nk?t? az?mah?a ala nke ?l? ah?a. Enwegh? ?b?na d? njikere itinye n'ebe ah?, ma nd? d? ot? b? ebe d? ot? ah? d? ka ? na uche ike mgbake ruo mgbe. Onye ? b?la nke ?l? ah?a na-aga na-egwu a nk?t? ntu mgbanwe na nt?ala ?n?d?, e nwekwara a oge na-egosi na n'?z? doro anya. Na mmalite nke ?nwa b?, i nwere ike na-akp? oge d? mma, nke a h?r? ?t?t? iji mara na shop. ?b?na na

 

ntu ukp?h?de, mgbe anya site na a otu ?nwa, kar?s?a n? mmalite nke ?nwa nke ?n?d?, na-emeghe ka ? b?, na-eme ka ? d?kwuo mfe ikpe nke na-tightened. Ot? ? d?, ebe ? b? na gas-?l? ah?a si ezugh? d? iche, ? b? n'ihi na nke ukwuu ego, ? b? oge a na-ap?gh? na-at? aro. Na mmalite nke ?nwa, na-enwegh? a nnukwu egwuregwu, ? mma lara ya na-edebe agba parlors.

 

n'ezie, n'ihi na ? b? nnukwu oge b?gh? a stance na mgbake, ? b?r? na ? ebe a Ijere, i nwere ike mgbe ?f?d? na-agbal? k?r?. Weghara mmalite nke ?nwa, egwuregwu na oge nke otu ?nwa, gbal?a ?mata ike. ? b? oge a na-ap?gh? kwes?r? ekwes?. Na mmalite nke ?nwa, na-enwegh? a nnukwu egwuregwu, ? mma lara ya na-edebe agba parlors.

 

n'ezie, n'ihi na ? b? nnukwu oge b?gh? a stance na mgbake, ? b?r? na ? ebe a Ijere, i nwere ike mgbe ?f?d? na-agbal? k?r?. Weghara mmalite nke ?nwa, egwuregwu na oge nke otu ?nwa, gbal?a ?mata ike. ? b? oge a na-ap?gh? kwes?r? ekwes?. Na mmalite nke ?nwa, na-enwegh? a nnukwu egwuregwu, ? mma lara ya na-edebe agba parlors.

 

n'ezie, n'ihi na ? b? nnukwu oge b?gh? a stance na mgbake, ? b?r? na ? ebe a Ijere, i nwere ike mgbe ?f?d? na-agbal? k?r?. Weghara mmalite nke ?nwa, egwuregwu na oge nke otu ?nwa, gbal?a ?mata ike.