Ir? agba ozi anak?tara site na iji data Robo sa?t? Seven

E nwere a na-agba na sa?t? na data Lobo sa?t? Seven. N'otu ?z? ah? d? ka P-?wa nke ?l? ?r? ozi na sa?t?, ? p?r? ?h? na d? ka search nke nlereanya ozi na-agba ?l? nzuk?, a d?gas? iche iche nke ozi. Na

 

, ma i nwere ike iche na ma ? b? otu ihe ah? d? ka P-?WA, d? ka aha nke data Lobo sa?t? Seven, na sa?t? a, kp?mkwem data na-agba igwe otu otu nke agba parlors na aha ?d? nd? data-ab?a na-h?r?, agh?wo a kacha nke at?mat?.

 

h?r? data, jackpot ?t?t? ugboro, na-amalite rotational ?s?, ? ga-h?r? ruo payout n?mba. Mgbe na-an? n'?l?, ke otu ?z? d? ka anya na data Robo na agba parlors, nakwa na ? na-ekwe omume na-na-esote ?b?ch? nke n'elu ikpo okwu na-ah?r?.

 

mgbe na-anak?ta data nd? nk?t? otu ?b?ch?, na-aga agba shop emechi tupu, m na-eche na e nwere ?t?t? ?z? na-ab?a iji mara otu onye nke data.

 

Ma, ? ga na-ad?gh? aga a na-agba ume ? b?la ?b?ch?, ka ?r? a na-ch?r?, otu ugboro na-ezigh? ezi dee, na anagh? aga ?l? ah?a na-esote ?b?ch?, na-mere ka eziokwu ah? na ezi data na-amagh?, ar?m?r? ? na-ad?gh? na-ekwu na kp?mkwem.

 

Ya mere, oru oma iji nke a data Robo sa?t? Seven, na ? b? omume na-ad? mfe nch?k?ta otu otu nke data nke ? b?la agba bred.

 

First, ike a data table ke uf?k nke a onye na k?mputa. N'ebe ah?, data Robo sa?t? Seven, i nwere ike ma ? b?r? na any? idetuo na mado a nwetara table data. Data na-dep?taghachiri b? zuru ike na obi ?t? ?n? ?g?g? na ?n? ?g?g? nke revolutions.

 

na nke a, ? na-agh? omume ?ch?p?ta na otu otu igwe kewaa elu. ? b?r? na ? na-etinye a usoro, na igwe gbawara n'etiti na ma na igwe na pasent ng?k?ta nke ?b?ch?, otu ?b?ch?, ? b? nn?? adaba n'ihi na ? nwere ike gbak??.

 

Site ?gbak? igwe gbawara n'etiti, ? ga-enwe ike ?gh?ta ?b?ch? na ng?k?ta kp?mkwem table nke ?n?d? ah?. The mb? na-ah?begh? naan? na agba parlors Day Ebe h?r? data n'?l?, na nwekwara ike ikpebi ihe n'elu ikpo okwu nke ebumnuche na aga na ?b?ch?, mgbe n'ezie na-aga a na-agba ume, ? ga-enwe ike itinye uche na ego nke ntu.

 

data collection, n'ihi na ? b? na-ewe oge na mgbal?, ? nwere ? d? mkpa ka ma na ot? mfe kp?mkwem ?r?. Data Robo sa?t? Seven b? a na sa?t? na-enwetara nnweta siri data na sa?t? nd? ?z?.

 

Ot? ? d?, ? b? ike ah? data, ? ga-ab? naan? na agba parlors na-aha, agba parlors na ? na-aga ga-ab? ihe na-ad?gh? eme ka uche ma ? b?r? na ad?gh? aha. Mgbe ah?, na-ele ihe d? iche n'etiti P-?WA, any? t?ghar?a na-akw? ?gw?, m na-eche na ? b? ya b? ebe a na-akp? ma ? b? na-ewere d? ka ihe ?m?ma ?gw?.

 

ak?k? nke na-ag? a ife nke data, n'ihi ya, any? na-na otu na a na-agba ume, Mmas? b? enwegh? obi ab??. Nwere ike n'?z? d? mfe na-enwegh?-eji oge, n'ihi na ? b? a data itinye n'?r? usoro, na-agbal?.