Horukon niske skup osobina, vidi kroz na?in na koji je u vrijeme

Na ra?unalu, a set prodaje, je dvorana konzervator hvatanje je da mo?e kontrolirati isplatu. Kao pozornici kako bi se utvrdilo postotak isplate, high-set, srednji okru?enju, on je rekao da niske postavke. U, fenomen koji se javlja u male vrijednosti kada ?elite identificirati ispred vremena, mi ?emo pogledati da li postoji takav ?ega takva. Niska postavka, jer postoji vi?e mi?ljenja da koliko vidi kroz lako s visokim postavkama.

 

na primjer, vi?e ne dolaze normalan doseg, a to se ?esto ne dolaze do jo? u kra?e radno vrijeme, obi?no bi lako ukloniti poticaj Atsurichi, do?i demonstracije je pristranost mo?e se vidjeti samo na istu stvar, i pouzdanost odjednom niska doseg da izvu?i glavni zgoditak, to ?e se vidjeti mnoga mi?ljenja u vezi s doseg u?inka. Ako pogledate na taj na?in, niska postavka je op?enito kao da dolazi sve vi?e imaju mi?ljenje da se mo?e utvrditi u dijelu koji se odnosi na proizvodnju.

 

Zatim su simptomi koji su sljede?i naj?e??i je, ?ak i ako je puno problema vu?e veliki hit, lako je povu?i hit nizak isplatu, je da postoji i fenomen post-jackpot koji ne pullback i kra?e radno vrijeme.

 

Osim toga, u slu?aju visokih vrijednosti ili srednje vrijednosti, ali bio je fenomen kao ?to je lopta sisao doga?a za po?etak, na niskim postavkama, tako?er postignut loptu u blizini po?etka do Naprotiv, za po?etak sasvim bez ulaska, to je fenomen javlja da luta okolo.

 

No takva stvar je, ?ini se neke stvari zapravo dogodilo, je bezuvjetno jer to ovisi tako?er o prilagodbi noktiju, a sve se odvija kako bi se osiguralo nisku postavku kada, prema suprotnom mi?ljenju to ne mo?e biti dobro ali neki.