Normalno poslovanje u vrijeme platforme na izbor je Pachinko igraonica

Potra?ite kako bi se osiguralo napustiti platformu je nemogu?e pri?e, ali, kako bi se sprije?ilo rasipan investicije, podatke i nokte je mjesto koje ?elite vidjeti. U, u tablici odabrati u vrijeme normalnog poslovanja, mi ?emo pogledati kako dobro biram platforma pozornost na bilo kojem dijelu. Prije svega, mi ?emo pogledati podatke.

 

To je, ovisno o vremenu za posjet, kad bi vidjeli podatke, morate uzeti u obzir uzimaju?i u obzir ?injenicu da je to normalno radni dan. U normalnim radnog dana, jer ne postoji ?e ugasiti Pachinko igraonica stranu, samo zato ?to je jaka dan prije, bolje je da je prestao da bude odmah sjeo.

 

u tablici koji su prethodnog dana, da li su broj puta, a kakav strana hit Atari i broj okretaja dan je va?no. I to je iza?lo dan prije, i dobar broj okretaja stajati dan, postoji mogu?nost da se dan prije i noktiju nije promijenilo. Osim toga, ?ak i ako nema stro?i Inochikugi, noktiju prolazi loptu do po?etka indukcijskih noktiju, mo?da ste zategnuti.

 

sada ?arulje podataka, tu je tako?er vrsta brzinu vrtnje prikazan je gore pogoditi. Do jednog velikog hita, tako?er dr?ati osigurati da opseg u kojem rotacija. Nekoliko dana jak, pristojan broj okretaja dana, a ako je hit toka je zaustavljen, a ne ime vjerojatno je da postoji vrijednost hit u vrijeme normalnog poslovanja. Ako

 

Horukon ide s CR stroj za cilj bi donijela u du?an, ?itanje, kao ?to su navike, kao ?to je val konfiguraciji grupe i ROM Horukon, odaberite vjerojatno u?i jaki ?ivot sada stoje. Ako

 

ljude koji ?ele dosljedno pobijediti u Hanemono, jer je prilagodba noktiju je podijeljena na ishod, to ?e se vidjeti u centru noktiju.

 

Me?utim, ?ak i ako se podaci jak, ako utvrdi da ili ne stezati noktiju, i zategnite indukcije nokat se ne preporu?uje da toliko ulaganja. Takav stav, budu?i da je isplata smanjuje ?ak i br?e, a kada ga pogodi, preporu?ljivo je zamijeniti dobar i stvari reza.

 

Osim toga, ?ak i ako je hit ?ak i na dan, i toliko je brzina vrtnje Ili, ako ne, u slu?aju rotacijska brzina mo?e biti dolje osje?aj je, mislim da je bolje da se presele odmah umrijeti. Osim toga, prilagodba ?avao u vrijeme normalno poslovanje postalo je normalno ?avao u njegov du?an. Ako
ne
sjetiti stanje nokta, jer je nokat dr?ave u vrijeme izlaska ili kada je oporavak postaje ne?itljiv, imajte dobar pogled. Nail normalno je, ali je nekoliko milimetara omjerom pretvorbe, izlazi razliku. Da biste vidjeli nokat ti lako razlikovati platformu najvi?e cilj o?i, ali za svakoga tko se ne ?eli lako razlikovati, mi ?emo vam objasniti na brzini rotacije. Ako se uvjeti

 

brojem okretaja, u Pachinko salonu razmjene 3,5 jena, oko 13 puta u tisu?ama jena, oko 15 puta u zamjenu 3 jena, oko 17 puta u zamjenu 2.5 jena i oko 20 puta u zamjenu 2.3 jena ona sada ima. Neke varijacije u modelu i mo?e, naravno, ali to je broj okretaja po prosje?noj tisu?a jena Ako imate normalnu prilagodbe noktiju. Toliko ili se ne uklju?uje, mo?da mislite, ali to je realnost.

 

u normalnom poslovanju, ?injenica da je otvaranje nokat, jer gotovo da i nema, poku?ajte odabrati platformu koja se pretvara minimalno jednak omjeru gotovine s brojem okretaja. Me?utim, to nije dovoljno udario jen tisu?a. Budu?i da ?e biti neujedna?ena u protoku lopte, implantirane barem nekoliko tisu?a jena, mo?emo re?i da se utvrdi je izra?unavanjem prosje?nog broja okretaja. 3 jen razmjena postala 20 puta. Neke varijacije u modelu i mo?e, naravno, ali to je broj okretaja po prosje?noj tisu?a jena Ako imate normalnu prilagodbe noktiju. Toliko ili se ne uklju?uje, mo?da mislite, ali to je realnost.

 

u normalnom poslovanju, ?injenica da je otvaranje nokat, jer gotovo da i nema, poku?ajte odabrati platformu koja se pretvara minimalno jednak omjeru gotovine s brojem okretaja. Me?utim, to nije dovoljno udario jen tisu?a. Budu?i da ?e biti neujedna?ena u protoku lopte, implantirane barem nekoliko tisu?a jena, mo?emo re?i da se utvrdi je izra?unavanjem prosje?nog broja okretaja. 3 jen razmjena postala 20 puta. Neke varijacije u modelu i mo?e, naravno, ali to je broj okretaja po prosje?noj tisu?a jena Ako imate normalnu prilagodbe noktiju. Toliko ili se ne uklju?uje, mo?da mislite, ali to je realnost.

 

u normalnom poslovanju, ?injenica da je otvaranje nokat, jer gotovo da i nema, poku?ajte odabrati platformu koja se pretvara minimalno jednak omjeru gotovine s brojem okretaja. Me?utim, to nije dovoljno udario jen tisu?a. Budu?i da ?e biti neujedna?ena u protoku lopte, implantirane barem nekoliko tisu?a jena, mo?emo re?i da se utvrdi je izra?unavanjem prosje?nog broja okretaja.