Prednosti i nedostaci odabrati niska stopa iskori?tenosti Fliper salon

U trenutku kad sam otvorio vrata Fliper salonu, pun praznog stola, bili ste zve?ka dr?ave, a to shop'll zadr?ati stop, mislim da mnogi koji ne osje?aju hit. Izgleda ulicu, jer je prijevod nemate, ne mo?ete zanijekati mogu?nost da postoji ne?to nedostatak dijelova, kao ?to su prodaja i slu?bu za korisnike i usluga ili uvjetima na gradili?tu ,. Govore?i o

 

nedostataka takvog Fliper salonu, previ?e je slobodan stol, koji tablica mislim da je u tome da je te?ko razumjeti kako je dobra platforma je. Ako neodre?en je usmjeren, zabluda ?e se dogoditi, to ?e biti te?ko pobijediti. ?ak i ako prikupiti informacije za pokrovitelja i rijetke, sna?an informacije tako?er je te?ko do?i.

 

oslanjaju na POP i plakata, itd, ?ak i ako Semeyo model stavio silu, za upra?njeno postolje puno, i previ?e stalak ne uklju?i, igra nehajno, ne daju vam prisiljen to ?e biti.

 

tamo, ka?e da je najve?i nedostatak niske proizvodnje shop.

 

Me?utim, prednosti takvog Fliper salonu prisutan. Dio koji prazan stol pun, vi Maeru pove?ati vjerojatnost za pobjedu iskoristiti ?injenicu. U Fliper salonu niske proizvodnje, toliko radi ne stoje velika, postoji vrijeme za povremene neo?ekivanog pokreta. Ne gube na visokoj popunjenosti du?ana, tako?er i tamo koji proizvode eksplozivne isplatu.
da
stolu je Hodai ?elite odabrati, kao ?to je samo malo igranja, kupci upoznati s mnogo Fliper je tako jaka skupljenu dolazi trend, ako dobro pogledate oko sebe, ?esto kupci ?e prestati bez okretanja previ?e, ima vas. Tako?er, ako te poku?ati osvojiti kako bi se osiguralo u takvoj trgovini, dan-to-dan prikupljanja podataka na vi?e visoke popunjenosti du?an ?e biti bitno.

 

?ak ?ak i tako, jer je Pachinko salon nije dobro za rad, jer te?ko ?itati valove nasilno kretanje Per. Budu?i da je prijevod koji ne radi, postoji mogu?nost da se i trgovina strana nije u potpunosti prikupi prili?no podataka.

 

visoka rad Pachinko du?an, postoji niz finih podataka prema du?anu, ali je trgovina strana ?e, naravno, korisno, u Fliper salonu niske rada, jer je prijevod koji ne radi, mogu?e je kupiti jo? prikupljanje podataka Ona je postala te?ka situacija.

 

uvjetna, da je trgovina tako?er Kupci tako?er ne mijenja puno. Trgovine, ili staviti loptu u bilo kojem trenutku, poku?ajte promatrati jedan od naviku staviti set. ?ak iu Fliper salonu niske rada, to je zna?ilo da je mogu?e pove?ati vjerojatnost za pobjedu. Me?utim, noktiju valjane zatezanje, postavljanje, jer postoje i mnogi koji ka?em sve 1, tako?er ?e biti potrebno pa?ljivo djelovanje.

 

izbegavati te?e, niski trgovina, ali Do?ite promijeniti na?in razmi?ljanja, osvojiv?i postotak se tako?er ne mo?e biti san. Oni koji su pozvani ne samo Pachinko igraonica niske tr?anje u blizini, mo?e biti da je ?ak i zanimljivo poku?ati natjecati s trgovinama.

 

me?utim, u osnovi je sisati slatku sok u trgovini low-rad mo?e biti za napredne korisnike. Trenutno, vi?e stanje deficita, preporu?a se obnoviti ravnote?u u du?an s odre?enim rad stupnjeva. To mo?e biti za Sha. Trenutno, vi?e stanje deficita, preporu?a se obnoviti ravnote?u u du?an s odre?enim rad stupnjeva. To mo?e biti za Sha. Trenutno, vi?e stanje deficita, preporu?a se obnoviti ravnote?u u du?an s odre?enim rad stupnjeva.