Da bi se utvrdilo da li je model za pobjedu od operativnog statusa Pachinko stroj

Modeli popularnost u Fliper, nema modela. O?ito je, ali ono ?to je mnogo kupaca na modelu popularne sjediti. Dakle, ?im je vidljiv u?ao u Fliper du?an, mislim da je to, naravno, model klijent ima puno sjedenja. Trgovina cijeli operativni situaciju, ali ?e se razlikovati od isplate i dojam cjelokupnog du?an, to isto govori o modelu specifi?nih uvjeta rada u trgovinama. Govore?i o

 

relativno kupci dr?e i modele, ali je Xintai, Xintai je da postoje mnoge stvari koje su izra?ene u periodu oporavka.

 

Xintai je, jer je o?ito ima i popularni tr?anje, bio zaveden rad Xintai, mislim da bi se mogao, imajte na umu da ponekad ope?i kad sjedenje bi.

 

tako?er i iz Billboard modela u stabilnom na?in, kao ?to su da se zabavljaju ponoviti kupaca ili oporavio, ?esto sam Fliper saloni koji rade.

 

Me?utim, tu je i Pachinko salon nemate malo potpisati modele. Govore?i o tome ?to se doga?a je razlog za?to je takva situacija, jer je stopa povrata na billboard modela je previsoka. Pachinko salon rad modela nije dovoljno dobar da mislim da Billboard modela, ?esto oporavak stopa cijele trgovine je tako?er visoka.

 

Dakle, prvi put u?ao u du?an, vidjeti rad Billboard modela, ?injenica je takva da je vrlo va?no. Osim toga, tu je i slu?aj u kojem je tr?anje na modelu, kao ?to je bilo Xintai i biv?i popularnost prije nekoliko tjedana. U tom slu?aju, ili su bili u slu?aju model, ali je kvazi-Xintai i priznanje ime koje su pale tamo, u ime doga?aja, kao ?to je rad tamo za tu vrstu odr?avanja pogona koji vi?e ne zara?uju sada, donekle noktiju mo?da imate prilagodbe. Ako je tr?anje na modelu, kao ?to je podignuta na

 

odredi?te, to bi moglo biti vrijedno da sjedne. Radni status

 

modela, mo?e se re?i da vrijedi tra?iti modele koji imaju za cilj, me?utim, nekim slu?ajevima o?ito ako se izvodi kao Xintai u obrnutom, kroz Dobro Pachinko salon operacije od obi?nih ili sli?no, ne mo?e imati odre?enih doga?aja, itd, model koji ?elite da ga udariti ako ste vi ili bilo Mitsurudai, da se mo?e te?i od igranja sa drugim modelima, du?ana normalan na kojem shvatiti operativni status, morat ?ete Sankounisuru.

 

jer postoje i mnoge stvari koje se ne mo?e re?i da je popularan jer je bezuvjetno je operacija, mislim da to nije opasno odlu?iti cilj u jedinom vo?nji.

 

pode?avanje noktiju i specifikacije, kao ?to se vidi iz podataka, i sli?no razli?itih kutova, ili zato ?to su stvarno ugasiti tr?anje je dobro, samo ili du?an cijela operacija da samo visoke popunjenosti, zbog dobro, to je prepoznati u nekoj mjeri.

 

na normalno gledanje i trgovinama radnom stanju, itd, poku?ajte koristiti kao u?inkovito informacije i operativni status modela. Kupci pokreta, tako?er ?e biti osjetljiv na trgovinu ljudima. Analiziraju?i rad modela, to je slu?aj da do?e i poka?e kao ?to su daljnja trgovinama navike.