Zna?ajke - vidi kroz na?in na valovima ROM je obi?no ?ivot

Pachinko stroj od ROM-a je, jak razdoblje, obi?no razdoblje, podijeljen je na slijeganje razdoblju. U usporedbi s jakim sezone i uzrujan razdoblju, mo?e normalan ?ivot re?i te?ko. Posebne zna?ajke, kao ?to su jake sezone i prevrnut ?ivota, te?ko je prepoznati, jer je to normalan ?ivot. U

 

, to ?e biti samo primjer kakve stvari se dogoditi u ROM zna?ajkama normalan ?ivot, ali ?e se uvesti.

 

u normalnom razdoblju ili ?esti ?trajkovi, da ili ovisnost postaje duboko ne?e biti itekako vidi. Re?i je li, bez ?injenice da nije to ba? hit, jedino ?to ka?u veliki zarazna nije. ?to se ti?e proizvodnje, itd, dose?e i proizvodnja tako?er dolazi u svoj na?in.

 

Me?utim, u?inak ?elite tako najvi?e pa?nje je proizvodnja i do?i, kao ?to je rekao da se super vru?e.

 

tako?er iza?ao u raznim mjestima je konstanta, ne manje, manje je vjerojatno out intenzivan Atsu proizvodnje i do?i. Tako?er, brzina rotacije do udariti, postaje prije i nakon prosje?no 300 rotacije, ?ak i oduzimanjem jackpot, tu je i ?injenica da je jedan-off. ?ak i ako je povla?enje u smanjenju

 

vremenu, ili ne nastaviti, vjerojatnost varijacija morate se doga?a i da to nije zatvorena lako. Takvo stanje ?e biti obilje?je normalan ?ivot ROM-u. Govore?i metafori?ki

 

, ne uzimam vi?e od investicijskog zlata, to je stanje koje ni ne zaraditi. Nakon ?to je oti?ao u suprotno, u normalnom razdoblju, a ne mo?da i na ?injenicu da je tijekom stajali?ta je te?ko razumjeti.

 

?ak i ako postoje znakovi takav normalan ?ivot, jer bi izgubili previ?e potjere, morate biti oprezni. Zatim, u grafikonu podataka u slu?aju takvog normalnog ?ivota, vi dobro znate i vidjeti linijski grafikon.

 

sredi?nja crta stalak val manji uz linijski grafikon je ?injenica da je manje ovisan. I van, u prosjeku, dokazi da ponavlja ili ne van. U tom slu?aju postoji protok podataka, mislim da je mogu?nost da je u?ao u normalan period mo?e se odrediti da ?e biti visoka Ti.

 

Normalan ?ivot je zarazna, ali je lako igrati, jer je manje, dobit ?ete mogu?nost za upis razdoblje slegnute nakon toga. No, ?ak i ako postoje znakovi normalan ?ivot, 300 i ako je rotacija vi?e zarazna je slijedio ili, u slu?aju proizvodnje i dosega vi?e nije razvijena, tako da postoji mogu?nost da je u?ao u

 

uzrujan razdoblje, stolni kretanje ?ak i ako ste mislili mislite dobra stvar za napraviti. Naprotiv, da postoji i mogu?nost da se prebace na jakom razdoblje, obi?no razdoblje. Ovisno o situaciji prije vala normalan ?ivot, ja ne znam ni da li grani.

 

od Poku?ajte pogoditi Bilo kako bilo, jer mislim da je to situacija u kojoj se situacija mo?e biti su?eni, se mo?da povrijediti protok poku?ati pogoditi. Ako Minukere normalan ?ivot vrlo dobro, tu su i prednosti koje bi mogle ?itati u budu?nosti baze toka.

 

ili postati svakom slu?aju svi uzbu?eni kada beskorisno ili misao, ili postati beskorisno misliti da Atsu lignje, nakon svega, jer je ?esto su na razmje?taj bio lijen da isplata ne?e biti helikopter pritom ne pove?ava, a ne s raspadaju i closeout a, ona mora biti oprezan, jer ne bi bilo vrijeme da se lopta u drugoj tablici.