Πλεονεκτ?ματα και μειονεκτ?ματα εν?? pachinko α?θουσα τη? αναλογ?α? μετατροπ??

?ταν πηγα?νετε σε ?να Pachinko και υποδοχ?, νομ?ζω, πρ?τον, ?τι ε?ναι ο λ?γο? μετατροπ?? των αν?συχοι. Κοιν? σε μια α?θουσα pachinko, το ποσ? τη? μπ?λα? ?ταν δανε?ζουν στου? πελ?τε?, ?να απ? τα 4 γιεν, ?χει γ?νει ?να ενια?ο 20 γιεν μετ?λλιο. Τα τελευτα?α χρ?νια, Ichipachi και 5 υποδοχ? γιεν, κλπ, αλλ? βγ?κε ακ?μη χαμηλ? μπ?λα δανε?ου, τη σχ?ση μετατροπ?? κατ? το χρ?νο των μετρητ?ν τη? μπ?λα? και μετ?λλια που εκδ?θηκαν Σε κ?θε περ?πτωση, ?γινε ?να καλ? πρ?γμα καθορ?ζονται ελε?θερα απ? κ?θε α?θουσα pachinko που ?χετε.

 

ποσοστ? μετρητ?ν, ε?ναι ?να πολ? σημαντικ? πρ?γμα για τον καθορισμ? των πολιτικ?ν λειτουργ?α? των α?θουσε? pachinko. Σε

 

, στα καταστ?ματα υψηλ?? εξαργ?ρωση και να αποθηκε?ουν χαμηλ?? εξαργ?ρωση, εγκαθ?σταται το μοντ?λο και την καταπολ?μηση τη? πλευρ?, κλπ, θ?λουμε να δο?με τι ε?δου? διαφορ? εκε?. Ω? πελ?τη?, σκ?φτομαι φυσικ? με του? ανθρ?που? τη? υψηλ?? μετρητ? ε?ναι ωρα?ο, το γεγον?? ?τι για να αντικαταστ?σει την πληρωμ? σα? ε?ναι σε υψηλ? ποσοστ? μετατροπ??, για το κατ?στημα, χωρ?? να υπ?ρχει πλ?ον τη? συλλογ?? θα πρ?πει πλ?ον.

 

απ? το αποτ?λεσμα τη? κανονικ?? επιχειρ?σεων, των νυχι?ν γ?νεται σ?σφιξη τ?ση, η ρ?θμιση ε?ναι συν?θω? επ?ση? χ?λια all-1. Ακ?μα και ?ταν τα γεγον?τα, και ανο?γοντα? τα μεγ?λα καρφι? εκε?, καθιστ? δ?σκολο να αυξηθε? η ενδι?μεση ρ?θμιση, π?σο μ?λλον μια υψηλ? ρ?θμιση. Pachinko α?θουσα τη? υψηλ?? μετρητ?, ?ταν λ?γο απρ?σεκτο?, δεν μπορ? να αποχωρ?σει απ? τη φροντ?δα, ?στε να καταστε? αμ?σω? ?λλειμμα.

 

Με λ?γα λ?για, επειδ? ε?ναι πολ? δ?σκολο να δε?ξει την πληρωμ?, αν δει κανε?? απ? του? πελ?τε? μα?, και νομ?ζω ?τι πολλο? που δεν θα αφ?σει Τ?κα δεν γυρ?σει. Ω? εκ το?του, στο pachinko α?θουσα τη? υψηλ?? μετρητ?ν, συχν? κατ?στημα που ε?ναι ιδια?τερα δημιουργηθε? πολλ? ?να μοντ?λο που ονομ?ζεται υψηλ?ν προδιαγραφ?ν. Μεγ?λη πιθαν?τητα χτυπ?ματο? ε?ναι υψηλ?, οι επενδ?σει? αναμ?νεται επ?ση? σημαντικ? χρηματικ? ποσ?.

 

Ωστ?σο, ακ?μα και ?ταν παρατηρε?ται απ? την πλευρ? των πελατ?ν, υψηλ?ν προδιαγραφ?ν κατ?στημα υψηλ?? εξαργ?ρωση, οδηγε? σε μια μεγ?λη ν?κη Αν η μπ?λια σταματ?σει. Pachinko α?θουσα τη? υψηλ?? εξοφλο?νται, επ?ση?, ?λο και μεγαλ?τερο μ?ρο? των επενδ?σεων ε?ναι μικρ?, στην πραγματικ?τητα, η πιθαν?τητα να κερδ?σει την πιθαν?τητα ?τι αν?κτησε, υψηλ? για εσ??. Υπ?ρχει ακ?μα, ε?ναι το μεγαλ?τερο ?φελο? τη? υψηλ?? μετρητ?. Ν?κε? γνωρ?ζει, ε?ν χτ?πημα, ε?ναι ?τι ε?ναι καλ?τερο για την καταπολ?μηση κατ? πολ? στην pachinko α?θουσα τη? υψηλ?? μετρητ?.

 

αντιστρ?φω?, κατ?στημα χαμηλ?? εξαργ?ρωση, συν?θω? Αυτ? το ν?χι γ?νεται γλυκ? απ? επ?ση?, μπορε? να ε?ναι ? να υπ?ρχει ?να ενδι?μεσο σετ στην υποδοχ?. Δεδομ?νου ?τι η ταχ?τητα ε?ναι να κερδ?σει, τ?σο μεγαλ?τερη ε?ναι η πιθαν?τητα να σχεδι?σετε ?να μεγ?λο χτ?πημα. Ωστ?σο, ακ?μη και πολλο? απ? την πληρωμ? τη? εξαγορ??, αν?λογα με το ποσ? τη? επ?νδυση? των χρημ?των, μπορε?τε επ?ση? στο γεγον?? ?τι λιγ?τερε? ν?κε?. Σε μια τ?τοια χαμηλ? σε μετρητ? pachinko σαλ?νι, ?να παιχν?δι ε?κολο να μοντ?λο το οπο?ο λ?γεται ?τι ε?ναι γλυκι? ψηφιακ? και μεσα?α specs τ?που, ?χουν την τ?ση να εγκαταστ?σετε πολλ? θα ε?ναι υψηλ?τερο.
θ?λουν να πα?ξουν
, αν το γεγον?? που θ?λετε να σχεδι?σετε μια μεγ?λη επιτυχ?α, αλλ? pachinko α?θουσα τη? χαμηλ?? μετρητ? συνιστ?ται, νομ?ζω ?τι ε?ναι αρκετ? δ?σκολο να κερδ?σει μεγ?λο. Στην υψηλ? κατ?στημα μετρητ?, μια μεγ?λη ν?κη καλε?ται ο πελ?τη? μου π?ρε γε?ση πληρο?ν τι?, στο κατ?στημα χαμηλ?? εξαργ?ρωση, χαρακτηρ?ζεται απ? πρ?σκληση ο πελ?τη? ζ?τησε να δοκιμ?σετε αν?μεσα στην εν?σχυση τη? πα?ζοντα? πρ?γμα.

 

Με τον τρ?πο αυτ?, λ?γο μετατροπ?? οφε?λεται σε διαφορ?? στο π?? να πα?ξει, ?χετε καταστ?ματα αλλ?ξει επ?ση? να επιλ?ξετε.

 

ισοδ?ναμη ανταλλαγ?, ισχυρ?? β?σεω? με υψηλ? λ?γο μετατροπ?? του καταστ?ματο?, ε?ναι το ιδανικ? ε?ναι ?τι στοχε?ουμε μ?νο στο σημε?ο pin ευνο?κ? χρονισμο?. Η με?ωση τη? αναλογ?α? μετατροπ??, αλλ? ε?ναι η τ?ση στο σ?νολ? τελευτα?α, πολλο? ?πω? μια ενδι?μεση ρ?θμιση, τε?νουν να αναπτυχθο?ν ?ταν τεμπ?λη?. Ο χρ?νο? δεν ε?ναι ασ?μφορη πολ?, παρ? του π?νου, θα ε?ναι σαν ?να - ?τι θα πρ?πει να ε?ναι σε bytes των εργατ?ν ημ?ρα?. Λ?γω τη? διαφορ?? απ? την πλευρ? τη? ομορφι??, επ?ση?, ?τι ?χει αλλ?ξει το κατ?στημα για να διαλ?ξετε.

 

ισοδ?ναμη ανταλλαγ?, ισχυρ?? β?σεω? με υψηλ? λ?γο μετατροπ?? του καταστ?ματο?, ε?ναι το ιδανικ? ε?ναι ?τι στοχε?ουμε μ?νο στο σημε?ο pin ευνο?κ? χρονισμο?. Η με?ωση τη? αναλογ?α? μετατροπ??, αλλ? ε?ναι η τ?ση στο σ?νολ? τελευτα?α, πολλο? ?πω? μια ενδι?μεση ρ?θμιση, τε?νουν να αναπτυχθο?ν ?ταν τεμπ?λη?. Ο χρ?νο? δεν ε?ναι ασ?μφορη πολ?, παρ? του π?νου, θα ε?ναι σαν ?να - ?τι θα πρ?πει να ε?ναι σε bytes των εργατ?ν ημ?ρα?. Λ?γω τη? διαφορ?? απ? την πλευρ? τη? ομορφι??, επ?ση?, ?τι ?χει αλλ?ξει το κατ?στημα για να διαλ?ξετε.

 

ισοδ?ναμη ανταλλαγ?, ισχυρ?? β?σεω? με υψηλ? λ?γο μετατροπ?? του καταστ?ματο?, ε?ναι το ιδανικ? ε?ναι ?τι στοχε?ουμε μ?νο στο σημε?ο pin ευνο?κ? χρονισμο?. Η με?ωση τη? αναλογ?α? μετατροπ??, αλλ? ε?ναι η τ?ση στο σ?νολ? τελευτα?α, πολλο? ?πω? μια ενδι?μεση ρ?θμιση, τε?νουν να αναπτυχθο?ν ?ταν τεμπ?λη?. Ο χρ?νο? δεν ε?ναι ασ?μφορη πολ?, παρ? του π?νου, θα ε?ναι σαν ?να - ?τι θα πρ?πει να ε?ναι σε bytes των εργατ?ν ημ?ρα?.