Πλεονεκτ?ματα και μειονεκτ?ματα για να επιλ?ξετε ?να χαμηλ? ποσοστ? χρησιμοπο?ηση? pachinko σαλ?νι

Τη στιγμ? που ?νοιξα την π?ρτα τη? α?θουσα? pachinko, γεμ?το ?δειο τραπ?ζι, θα ?ταν κουδουν?στρα του κρ?του?, και αυτ? shop'll κρατ?σει στ?ση, νομ?ζω ?τι υπ?ρχουν πολλο? που δεν αισθ?νονται την επιτυχ?α. Φα?νεται δρ?μο, επειδ? ε?ναι η μετ?φραση δεν ?χετε, δεν μπορε? να αρνηθε? την πιθαν?τητα ?τι υπ?ρχει κ?τι μειον?κτημα μ?ρη ?πω? οι πωλ?σει? και την εξυπηρ?τηση των πελατ?ν και την εξυπηρ?τηση ? καταστ?σει? τη? οδο? ,. Μιλ?ντα? για τα μειονεκτ?ματα

 

μια τ?τοια α?θουσα Pachinko, επ?ση? υπ?ρχει ?να ελε?θερο τραπ?ζι, το οπο?ο π?νακα νομ?ζω ?τι υπ?ρχει στο γεγον?? ?τι ε?ναι δ?σκολο να καταλ?βουμε το π?σο καλ? πλατφ?ρμα. Αν απροσδι?ριστη ?χει ω? στ?χο, αυταπ?τη θα συμβε?, θα ε?ναι δ?σκολο να κερδ?σει. Ακ?μα κι αν συγκεντρ?σει πληροφορ?ε? για του? προστ?τε? και αραι?, ισχυρ? πληροφορ?ε? ε?ναι επ?ση? το δ?σκολο να ?ρθουν κοντ?.

 

βασ?ζονται σε POP και αφ?σε?, κλπ, ακ?μη και αν Semeyo το μοντ?λο ?χει β?λει τη δ?ναμη, για την κεν? περ?πτερο πολ? και π?ρα πολλ? περ?πτερο δεν ενεργοποιε?ται, το παιχν?δι τη? επιτυχ?α? ? αποτυχ?α?, δεν δ?νουν που αναγκ?ζονται να θα ε?ναι.

 

εκε?, λ?ει το μεγαλ?τερο μειον?κτημα τη? χαμηλ?? κατ?στημα παραγωγ??.

 

Ωστ?σο, τα οφ?λη σε μια τ?τοια α?θουσα Pachinko ε?ναι παρο?σα. Το μ?ρο? που ?δειο τραπ?ζι γεμ?το, μπορε?τε Maeru να αυξ?σει την πιθαν?τητα τη? ν?κη? για να επωφεληθο?ν απ? το γεγον??. Στο pachinko α?θουσα τη? χαμηλ?? παραγωγ??, τ?σο τρ?ξιμο να μην σταθε? ε?ναι μεγ?λο, υπ?ρχει μια στιγμ? για να την περιστασιακ? απροσδ?κητη κ?νηση. Δεν χ?νουν με υψηλ? κατ?στημα πληρ?τητα, επ?ση?, ? εκε? που παρ?γουν ?να εκρηκτικ? πληρωμ?.
στο τραπ?ζι
ε?ναι Hodai που θ?λετε να επιλ?ξετε, ?πω? μ?νο ?να μικρ? παιχν?δι, οι πελ?τε? γνωρ?ζουν πολ? pachinko ε?ναι, τ?σο ισχυρ? συγκεντρ?νονται ?ρχεται η τ?ση, αν μια καλ? ματι? γ?ρω, συχν? και οι πελ?τε? θα σταματ?σει χωρ?? να ανο?ξετε π?ρα πολ?, ?χετε. Επ?ση?, αν προσπαθ?σουμε να κερδ?σουμε για να εξασφαλ?σει σε ?να τ?τοιο κατ?στημα, ημ?ρα με την ημ?ρα συλλογ?? δεδομ?νων σε περισσ?τερου? κατ?στημα υψηλ?? πληρ?τητα? θα ε?ναι απαρα?τητη.

 

ακ?μη Ακ?μα κι ?τσι, επειδ? ε?ναι ?να Pachinko α?θουσα δεν ε?ναι καλ? τη? επιχε?ρηση?, δι?τι ε?ναι δ?σκολο να διαβ?σει τα κ?ματα β?αια κ?νηση αν?. Επειδ? ε?ναι η μετ?φραση που δεν λειτουργε?, υπ?ρχει μια πιθαν?τητα ?τι ακ?μη και η πλευρ? κατ?στημα δεν συλλ?γονται πλ?ρω? απ? αρκετ? δεδομ?να.

 

υψηλ? λειτουργ?α τη? κατ?στημα Pachinko, υπ?ρχει μια ποικιλ?α απ? εκλεκτ? δεδομ?νων προ? το κατ?στημα, αλλ? η πλευρ? κατ?στημα θα φυσικ? συμφ?ρουσα, στην pachinko α?θουσα τη? χαμηλ?? λειτουργ?α?, επειδ? ε?ναι η μετ?φραση που δεν λειτουργε?, ε?ναι δυνατ? να ψων?σετε για περισσ?τερε? συλλογ?? δεδομ?νων ?χει γ?νει μια δ?σκολη κατ?σταση. Η

 

υπ? ?ρου?, ε?ναι ?τι το κατ?στημα και πελ?τε? και δεν αλλ?ζουν πολ?. Καταστ?ματα, ? να θ?σει την μπ?λα αν? π?σα στιγμ?, να προσπαθ?σουμε να παρατηρ?σουμε ?να απ? τα συν?θεια να θ?σει το σ?νολο. Ακ?μη και σε μια pachinko α?θουσα τη? χαμηλ?? λειτουργ?α?, αυτ? σημα?νει ?τι μπορε? να αυξ?σει την πιθαν?τητα τη? ν?κη?. Ωστ?σο, καρφ? ?λαση? σ?σφιξη?, ρ?θμιση, δι?τι υπ?ρχουν και πολλ? που μπορ? να πω ?λα 1, θα ε?ναι επ?ση? αν?γκη να προσεκτικ? δρ?ση.

 

αποφε?γονται απ? την τ?ση, χαμηλ? κατ?στημα τρ?ξιμο, αλλ?, Ελ?τε να αλλ?ξουμε τον τρ?πο σκ?ψη?, κερδ?ζοντα? ποσοστ? μ?χρι και δεν θα μπορο?σε να ε?ναι ?να ?νειρο. Αυτο? που καλο?νται ?χι μ?νο pachinko α?θουσα τη? χαμηλ?? λειτουργ?α? κοντ?, μπορε? να ε?ναι ?τι ακ?μη ενδιαφ?ρουσα προσπ?θεια να ανταγωνιστε? με τα καταστ?ματα.

 

ωστ?σο, ε?ναι βασικ? πιπιλ?ζουν το γλυκ? χυμ? στο κατ?στημα τη? χαμηλ?? λειτουργ?α? μπορε? να ε?ναι για του? προχωρημ?νου? χρ?στε?. Επ? του παρ?ντο?, περισσ?τερα ?λλειμμα του ισοζυγ?ου, συνιστ?ται να ξαναχτ?σουν την ισορροπ?α του? στο κατ?στημα με ?να ορισμ?νο λειτουργ?α βαθμ?. Μπορε? να ε?ναι για Sha. Επ? του παρ?ντο?, περισσ?τερα ?λλειμμα του ισοζυγ?ου, συνιστ?ται να ξαναχτ?σουν την ισορροπ?α του? στο κατ?στημα με ?να ορισμ?νο λειτουργ?α βαθμ?. Μπορε? να ε?ναι για Sha. Επ? του παρ?ντο?, περισσ?τερα ?λλειμμα του ισοζυγ?ου, συνιστ?ται να ξαναχτ?σουν την ισορροπ?α του? στο κατ?στημα με ?να ορισμ?νο λειτουργ?α βαθμ?.