Κερδ?στε Π?? να Hanemono-Dejihane (βασικ?? ?ννοιε?)

Πρ?σφατε? pachinko, δεδομ?νου ?τι η μηχαν? Επτ? ?χει γ?νει ?να θ?μα, νομ?ζω ?τι αρχ?ζει να ακ?μη και εκε?νοι που δεν ξ?ρουν λ?γεται ?τι Hanemono. Μερικο? απ? αυτο?? που ξ?ρουν, Hanemono ε?ναι να ε?ναι μικρ?τερο πληρωμ??, μπορε? να ε?ναι μερικο? ?νθρωποι που πιστε?ουν ?τι δεν ε?ναι σε θ?ση να κερδ?σει.

 

Ωστ?σο, ε?ν ξ?ρετε το μ?ρο? για να εξακριβωθε?, προκειμ?νου να κερδ?σει και Hanemono, μπορε?τε και π?λι να βγα?νει.

 

Πρ?τα απ '?λα, και τ?τε η περιγραφ? του Hanemono. Η Hanemono, ?ταν η μπ?λα μπα?νει ?ναν πυροβολισμ? σε μια συγκεκριμ?νη θ?ση, θα ανο?ξει τα φτερ? του αντικειμ?νου χαρακτ?ρα στο πρ?σωπο εν?? κ?ντρου διοικητικο? συμβουλ?ου. Μερικ?? του αντικειμ?νου χαρακτ?ρα, τρι?ν οπ?ν ε?ναι ανοιχτ?, να γ?νει μια μεγ?λη επιβεβα?ωση χτ?πημα, αν η μπ?λα μπει στη μ?ση απ? αυτο?? θα ε?ναι Hanemono.

 

πρ?σφατα, αλλ? ε?ναι Hanemono που δεν φα?νονται ε?κολα, αν υπ?ρχει ?να πρ?γμα, αν, ?πω? τη ν?κη π??, θ?λω να δω. Hanemono ε?ναι κ?τι που ενδ?χεται να επηρεαστο?ν απ? τα ν?χια ρυθμιστε? σε περισσ?τερε? απ? επτ? μηχ?νημα. Αν σκ?φτομαι τη ν?κη στο

 

Hanemono, υπ?ρχει αν?γκη να εξετ?σουμε την προσαρμογ? των νυχι?ν. Μ?λι? π?γα για το αντ?θετο, Αν ε?στε μια προσαρμογ? καρφι?ν, τη δυνατ?τητα να κερδ?σετε περισσ?τερα απ? επτ? μηχαν? μπορε? να ειπωθε? για να ε?ναι υψηλ?τερο. Τ?ρα, θα παρουσι?σουμε τη θ?ση τη? προσαρμογ?? των νυχι?ν που θ?λετε να δε?τε, για να κερδ?σει.

 

Πρ?τα απ '?λα, ε?ναι η προσαρμογ? των νυχι?ν στην περιοχ? απ? τα πιο σημαντικ? chucker αρχ?. Κοντ? στο ξεκ?νημα ,: οι δ?ο πλευρ?? ε?ναι, αυτο? που ε?ναι ανοιχτ? ε?ναι φυσικ? συμφ?ρουσα. Αυτ? ε?ναι φυσικ? στην ιστορ?α του ?να καλ? καρφ? στην περιοχ? τη? chucker ?ναρξη? ε?ναι ανοικτ?, αλλ? ο ?λλο?, ?τι εξ?σου σημαντικ? με κοντ? στην αρχ?, ε?ναι η προσαρμογ? των νυχι?ν του τμ?ματο? που ονομ?ζεται hakama στην κορυφ? των νυχι?ν εκκ?νηση?.

 

αυτ? το καρφ?, και κοιτ?ντα? ψηλ?, δεδομ?νου ?τι ε?ναι ?να χ?σμα μεταξ? του chucker αρχ?, θα ε?ναι ευκολ?τερο να περι?χει την μπ?λα. Αν ε?στε προσαρμογ? των νυχι?ν των τμημ?των που ονομ?ζεται hakama, ε?ναι ?τι ακ?μα κι αν σφ?ξει ξεκιν?σει λ?γο πολ?, πιο πιθαν? να εισ?λθουν στην εκκ?νηση. Νομ?ζω ?τι η

 

λιγ?τερο πληρωμ? στο λαιμ?, που μπορε? να ε?ναι μερικο? ?νθρωποι να ?χουν αποφευχθε?, αλλ? σε σ?γκριση με το μηχ?νημα Seven, γεγον?? που καθιστ? ε?κολο να χτυπ?σει την καλ?τερη τη? Hanemono. λιγ?τερο επενδ?σεων Στην πρωτε?ουσα, για να πα?ξει συνδ?οντα? μακρι?, επειδ? η ισορροπ?α ε?ναι σταθερ? ε?κολο, σιγ?-σιγ? πληρωμ? περισσ?τερο απ? ?, τι πιστε?ουν στη πρ?κειται να αυξηθε?. σ?λληψη

 

γ?νεται προσαρμογ?? ν?χια, απ? τη στιγμ? που κ?θεται σε ?να καλ? τραπ?ζι ρ?θμιση των νυχι?ν, απλ? χτυπ? μετ?. Αν τοποθετηθε? σε μια αρχ?, ε?ν τεθε? σε ?να χτ?πημα για να ανο?ξει τα φτερ?, γιατ? η μπ?λα ?ξω που μπορε? να κερδ?σει, και επτ? μηχαν?? ελ?γχονται τα π?ντα στο πρ?γραμμα, νομ?ζω διασκεδαστικ? και διαφορετικ? να δοκιμ?σετε.

 

σε ?να χρ?νο, μια μεγ?λη πληρωμ? ποσο? ε?ναι ?τι δεν μπορε? να αναμ?νεται, εφ '?σον το παιχν?δι μια μ?ρα, νομ?ζω ?τι σιγ?-σιγ? να κερδ?σει καιρ?. Η ζω? του Hanemono ε?ναι μια προσαρμογ? των νυχι?ν. Αν θυμ?μαι ?τι μ?νο ο χρ?νο? θα π?ρει λ?γο, λ?ει ?τι ε?κολα να κερδ?σει το μοντ?λο σε σ?γκριση Επτ? μηχ?νημα.

 

πρ?σφατα, θα μπορο?σα να μην δο?με π?ρα πολ?, υπ?ρχει σε τ?τοια προ?στια α?θουσε? pachinko που ?χουν δημιουργ?σει πολλ?, ?πω? ?να μεταχειρισμ?νο τραπ?ζι. Ακ?μη και εκε?νοι που απ?φευγε, το σημε?ο για να κερδ?σει, γιατ? μ?νο προσαρμογ? των νυχι?ν, να προσπαθ?σει να πα?ξει μια φορ? με ?λα τα μ?σα.