Καθορ?στε τι? εξαιρετικ?? καταστ?ματα στην pachinko α?θουσα εκδηλ?σεων

Τι ε?δου? κατ?στημα Pachinko ? να προτε?νουν να κ?νει την εκδ?λωση, θα εξετ?σουμε κατ? π?σον επιλογ? αυτ? ?ταν διαπιστ?νεται.

 

■ μ?να ?να σημ?δι περ?πτωση

 

Πρ?τα απ '?λα, ε?ναι μια pachinko α?θουσα, η οπο?α πραγματοποι?θηκε ?να σημ?δι περ?πτωση μ?α φορ? το μ?να. Σε pachinko α?θουσα παρακολουθο?ν απ? εσ??, προσπαθ?στε να επιβεβαι?σει ε?ν ε?στε κρατ?ντα? μια πινακ?δα εκδ?λωση.

 

επειδ? η ημ?ρα ε?χε πραγματοποιηθε? ?να σημ?δι περ?πτωση, Dattari Open ημερομην?α για τα καταστ?ματα, δι?τι η ημ?ρα ε?ναι συχν? μια ειδικ? ?ννοια, τ?θεται κ?τι το λ?γο, μπορε? να προσπαθε? να εξυπηρετ?σει πληρωμ? δεν υπ?ρχει.

 

Μερικ?? φορ??, ημερομην?α λ?ξη? τη? ?δια? ημ?ρα?, αλλ? υπ?ρχει μια α?θουσα pachinko που ισχυρ?ζονται ?τι ?λα τα πινακ?δα γεγον?τα, ?πω? το κατ?στημα pachinko, μπ?λα ?ξω, επειδ? ε?ναι ε?κολο και διασκορπ?ζονται μ?ρα με τη μ?ρα, κ?που στην αν?κτηση τη? ημ?ρα? ε?ναι ε?ναι μια δυνατ?τητα που παρ?χεται εκε?.

 

Ωστ?σο, ε?ν το μ?να απ '?λα, επειδ? Σερβ?ρετε επικεντρωθε?, ε?ναι ?τι το χτ?πημα τη? μπ?λα? ?ξω απ? την α?θουσα pachinko, ?πω? η τοποθ?τηση του ?δη μεγ?λη.

 

?μω?, αναφ?ρεται ακ?μα ω? σημ?δι περ?πτωση, επειδ? ε?ναι μεγαλ?τερη α?θουσα pachinko που τρ?χει στην αν?καμψη των κερδ?ν, θα πρ?πει ακ?μα να βεβαιωθε?τε ?τι το σ?νολο του αισθ?ματο? πληρωμ? με τα ?δια μου τα μ?τια. ?, Ε?στε β?βαιοι ?τι θ?λετε να χρησιμοποι?σετε υπηρεσ?ε? ?πω? το site Robo δεδομ?νων Seven.

 

 

■ διαφορ? ?ρα? αν?μεσα στην ανοιχτ? εκδ?λωση

 

συν?θω? ε?ναι, αλλ? αυτ? που τρ?χουν απ? το πρω?, ?τσι ?στε 15 το μεσημ?ρι ?νοιξε και 19 η ?ρα ανοιχτ?, υπ?ρχουν γεγον?τα που ε?ναι να μει?σει το χρ?νο λειτουργ?α?. Αν ο χρ?νο? εκτ?λεση? ε?ναι μικρ?τερη απ?, αυτ? μπορε? να φα?νεται σαν να μην αν?καμψη, στην πραγματικ?τητα ε?ναι μια αντ?στροφα. Στο σαλ?νι pachinko, αλλ? μερικ?? φορ?? μπορε? να πραγματοποιηθε? και στα δημοφιλ? μοντ?λα, η β?ση θα κρατ?σει και ?να τ?τοιο γεγον?? στα μοντ?λα που θ?λουν να αυξ?σουν τη λειτουργ?α. Θ?λει να αυξ?σει το

 

λειτουργ?α, θα ε?ναι επ?ση? το γεγον?? ?τι θ?λει να αφ?σει μια καλ? εντ?πωση. Καθ?? και κατ?στημα με τα δημοφιλ? μοντ?λα, το γεγον?? αυτ? γ?νεται συχν? σε τ?τοια μοντ?λα που θ?λετε να χρησιμοποι?σετε καιρ?.

 

συν?θω?, ακ?μη και σε σοβαρ? μορφ? τη? ρ?θμιση? των νυχι?ν που δεν τ?σο πολ? να θ?σει το σ?νολο του μοντ?λου και, ?ταν η χρονικ? διαφορ? μεταξ? των ανοικτ?ν εκδηλ?σεων, που συχν? ε?ναι καλ?τερα απ? ?, τι συν?θω?. Για το λ?γο αυτ?, το κατ?στημα pachinko η οπο?α πραγματοποιε?ται επ?ση? αρκετ?? φορ?? το μ?να η διαφορ? ?ρα? αν?μεσα στην ανοιχτ? εκδ?λωση, θα αναφ?ρονται προτε?νουμε.

 

Ωστ?σο, ?ταν αυτ? ε?ναι σαφ?? ? ?ταν δημοφιλ?? μοντ?λα, ?τσι ?στε να δ?σουμε υπ?ρχει επ?ση? το γεγον?? ?τι ??χετε ε?τε ανακτηθε? μ?νο λ?γο πριν απ? την αφα?ρεση ...?, ?τι εδ? γ?ρω, Ya κατ?στημα τη? πολιτικ?? των επιχειρ?σεων απ? το συνηθισμ?νο θα υπ?ρχει η αν?γκη να διερευνηθε? γιατ? η αξιοπιστ?α.

 

 

■ σε περ?πτωση

 

αντιστραφε?, ?πω? σε συνδυασμ? grounder, ?να γεγον?? ?πω? αυτ? που ταιρι?ζει grounder το ?νομα του μοντ?λου και την ημερομην?α, προσπαθ?στε να σημειωθε? ?τι ?σο μεγαλ?τερη ε?ναι η πιθαν?τητα των γεγον?των Gase προσελκ?σουν πελ?τε? σκοπ?.

 

 

αυτ? ε?ναι μ?νο η ιστορ?α τ?ση, αυτ? δεν ισχ?ει για ?λου?. Απ? το κατ?στημα για να επιλ?ξετε, θα επηρε?σει σε μεγ?λο βαθμ? την pachinko τη? ν?κη? ? ?ττα?, θα πρ?πει να διερευν?σει τα χαρακτηριστικ? και τι? τ?σει? του hangout απ? μια α?θουσα pachinko απ? το συνηθισμ?νο και ενοχλητικ?. Ωστ?σο, αν β?λετε αυτ? το ε?δο? του κριτηρ?ου στο κεφ?λι, ε?ναι μια ιστορ?α ..., που φα?νονται τα πρ?γματα που δεν ?ταν ορατ? μ?χρι σ?μερα. Γεγον?τα ?πω? αυτ? που, προσπαθ?στε να σημειωθε? ?τι ?σο μεγαλ?τερη ε?ναι η πιθαν?τητα των γεγον?των Gase προσελκ?σουν πελ?τε? σκοπ?.

 

 

αυτ? ε?ναι μ?νο η ιστορ?α τ?ση, αυτ? δεν ισχ?ει για ?λου?. Απ? το κατ?στημα για να επιλ?ξετε, θα επηρε?σει σε μεγ?λο βαθμ? την pachinko τη? ν?κη? ? ?ττα?, θα πρ?πει να διερευν?σει τα χαρακτηριστικ? και τι? τ?σει? του hangout απ? μια α?θουσα pachinko απ? το συνηθισμ?νο και ενοχλητικ?. Ωστ?σο, αν β?λετε αυτ? το ε?δο? του κριτηρ?ου στο κεφ?λι, ε?ναι μια ιστορ?α ..., που φα?νονται τα πρ?γματα που δεν ?ταν ορατ? μ?χρι σ?μερα. Γεγον?τα ?πω? αυτ? που, προσπαθ?στε να σημειωθε? ?τι ?σο μεγαλ?τερη ε?ναι η πιθαν?τητα των γεγον?των Gase προσελκ?σουν πελ?τε? σκοπ?.

 

 

αυτ? ε?ναι μ?νο η ιστορ?α τ?ση, αυτ? δεν ισχ?ει για ?λου?. Απ? το κατ?στημα για να επιλ?ξετε, θα επηρε?σει σε μεγ?λο βαθμ? την pachinko τη? ν?κη? ? ?ττα?, θα πρ?πει να διερευν?σει τα χαρακτηριστικ? και τι? τ?σει? του hangout απ? μια α?θουσα pachinko απ? το συνηθισμ?νο και ενοχλητικ?. Ωστ?σο, αν β?λετε αυτ? το ε?δο? του κριτηρ?ου στο κεφ?λι, ε?ναι μια ιστορ?α ..., που φα?νονται τα πρ?γματα που δεν ?ταν ορατ? μ?χρι σ?μερα.