Χαρακτηριστικ? - δε?τε μ?σα απ? το δρ?μο των κυμ?των τη? ROM ε?ναι ισχυρ? περ?οδο

τζ?κποτ μηχ?νημα Pachinko χωρ?ζεται σε ?λη διαχε?ριση ROM. Ε?ν Minukere ισχυρ? φ?ση τη? ROM, τ?σο μεγαλ?τερη ε?ναι η πιθαν?τητα ?τι givin το τζ?κποτ. ?τσι, αν υπ?ρχει ?να χαρακτηριστικ? τη? ευνο?κ?? φ?ση? τη? ROM, και στη συν?χεια με περισσ?τερε? λεπτομ?ρειε? τη δικ? σα? εξ?γηση.
Αν
ROM ε?ναι ισχυρ?, τα σημ?δια ε?κολο να χτυπ?σει το τζ?κποτ βγα?νει δι?φορα. Ειδικ?τερα, η παραγωγ? και να φτ?σει, να προσπαθ?σουμε να επικεντρωθε? στο π?? χτ?πημα. Για παρ?δειγμα, ε?ναι η προσιτ?τητα και την απ?δοση, μια ποικιλ?α τη? παραγωγ?? και να φτ?σει θα ? τοποθετ?σει συχν?.
εθιστικ? μετ?
αν? ?χει σταματ?σει ακ?μα λιγ?τερο, εσε?? ? νεροχ?τη σ?ματα αν? αξι?πιστα στην ?ντονη θερμ?τητα μακρι?. Επιπλ?ον, μπορε?τε να βι?σετε την ?λξη-π?σω σε με?ωση του χρ?νου, κλπ ? προωθο?νται στο γ?ρο, νομ?ζω ?τι θα πρ?πει να γ?νει ισχυρ? περ?οδο.

 

Στη συν?χεια, κατ? την ευνο?κ? περ?οδο, ? ε?ναι πιθαν? να συμβε? επικοινωνε? Chang, ε?ναι επ?ση? ?να απ? τα ισχυρ? περι?δου τη? ρο?? τη? μεταβολ?? πιθανοτ?των ?ρχεται ?λο και περισσ?τερο στο τζ?κποτ. Για παρ?δειγμα, αντ? να σταματ?σει μ?νο και μ?νο επειδ? δεν ?ρθε απεργ?ε? στι? λιγ?τερε? ?ρε? εργασ?α?, ε?ναι περ?που 200 στροφ?? προσπαθ?σει να πα?ξει με υπομον?.

 

πριν απ? την εκτ?λεση ?ξω απ? ?να κουτ?, επ?ση? πρ?γματα ?πω? μπορε? να αφαιρεθε? μεγ?λη επιτυχ?α, πιστε?ω ?τι υπ?ρχουν πρ?γματα που αντιμετωπ?ζετε. Ακολουθο?μενη απ? μια καλ? ρο?, δεν ε?ναι εθιστικ?, αν υπ?ρχει κ?τι τ?τοιο ?ρχεται να χτυπ?σει ακ?μα και σταμ?τησε αμ?σω? με την ακ?λουθη αν?, υπ?ρχει η δυνατ?τητα τη? ισχυρ?? περι?δου.

 

ξεχωρ?ζουν για τα παραπ?νω χαρακτηριστικ?, σε κ?νηση, θα ε?ναι π?νω στο τραπ?ζι που θα μπορο?σε να καταλ?ξει σε ?να χαρακτηριστικ? του ισχυρο? περι?δου, νομ?ζω ?τι μπορε? να ε?ναι σκ?πιμα πα?ζει δοκιμ?.

 

Στη συν?χεια, στην α?θουσα Pachinko, υπ?ρχει μια φιγο?ρα του αριθμο? δι?σπαση. Αυτ? το μοντ?λο ε?ναι το π?σο θα ε?ναι το ποσοστ? τη? εμφ?νιση? μα? π?ει με τη με?ωση του πελ?τη. Με αυτ?ν τον τρ?πο κατ?στημα pachinko, ε?σαι ? ακ?μα και να αλλ?ξετε την προσαρμογ? ν?χια και τα παρ?μοια.

 

πλευρ? pachinko α?θουσα, αν δεν αλλ?ξει, εν? ο αριθμ?? των δι?σπαση, μπορε?τε επ?ση? να ε?ναι σε λ?γε? μ?ρε? ακολουθε? ευνο?κ? περ?οδο. Ισχυρ? φ?ση τη? ROM ε?ναι το μ?νο πρ?γμα που μπορε? να δει αμ?σω? με το παιχν?δι επ?νω. Ε?ναι, αν δει κανε??, ειδικ? στο γρ?φημα τα δεδομ?να, θα ε?ναι πιο ε?κολο να κατανο?σουμε περαιτ?ρω.

 

καλ?τερο σε ισχυρ? β?ση δεδομ?νων Θα ?θελα να δω ε?ναι το κ?μα του αριθμο? των στροφ?ν και το γρ?φημα γραμμ??. Απ? το τζακ ποτ ακολουθε?ται, προσπαθ?στε να επιλ?ξετε ?να μικρ? τραπ?ζι ταχ?τητα περιστροφ?? τη? ημ?ρα?. Και το γεγον?? ?τι, η πλατφ?ρμα που ?ρχεται αν? 200 περιστροφ? πριν και μετ? την επ?μενη σε ?να μικρ? περ?πτερο εθιστικ?, α? θ?σει την πιθαν?τητα ?να κ?μα ισχυρ?ν ?ρχεται στο οπτικ? πεδ?ο.

 

μετ? την κανονικ? περ?οδο, την αναγν?ριση σταθερ? το ?ριο του αναστατωμ?νο? ζω??, γι 'αυτ? ε?ναι σημαντικ? να σταματ?σει το χρ?νο που μπορο?ν να μεγιστοποι?σουν τα κ?ρδη χωρ?? σπατ?λη των επενδ?σεων.

 

?ταν συνηθισμ?νη ζω?, ? να βιαστο?με να αναστατ?σει τη ζω?, πρ?πει να προβλεφθε?, για παρ?δειγμα, σε σχ?ση με παλαι?τερα δεδομ?να. Τ?ρα, δεδομ?νου ?τι ε?ναι δ?σκολο να προσδιοριστε? μ?νο στη συμπεριφορ? του τραπεζιο? που πα?ζετε, α? μαζ? με τα στοιχε?α για τον προσδιορισμ? απ? δ?ο οπτικ?? γων?ε?.