Ελ?γξτε το ρυθμ? αντικατ?σταση? των Xintai τη? pachinko σαλ?νι

Μια φορ? κι ?ναν χρ?νο σε μια α?θουσα Pachinko ε?ναι σαν ?να μεγ?λο γεγον?? Μιλ?ντα? για την αντικατ?σταση Xintai, ?ταν αυτ? που ?γινε με ρυθμ? περ?που μ?α φορ? σε ?ναν ? σε λ?γου? μ?νε? το μ?να. Επ? του παρ?ντο? δεν υπ?ρχει καμ?α αλλαγ? στα σημαντικ? γεγον?τα, προκειμ?νου να προσελκ?σουν πελ?τε?, αλλ? συχν? ?χει γ?νει μια συχν? αρκετ? δεν μπορο?ν να συγκριθο?ν. Υπ?ρχει επ?ση? ?να κανονισμο?? ?ρα που π?ρε, αλλ? ο ρυθμ?? να εκτελ?σει την αντικατ?σταση Xintai, τη καταστ?σει? τη? οδο? και πελατειακ? β?ση, θα διαφ?ρουν αν?λογα με επιχειρηματικο?? ?ρου? τη? Pachinko. Μιλ?ντα? σε συνθ?κε? θ?ση

 

, στην α?θουσα pachinko στο σαλ?νι pachinko και μπροστ? απ? το σταθμ? στο κ?ντρο τη? π?λη?, η αντικατ?σταση Xintai ?χει πραγματοποιηθε? κ?θε εβδομ?δα. Ο λ?γο? για αυτ? ε?ναι ?τι, στο κ?ντρο τη? π?λη? και το μπροστιν? μ?ρο? του σταθμο?, που τ?θεται ε?ναι ?τι ο ανταγωνισμ?? τε?νει να α?θουσε? pachinko ε?ναι συγκεντρωμ?νοι ?χει γ?νει β?αια. Xintai, ?χει γ?νει ?να πολ? σημαντικ? αγαθ?, προκειμ?νου να προσελκ?σουν πελ?τε?.

 

γειτονι? του Pachinko σαλ?νι, ε?ν η εισαγωγ? των δημοφιλ? μοντ?λα σε μεγ?λε? ποσ?τητε?, θα ε?ναι η αναπ?φευκτη κατ?σταση των πτ?σεων που πολ? τρ?ξιμο. Προκειμ?νου να αποφευχθε? η κατ?σταση, πρ?κειται να αντ?θετοι με την εισαγωγ? εν?? αριθμο? ισοδυναμε? με τον αριθμ? τη? εισαγωγ?? των καταστημ?των τη? γειτονι?? π?ρε τα στοιχε?α απ? του? κατασκευαστ??. Στο pachinko α?θουσα του κ?ντρου τη? π?λη?, ?χουν τ?τοιε? τακτικ?? πραγματοποι?θηκαν κ?θε εβδομ?δα, ?χω ρυθμ?? αντικατ?σταση? Xintai ε?ναι ?χει γ?νει ?λο και περισσ?τερο να γρ?γορα.

 

Ωστ?σο, μηχ?νημα Pachinko θα ε?ναι εκατοντ?δε? χιλι?δε? γιεν αν? ?να. Να ανταλλ?ξουν το Xintai, το σημαντικ? β?ρο? που χρει?ζεται. Γρ?γορα Αφο? εισ?γαγε 10 μον?δε?, θα γ?νει μια μον?δα εκατομμυρ?ων γιεν.
το
, το γεγον?? ?τι ?ρχονται σε κ?νδυνο και ?ξοδα, ?πω? κ?θε εβδομ?δα, και το επενδυτικ?ν αποτελεσμ?των και αποσβ?σεων, προκειμ?νου να αυξηθε? περαιτ?ρω το εισ?δημα, ε?ναι μια μετ?φραση που πρ?πει να ε?ναι ?να αξιοπρεπ?? αν?καμψη. Pachinko α?θουσα, ?πω? αλυσ?δε? καταστημ?των ?χουν πολλ?, αλλ? δεν θα ε?ναι τ?σο μια ριζικ? αποκατ?σταση, με την οικονομικ? δ?ναμη ε?ναι σοβαρ? α?θουσε? pachinko, επιπλ?ον α?θουσε? pachinko ?χουν β?λει πολλ? Xintai ε?ναι να μην ολισθα?νει ανακτ?θηκε απ? μετ? απ? λ?γε? ημ?ρε? αντικατ?σταση? Αν, υπ?ρχει και μια περ?πτωση ?που η επιχε?ρηση θα π?σει πριν απ? τη λ?ψη των κερδ?ν.

 

Επιπλ?ον, οι κατασκευαστ?? pachinko σαλ?νι, συγκεντρ?νεται σε μεγ?λο βαθμ? στο Τ?κιο γειτονικο?? νομο?? που ?χετε. Στην περ?πτωση μια α?θουσα pachinko στο κ?ντρο τη? π?λη?, ε?ναι ο πελ?τη? τη? ρο?? ε?ναι γρ?γορη, δεν ?χετε σα? αναγκ?ζονται να αγορ?σουν συνθ?κε? Xintai ?χουμε μια πολ? ομοι?μορφη. Αντ?θετα, στην περ?πτωση εν?? προαστιακ? κατ?στημα, αντικατ?σταση Xintai θα ε?ναι περ?που το ?μισυ του καταστ?ματο? στο κ?ντρο τη? π?λη?. Μιλ?ντα? για τον οπο?ο, σε αντ?θεση με την pachinko α?θουσα στο κ?ντρο τη? π?λη?, καθ?? και το γεγον?? ?τι ?να μικρ? κατ?στημα για να ανταγωνιστε? στη γειτονι?, η πελατε?α ε?ναι θαμ?νε? κ?ντρο, ε?ναι το μ?ρο? που δεν ε?ναι συχν? πολ? κ?νηση.

 

ανταγωνιστε? γιατ? σημα?νει ?τι η ?λλη πλευρ? δεν ε?ναι παρ?ν, και εξαλε?φει την αν?γκη για την εισαγωγ? των ν?ων μηχανημ?των στην κορυφ? σε μια βιασ?νη. Επιπλ?ον, προκειμ?νου να ?χουν την πελατειακ? β?ση να γ?νει, επ?ση?, η επιχειρηματικ? τη? τακτικ? κ?ντρο, ?χουμε την τ?ση να την εισαγωγ? εν?? μεταχειρισμ?νου τραπ?ζι απ? τι? τελευτα?ε? αυξ?σει? περ?πτερο. Απ? αυτ?, αλλ? η αντικατ?σταση ρυθμ? στο κ?ντρο τη? π?λη? και τα προ?στια τη? α?θουσε? pachinko ?χουν δει το λ?γο για τον οπο?ο το διαφορετικ?, δεν χρει?ζεται σε μια ταχε?α αν?καμψη, αν εισαχθο?ν οι πωλ?σει? ?λεθρο? Xintai.

 

Xintai συχν?ζουν στο κατ?στημα τη? αντικατ?σταση?, λοιπ?ν, τι θα να κ?νει, ? συστ?ματο? αν?κτηση? για να εισαγ?γει το κρεβ?τι απρ?θυμα να ταιρι?ζει γ?ρω απ? αυτ?ν, δι?τι οι πωλ?σει? ανεβα?νουν, υπ?ρχουν μ?νο εδ? γ?ρω δο?με μ?σα στην καθημεριν? παρατ?ρηση .
Τ?κα
ε?ναι η κλ?μακα των πωλ?σεων τη? εταιρε?α?, φα?νεται ?τι πολλο? ?νθρωποι που δεν οδηγο?ν στην ιδ?α να επιλ?ξει ?να καλ? εστιατ?ριο σε μ?α τ?τοια ?ποψη, α? λ?γη συνε?δηση. Xintai συχν?ζουν το κατ?στημα τη? αντικατ?σταση? ε?ναι, λοιπ?ν, τι θα να κ?νει, ? συστ?ματο? αν?κτηση? για να εισαγ?γει το κρεβ?τι απρ?θυμα να ταιρι?ζει γ?ρω απ? αυτ?ν, δι?τι οι πωλ?σει? ανεβα?νουν, υπ?ρχουν μ?νο εδ? γ?ρω δο?με μ?σα στην καθημεριν? παρατ?ρηση.
Τ?κα
ε?ναι η κλ?μακα των πωλ?σεων τη? εταιρε?α?, φα?νεται ?τι πολλο? ?νθρωποι που δεν οδηγο?ν στην ιδ?α να επιλ?ξει ?να καλ? εστιατ?ριο σε μ?α τ?τοια ?ποψη, α? λ?γη συνε?δηση. Xintai συχν?ζουν το κατ?στημα τη? αντικατ?σταση? ε?ναι, λοιπ?ν, τι θα να κ?νει, ? συστ?ματο? αν?κτηση? για να εισαγ?γει το κρεβ?τι απρ?θυμα να ταιρι?ζει γ?ρω απ? αυτ?ν, δι?τι οι πωλ?σει? ανεβα?νουν, υπ?ρχουν μ?νο εδ? γ?ρω δο?με μ?σα στην καθημεριν? παρατ?ρηση.
Τ?κα
ε?ναι η κλ?μακα των πωλ?σεων τη? εταιρε?α?, φα?νεται ?τι πολλο? ?νθρωποι που δεν οδηγο?ν στην ιδ?α να επιλ?ξει ?να καλ? εστιατ?ριο σε μ?α τ?τοια ?ποψη, α? λ?γη συνε?δηση.