Π?? να δε?τε μ?σα απ? το πιο hot χρ?νο τη? α?θουσα? pachinko

Και ζεστ? ? ζ?νη ?ρα? σα? π?σο χρ?νο να, μπορε? να ακουστε? καλ?. Χοντρ? ζ?νη ?ρα?, αν?λογα με την κατ?σταση τη? pachinko α?θουσα του θ?ση και κατ?σταση λειτουργ?α? και τι? πωλ?σει?, θα ?ρθει κ?ποια απ? τα διαφορ? ε?ναι ?ξω εντελ??. Σε, δι?τι πιστε?ω ?τι δεν Χοντρ? ζ?νη ?ρα? δεν ξ?ρω, εδ? θα εισαγ?γει τη γενικ? α?θουσα pachinko του π?χου? τη? ζ?νη? ?ρα?.

 

π?χου? με τη ζ?νη ?ρα?, δηλαδ?, α?θουσε? Pachinko θα ε?ναι σε μια ζ?νη ?ρα? που θα ?θελε να αυξ?σει τη λειτουργ?α. ?S η ζ?νη ?ρα? ελπ?δα να ?ρθει στα καλ?τερα του? πελ?τε?. ?τσι, σε μια τ?τοια ζ?νη ?ρα?, ?σω? να ?ρχονται φυτευτε? κ?τι στην πλευρ? pachinko σαλ?νι. Για παρ?δειγμα, και δε?τε το ε?ναι η διαφορ? ?ρα? αν?μεσα στην ανοιχτ?. Σε ορισμ?νε? περιπτ?σει? μ?νο

 

1 μοντ?λο, για να σταματ?σει το πλ?θο? των μοντ?λων, υπ?ρχει επ?ση? μια περ?πτωση να ανοιχθε? απ? τη διαφορ? ?ρα?. Και τα παρ?μοια 13 η ?ρα ?νοιξε και 18 η ?ρα ανοιχτ? μοντ?λο, νομ?ζω ?τι μερικο? ?νθρωποι που ?χουν δει το ?χουν ανακοινωθε?. Γεγον?? που ?χει μια διαφορ? ?ρα? ανοικτ?, ε?ναι ?τι θ?λετε να τρ?χει εκε?νη τη στιγμ?. Και, στο μοντ?λο που γ?νεται ο στ?χο? μια? διαφορ? ?ρα? ανοικτ? ? η ρ?θμιση του ?ψου? Horukon τ?θεται λ?γα αυτοκ?νητα σε γενικ?? γραμμ??, ε?μαστε ? να προσπαθ?σει να ανο?ξει απ? το συνηθισμ?νο προσαρμογ? των νυχι?ν.

 

πα?ζουν, επ?ση?, αντικρ?ζοντα? την διαφορ? ?ρα? ανοικτ?, νομ?ζω ?τι ε?ναι ?να? καλ?? τρ?πο? για να κερδ?σει.

 

Επιπλ?ον, αν τ?τοια δεν ε?ναι η διαφορ? χρ?νου ανοικτ?, π?? μιλ?ντα? ζ?νη ?ρα? ε?ναι το ζεστ? ? το, πολ? ?ρα pm απ? περ?που 3:00 pm 5 ? 6, και ?να παχ? ζ?νη ?ρα? στην κορυφ? του στ?χου ου Αν σα?. Σε αυτ? τη ζ?νη ?ρα?, και να πω γιατ? Χοντρ? η ζ?νη ?ρα?, οι ?νθρωποι που ?ρθαν να Tomokazu ε?ναι, ?χετε κ?νει μια επ?νδυση σε κ?ποιο βαθμ?.

 

Επιπλ?ον, τα στοιχε?α τη? προηγο?μενη? ημ?ρα?, αφο? τα δεδομ?να σε λ?γε? ?ρε? τη? ημ?ρα? μπορε? να θεωρηθε?, απ? ?, τι π?ει να Tomokazu, στ?κομαι ε?ναι πιο πιθαν? να επιλ?ξουν. Αν μου στ?χο τη? πλατφ?ρμα? στενε?ει προ? τα κ?τω, απ? τα τυφλ? χτυπ?σει απ? ?λο τον π?νακα, θα ε?ναι επωφελ??.

 

τ?ρα υπ?ρχουν μοντ?λα που ε?ναι εξοπλισμ?να με ?να χαρακτηριστικ? που ονομ?ζεται λανθ?νουσα παραλλαγ? πιθαν?τητα. Ε?ναι απ? τα καταστ?ματα, αλλ? χωρ?? να διαγρ?φει τη λανθ?νουσα παραλλαγ? πιθαν?τητα, ε?ναι επ?ση? ?τι ?χουν μεταφερθε? στην επ?μενη μ?ρα. τ?τοια Pati Αν βρε?τε ?να κατ?στημα Νκο, θα μπορο?σαμε να πο?με ?τι Tomokazu επ?ση? Χοντρ? ζ?νη ?ρα?.

 

Ωστ?σο, για να βρε?τε αυτ? το λανθ?νουσα παραλλαγ? πιθαν?τητα, μου αρ?σει επ?ση? Miyabureru η λανθ?νουσα κατ?σταση, γιατ? πρ?πει να θυμ?μαστε το τμ?μα, αλλ? θα πρ?πει να μελετ?σει λ?γο, αλλ? και π?λι, αν βρε?τε να Tomokazu, σαφ? διαφοροπο?ηση πιθαν?τητα ε?ναι στην εσωτερικ? γιατ? ε?ναι η μετ?φραση που ε?στε, θα ολοκληρωθε? με μια μικρ? επ?νδυση μ?χρι να σχεδι?σετε ?να χτ?πημα. Αν αυτ? το χρονικ? δι?στημα, που, ?πω? η πιθαν?τητα αποχ?ρηση? ε?ναι υψηλ?τερη, δεν ε?ναι η ζ?νη ?ρα? που μπορε? να επιβεβαι?σει ε?ναι η πραγματικ? κατ?σταση. ?λα

 

μηχ?νημα Pachinko, δεδομ?νου ?τι η διαχε?ριση τη? ROM, εκτ?? αν ?χετε ?να τηλεχειριστ?ριο, αυτ? ε?ναι επειδ? ε?ναι αδ?νατο καταστ?ματα πλευρ? για να χειραγωγ?σουν. Ωστ?σο, αν?λογα με τα γεγον?τα απ? την πλευρ? τη? ζ?νη? ?ρα? και τα καταστ?ματα που τ?θηκε νωρ?τερα, στοχε?ει φυτ? θα ?χουν σημαντικ? περιοριστε?. ?ρα του συμβ?ντο?, και τα παρ?μοια των μεμονωμ?νων καταστημ?των, επ?ση?, στην αναφορ?, δοκιμ?στε με στ?χο μια ζ?νη ?ρα? που μπορε? να ε?ναι αποτελεσματικ? τι? επενδ?σει?.