Γενικ? φ?ση αν?καμψη? απ? τι? α?θουσε? pachinko, χαρακτηριστικ?-δε?τε μ?σα απ? το δρ?μο

※ και τελευτα?α

 

pachinko α?θουσα Ανατρ?ξτε ω? η τ?ση του συν?λου του κλ?δου, δι?τι ε?ναι μια εμπορικ? εταιρε?α πρ?πει να ε?ναι κερδοφ?ρα κ?θε μ?ρα. Αν σκ?φτονται ?τσι, αλλ? ε?ναι η μετ?φραση μπορε? επ?ση? να δε?τε ?τι κ?θε περ?οδο? αν?καμψη? μ?ρα, μεταξ? των οπο?ων, η μ?ρα ε?ναι ?τι, εν αναμον? τη? μεγ?λα κ?ρδη απ '?τι συν?θω?, θα ισχ?ει απ? την ημερομην?α συλλογ?? που αναφ?ρεται στο σαλ?νι Pachinko. Σε μια τ?τοια ημ?ρα συλλογ??, ?τσι ?στε να μην ε?ναι μια μεγ?λη απ?λεια, α? δο?με π?? να προσδιορ?σει ?τι η βο?ληση θα ?χει ανακτηθε? ημ?ρα.

 

επ?ση? μια α?θουσα pachinko για να παρακολουθ?σουν το καθ?να, νομ?ζω ?τι υπ?ρχει σ?γουρα αλ?θεια ημ?ρα. Pachinko α?θουσα απ? την ημερομην?α συλλογ??, δει πολλ? καταστ?ματα που περ?που το δε?τερο μισ? του μ?να. Αυτ? θα ποικ?λει αν?λογα με το χρ?νο των καταστημ?των των γεγον?των και την αντικατ?σταση Xintai. Το π?? να εντοπ?σει λ?γε? ημ?ρε? μετ? την εν λ?γω περ?οδο αν?καμψη?, θα εξακολουθε? προσαρμογ? των νυχι?ν. συνοριακ?ν γραμμ?ν

 

, ?πω? διακ?πτουν το, αλλ? ε?ναι χαρακτηριστικ? τη? σοβαρ?? περ?οδο αν?καμψη? προσαρμογ? των νυχι?ν, υπ?ρχει ?να μ?ρο? που θ?λω να συνεχ?σετε να ψ?χνετε σε ?να ?λλο. Ε?ναι, αν η πληρωμ? γ?νεται αμ?σω? εξαλειφθε?, ε?ναι ?τι ε?τε ?χι. Σ?μφωνα με του? ?ρου? pachinko ?τι η πληρωμ?, που ονομ?ζεται ΤΥ. Η κοπ? το TY, εκτελε? μια προσαρμογ? καρφ? εκτ?? απ? το ξεκ?νημα, και Chirase την μπ?λα, ε?ναι ?να? τρ?πο? για να μειωθε? ο λ?γο? να εισ?λθουν στην εκκ?νηση και τον εισβολ?α.

 

Επ?ση?, αν Re ??Chirase η μπ?λα, ?χουν επ?ση? επιδεινωθε? η μπ?λα μετ? το τζακ ποτ, ?χω μπ?λα ?ξω εξαφαν?ζεται αμ?σω?. Στη φ?ση τη? αν?καμψη? τη? α?θουσα? pachinko, ?χει γ?νει πολ? β?θρο μια? τ?τοια? ρ?θμιση? των νυχι?ν. Για να γ?νει δι?κριση μεταξ? των νυχι?ν, αλλ? ε?ναι αρκετ? δ?σκολο, Τ?κα σχ?διο περιστρ?φεται πολλ?? φορ??, αν η ?ποψη ?τι η μπ?λα ε?ναι αμ?σω? εξαλειφθε?, μπορε?τε να καλ?τερη προσ?γγιση Αν ε?στε εξοικειωμ?νοι παιχν?δι pachinko. Απ? τη στιγμ? που λ?νε ?τι τα χαρακτηριστικ? συμβα?νουν στην προσαρμογ? των νυχι?ν τη? περι?δου αν?καμψη?, παρακαλο?με να θυμ?στε ?λα τα μ?σα. Στην περ?πτωση τη?

 

Hanemono, θα πρ?πει να ε?ναι ιδια?τερα αντιμετωπιστε? ?να μ?τι σε τ?τοια σημε?α. Επιπλ?ον, σε περ?πτωση ?πω? CR μηχαν?, οπ?τε υπ?ρχει επ?ση? μια πιθαν?τητα ?τι η προσαρμογ? στον τρ?πο Horukon, γι 'αυτ? θα ?ταν επ?ση? καλ? για να κρατ?σει ακ?μη και σε μια γωνι? του κεφαλιο?.

 

τα Σαββατοκ?ριακα και τι? αργ?ε?, pachinko απ? εσ?? που συγκομ?ζονται και ?πω? ξ?ρετε Το κατ?στημα θα ε?ναι πολλ??. Αυτ? ε?ναι ιδια?τερα, ?πω? τα καταστ?ματα σταθμ? και ακμ?ζουσα καταστ?ματα, συχν? θα ?χουν την τ?ση να αποθηκε?σει ο πελ?τη? ε?ναι ακ?μα και τι? καθημεριν??. ?πω? η προαστιακ? καταστ?ματα, στο κατ?στημα που δεν αναμ?νεται να τρ?ξει τι? καθημεριν??, αντ?στροφη να β?λει ?ξω ?να απ? τα Σ?ββατα και τι? Κυριακ??, υπ?ρχουν ε?τε και τα καταστ?ματα που διεξ?γουν την επιχε?ρηση, ?πω? αυτ? που συλλ?γονται.

 

Και, που θα πρ?πει να ανακτηθε? ημερομην?α σε οποιαδ?ποτε α?θουσε? Pachinko, υπ?ρχει μια μ?ρα που ?χει καθοριστε?. Ε?ναι, Xintai γων?α απ? κατ? τη δι?ρκεια των διακοπ?ν Χρυσ? Εβδομ?δα και την επαναλειτουργ?α μ?χρι την επ?μενη πρ?σφατα ανακαινισμ?νο επ?ση?, αλλ? μ?χρι το τ?λο? του μ?να απ? τι? 25 κ?θε μ?να, π?ρα πολ?. Μ?χρι το 25 κ?θε μ?να συνεχ?μενε? αργ?ε?, δεδομ?νου ?τι ακ?μη δει το ρ?ζι με υψηλ? μεικτ?? πωλ?σει? κ?ρδου? αναμ?νεται, θα ανακτηθε? π?ντα στο πλευρ? pachinko σαλ?νι.

 

Επιπλ?ον, ?σοι ενδιαφ?ρονται για τα περιοδικ?, κ.λπ., επ?ση? Xintai ε?ναι, ?τσι μπορε?τε να πα?ξετε απ? το δικ? σα?, δεν ?χετε καμ?α αν?γκη να σβ?σει. Μηχαν?ματα νομοσχ?διο πρ?πει να συλλ?γονται, θα πρ?πει να ανακτηθε? αναπ?φευκτη περ?πτερο παιχν?δι. Xintai ε?τε να χτυπ?σει την πρ?τη ημ?ρα Xintai, ε?ναι ?τι υπ?ρχει μια πιθαν?τητα ?τι τα θ?ματα καλ?τερα να χτυπ?σει σε μια εποχ? κατ? την ηρεμ?α λ?γο. Και διορατικ?τητα το

 

pachinko α?θουσα απ? την ημερομην?α συλλογ??, παρακαλ? να ε?στε προσεκτικο? για να μην σπ?ταλη επενδ?σεων. Ωστ?σο, αν η ημερομην?α συλλογ?? ? ?χι, μ?νο που ?χουμε δει, γιατ? δεν ξ?ρω π?ρα πολ?, θα βγει αν?γκε? για να χτυπ?σει απολ?τω?. Για να σα? απαλλ?ξει απ? το ελ?χιστο των επενδ?σεων, τα καταστ?ματα τη? κατ?σταση? και των νυχι?ν Ιδανικ?, ?χει γ?νει για να δει ?στω και λ?γο. ?τσι πα?ζετε, et al., Δεν ?χει αν?γκη να σβ?σει. Μηχαν?ματα νομοσχ?διο πρ?πει να συλλ?γονται, θα πρ?πει να ανακτηθε? αναπ?φευκτη περ?πτερο παιχν?δι. Xintai ε?τε να χτυπ?σει την πρ?τη ημ?ρα Xintai, ε?ναι ?τι υπ?ρχει μια πιθαν?τητα ?τι τα θ?ματα καλ?τερα να χτυπ?σει σε μια εποχ? κατ? την ηρεμ?α λ?γο. Και διορατικ?τητα το

 

pachinko α?θουσα απ? την ημερομην?α συλλογ??, παρακαλ? να ε?στε προσεκτικο? για να μην σπ?ταλη επενδ?σεων. Ωστ?σο, αν η ημερομην?α συλλογ?? ? ?χι, μ?νο που ?χουμε δει, γιατ? δεν ξ?ρω π?ρα πολ?, θα βγει αν?γκε? για να χτυπ?σει απολ?τω?. Για να σα? απαλλ?ξει απ? το ελ?χιστο των επενδ?σεων, τα καταστ?ματα τη? κατ?σταση? και των νυχι?ν Ιδανικ?, ?χει γ?νει για να δει ?στω και λ?γο. ?τσι πα?ζετε, et al., Δεν ?χει αν?γκη να σβ?σει. Μηχαν?ματα νομοσχ?διο πρ?πει να συλλ?γονται, θα πρ?πει να ανακτηθε? αναπ?φευκτη περ?πτερο παιχν?δι. Xintai ε?τε να χτυπ?σει την πρ?τη ημ?ρα Xintai, ε?ναι ?τι υπ?ρχει μια πιθαν?τητα ?τι τα θ?ματα καλ?τερα να χτυπ?σει σε μια εποχ? κατ? την ηρεμ?α λ?γο. Και διορατικ?τητα το

 

pachinko α?θουσα απ? την ημερομην?α συλλογ??, παρακαλ? να ε?στε προσεκτικο? για να μην σπ?ταλη επενδ?σεων. Ωστ?σο, αν η ημερομην?α συλλογ?? ? ?χι, μ?νο που ?χουμε δει, γιατ? δεν ξ?ρω π?ρα πολ?, θα βγει αν?γκε? για να χτυπ?σει απολ?τω?. Για να σα? απαλλ?ξει απ? το ελ?χιστο των επενδ?σεων, τα καταστ?ματα τη? κατ?σταση? και των νυχι?ν Ιδανικ?, ?χει γ?νει για να δει ?στω και λ?γο.