Το σημαντικ? πρ?γμα ?ταν σφ?γγετε το τραπ?ζι στ?χο? για να δε?τε το γρ?φημα πτ?ση σε μια α?θουσα pachinko

Πρ?σφατε? Pachinko σαλ?νι, μια μεγ?λη οθ?νη με το μηχ?νημα που ονομ?ζεται δεδομ?νων Lobo, τα καταστ?ματα που ε?ναι εγκατεστημ?να ?χει γ?νει πολλ??. Το κατ?στημα του μπροστινο? ανο?γματο? και μετρητ? πριν, κλπ, σε αυτ? το μηχ?νημα ?χει εγκατασταθε?, το πρ?σφατο π?νακα παιχνιδιο? ?να προ? ?να απ? τα στοιχε?α, και την τρ?χουσα πιθαν?τητα τζακ ποτ, μ?χρι να χτυπ?σει και το δι?γραμμα μετ?βαση? πληρωμ? ονομ?ζεται γρ?φημα ?φεση μπορε?τε να δε?τε το κ?μα, ?πω? τον αριθμ? των περιστροφ?ν.

 

Επ?ση?, δεν υπ?ρχουν Robo δεδομ?νων α?θουσε? pachinko, ?ρχεται με ?να μετρητ? δεδομ?νων σε κ?θε τραπ?ζι.

 

θα ε?ναι να αντιμετωπ?σει το ?διο ε?δο? ρ?λο, αλλ? ?λο και περισσ?τερο ε?ναι μια μικρ? ποσ?τητα των πληροφορι?ν σε σ?γκριση με το Robo δεδομ?νων. Ε?ναι τ?σο πολλ?? πληροφορ?ε? φα?νεται Robo δεδομ?νων, αλλ? τα δεδομ?να που θ?λετε πιο εντοπ?στηκαν στο ε?ναι το καθ?να πεθ?νει και το γρ?φημα μετ?βαση πληρωμ?.

 

Το γρ?φημα μετ?βαση? πληρωμ??, και την κατ?σταση τη? ημ?ρα? μπ?λα απ? την ανατολ? του ηλ?ου και εθισμ?νο? στο τραπ?ζι του γραφ?ματο? γραμμ??, ε?ναι αυτ? που ?ταν ε?κολο να δει κανε??. Πληρωμ? ? κατ? το χρ?νο τη? μεγ?λη επιτυχ?α, την κατ?σταση και τη συνεχ? Chan, μπορε?τε να ελ?γξετε την επακ?λουθη εθιστε? βαθμ?.

 

ω? την κορυφ? και το κ?τω μ?ρο? τη? κ?νηση? ε?ναι στεν? πλατφ?ρμα τη? παρο?σα? γρ?φημα γραμμ??, μπ?λα ?ξω ρε?μα ε?ναι σταθερ?, αυτ? θα ε?ναι δ?σκολο να στοχε?ουν σταθε? εθιστε?.

 

※ Φυσικ?, υπ?ρχουν ?δη β?βαια επ?ση? πιθαν? ?τι μ?νο μια ισχυρ? περ?οδο του Horukon ?ταν η μηχαν? καθ?ταν σε μια στ?ση που ε?ναι τ?ρα σταθερ?.

 

το π?νω και το κ?τω μ?ρο? τη? β?αιη? περ?πτερο κ?νηση αυτο? του γραφ?ματο?, σοβαρ? διαφορ? εθιστικ? και αν?, ακ?μη και μια ημ?ρα πριν απ? την ισχυρ?, ?ταν δεν γνωρ?ζουμε τα κ?ματα εμφαν?ζονται ξαφνικ? αναστατωμ?νο?, ε?ναι ο π?νακα? για τα οπο?α υπ?ρχει κ?νδυνο? να εθιστε?. Ωστ?σο, μια τ?τοια στ?ση, δεδομ?νου ?τι υπ?ρχει και εκρηκτικ? δ?ναμη, αλλ? ε?ναι τα ?κρα, μπορο?με επ?ση? ε?ναι το γεγον?? ?τι η πλατφ?ρμα που μπορε? να αναμ?νεται ?τι θα φυσ?ξει ?λλα λ?για.

 

Και, θ?λω να εξετ?σουμε μια ?λλη και ε?ναι η πιθαν?τητα πλατφ?ρμα.

 

το μηχ?νημα Pachinko ε?ναι, αλλ? υπ?ρχει μια μεγ?λη πιθαν?τητα χτ?πημα, που αντιπροσωπε?ει το χωριστ? πλ?ον πιθαν?τητα τη? τρ?χουσα? τζακ ποτ με αυτ?, θα σταθε? πιθαν?τητα. Αγωνιστικ? (μον?δε? αν? πιθαν?τητα το τζακ ποτ) πολλ?? φορ??, θα ε?ναι ?να? οδηγ?? για το τι ?χει ?ρθει ?να μ?νο τζ?κποτ. Σε γενικ?? γραμμ??, αυτ? το Tai 確 Ε?ν το κ?στο? ε?ναι 180 ? λιγ?τερο, θα ε?ναι τα μ?τια στ?χο? τη? πλατφ?ρμα?.
και
γ?νει π?νω απ? 180, α?ξησε επ?ση? τι? επενδ?σει? μ?χρι να χτυπ?σει, γ?νεται ? λεπτ? ισορροπ?α ανακτηθε? επ?ση? μπορε? να ε?ναι τ?σο βγ?κε. Ωστ?σο, για να βρουν μια πλατφ?ρμα ?πω? 180 ? λιγ?τερο, η πραγματικ?τητα ε?ναι αρκετ? μεγ?λη.

 

Επιπλ?ον, στο Robo δεδομ?νων, μπορε?τε να δε?τε το Pachinko αποθηκε?ει ?λα τα δεδομ?να. Ε?ν λεπτ? επιβεβα?ωση, ? ?χει ?ντονη γραμμ? ε?ναι ?πια στ?ση τη? πιθαν?τητα? γων?α τραπ?ζι β?θρο και ?φεση γρ?φημα, μια τ?τοια στ?ση σε ?να νησ? κοντ? στην ε?σοδο, πολλ?? απ? αυτ??, μπορε? επ?ση? να συλλ?βει τη συν?θεια των επιχειρ?σεων σα?.

 

Πρ?τα απ '?λα, να αποφασ?σει το μοντ?λο που θ?λετε να χτυπ?σει, πληρωμ? κοντ? σε μια ευθε?α γραμμ? σταθε? μ?νο γρ?φημα μετ?βαση μπορε? να ε?ναι ?, επιλ?ξτε τον π?νακα συχν? να παραμε?νει π?νω απ? το μ?σο ?ρο τη? γραμμ??, με τη σειρ? του, ε?ναι ισχυρ? β?ση το γρ?φημα ?φεση απ? το, μπορε? να θ?λετε να ταιρι?ζει για να επιλ?ξετε το χαμηλ? τραπ?ζι μ?νο μπορε? να σταθε? πιθαν?τητα.

 

τοποθετο?νται στο ταμπλ? του παιχνιδιο?, στην περ?πτωση τα μ?να δεδομ?να αντιμετωπ?σει καν?να κατ?στημα pachinko, μπορε? να μην βγει ?να τραπεζοειδ?? πιθαν?τητα. Σε

 

τ?ρα, γιατ? υπ?ρχει και ?να? μετρητ?? δεδομ?νων που θα εμφαν?ζει το συνολικ? αριθμ? στροφ?ν, με τη μ?θοδο υπολογισμο? που εισ?χθη νωρ?τερα, παρακαλο?με να κ?νετε τα μαθηματικ? τον εαυτ? σα?. Απ? ?, τι τυφλ? χτυπ?σει επ?ση?, το ?τομο που χτ?πησε για να ελ?γξετε την πιθαν?τητα, πρ?γμα στο οπο?ο μπορε?τε να κερδ?σετε ακ?μα περισσ?τερα. , Επιλ?ξτε τον π?νακα συχν? να παραμε?νει π?νω απ? το μ?σο ?ρο τη? γραμμ??, αυτ? τη φορ?, που απ? το γρ?φημα πτ?ση τη? ισχυρ?? β?ση?, μπορε? να ε?ναι το παιχν?δι για να επιλ?ξετε ?να χαμηλ? τραπ?ζι μ?νο που μπορε? να σταθε? πιθαν?τητα.

 

τοποθετο?νται στο ταμπλ? του παιχνιδιο?, στην περ?πτωση τα μ?να δεδομ?να αντιμετωπ?σει καν?να κατ?στημα pachinko, μπορε? να μην βγει ?να τραπεζοειδ?? πιθαν?τητα. Σε

 

τ?ρα, γιατ? υπ?ρχει και ?να? μετρητ?? δεδομ?νων που θα εμφαν?ζει το συνολικ? αριθμ? στροφ?ν, με τη μ?θοδο υπολογισμο? που εισ?χθη νωρ?τερα, παρακαλο?με να κ?νετε τα μαθηματικ? τον εαυτ? σα?. Απ? ?, τι τυφλ? χτυπ?σει επ?ση?, το ?τομο που χτ?πησε για να ελ?γξετε την πιθαν?τητα, πρ?γμα στο οπο?ο μπορε?τε να κερδ?σετε ακ?μα περισσ?τερα. , Επιλ?ξτε τον π?νακα συχν? να παραμε?νει π?νω απ? το μ?σο ?ρο τη? γραμμ??, αυτ? τη φορ?, που απ? το γρ?φημα πτ?ση τη? ισχυρ?? β?ση?, μπορε? να ε?ναι το παιχν?δι για να επιλ?ξετε ?να χαμηλ? τραπ?ζι μ?νο που μπορε? να σταθε? πιθαν?τητα.

 

τοποθετο?νται στο ταμπλ? του παιχνιδιο?, στην περ?πτωση τα μ?να δεδομ?να αντιμετωπ?σει καν?να κατ?στημα pachinko, μπορε? να μην βγει ?να τραπεζοειδ?? πιθαν?τητα. Σε

 

τ?ρα, γιατ? υπ?ρχει και ?να? μετρητ?? δεδομ?νων που θα εμφαν?ζει το συνολικ? αριθμ? στροφ?ν, με τη μ?θοδο υπολογισμο? που εισ?χθη νωρ?τερα, παρακαλο?με να κ?νετε τα μαθηματικ? τον εαυτ? σα?. Απ? ?, τι τυφλ? χτυπ?σει επ?ση?, το ?τομο που χτ?πησε για να ελ?γξετε την πιθαν?τητα, πρ?γμα στο οπο?ο μπορε?τε να κερδ?σετε ακ?μα περισσ?τερα.