Η διαφορ? τη? πολιτικ?? των επιχειρ?σεων λ?γω τη? θ?ση? τη? α?θουσα? pachinko (Σταθμ?? Πρ?κτορε? & προαστιακ? καταστ?ματα)

Κ?θε κατ?στημα, νομ?ζω ?τι ε?ναι επιχειρηματικ? δραστηρι?τητα με τι? δι?φορε? συσκευ?? απ? τι? συνθ?κε? χ?ρο. Pachinko δεν αποτελε? εξα?ρεση, ?χουμε πολλ? και δι?φορα μ?τρα, την επιχε?ρηση και την παραγωγ? των δικ?ν του? καταστημ?των εικ?να απ? καταστ?σει? τη? οδο?. Για παρ?δειγμα, μπροστ? απ? τα καταστ?ματα του σταθμο? και προαστιακ? καταστ?ματα, η διαφορ? ε?ναι μεγ?λη χαρακτηριστικ?. Α? συγκρ?νουμε τη διαφορ? στο χρ?νο τη? πελατειακ?? β?ση? και κορυφ?? λειτουργ?α?.

 

■ α?θουσε? pachinko για τη διεξαγωγ? των επιχειρ?σεων στη ζ?νη ?ρα?
σταθμ?
μπροστ? απ? το σταθμ? pachinko α?θουσα τη? πελατειακ?? β?ση? και αιχμ?? λειτουργ?α?, ?τοιμη καταστ?ματα σε πολλ?? κυκλοφορ?α στο κ?ντρο τη? π?λη? των πεζ?ν. Για κοντ? σε ?να σιδηροδρομικ? σταθμ?, και οι υπ?λληλοι γραφε?ου τη? νοικοκυρ?? και του? ηλικιωμ?νου? και το δρ?μο για το σπ?τι απ? την εργασ?α απ? του? ν?ου? ?νδρε? και τι? γυνα?κε?, περιμ?νουμε την πελατειακ? β?ση τη? ποικιλ?α? των ηλικι?ν. Ειδικ?τερα, η συμπεριφορ? αυτ? ε?ναι πιο συχν? κατ? τι? εργ?σιμε? ημ?ρε?. Π?νω απ? το βρ?δυ απ? το πρω?, ε?ναι καλ?τερο, ?πω? οι νοικοκυρ?? και οι ηλικιωμ?νοι πολλ?, θα ε?ναι ιδια?τερα γυνα?κα? μπ?ντα ε?ναι συχν? το χρ?νο.

 

Αλλ? μπροστ? απ? τη λειτουργ?α αιχμ?? σταθμο? ε?ναι τ?τοια απ? εδ?. Απ? το βρ?δυ απ? π?σω ε?ναι καλ?τερη, η οπο?α ?χει ?ρθει στο κατ?στημα απ?

 

το πρω?, με τον τρ?πο που αντικαθ?στανται, αυτ? τη φορ? μισθωτο? εργαζ?μενοι μετ? τη δουλει? θα αρχ?σουν να αποτελο?ν την πλειον?τητα τη? επιχε?ρηση?. Σ?μφωνα με αυτ? το δι?στημα, τι ο κ?κλο? εργασι?ν τη? ?ντονη? πελατειακ? β?ση ε?ναι, ε?ναι το μεγαλ?τερο χαρακτηριστικ? μπροστ? απ? το κατ?στημα του σταθμο?.

 

κατ?στημα ?που υπ?ρχει μια χρονικ? στιγμ? αποτυχ?ε? οι λειτουργ?ε? του εν λ?γω ρητ?, επειδ? υπ?ρχουν πελ?τε? να επιστρ?ψει απορρ?πτονται ακ?μη και σε ισχυρ? β?ση, θα ?χει ω? μ?α απ? τι? επιλογ?? και επειδ? στοχε?ουν εκε?.

 

στην ?γρια ??σταθμ? πριν απ? το διαγωνισμ?, το κατ?στημα δεν μπορε? να προσελκ?σει του? πελ?τε? στι? 7 μ.μ. και 20:00 τι? καθημεριν?? 6:00, ?χει η επιβ?ωση γ?νεται δ?σκολη.

 

(※ Με την ευκαιρ?α, αν το κατ?στημα ?χει να προσαρμ?σει την μπ?λα ?ξω Τι με ROM Yara Horukon, η επιλογ? ε?ναι να π?ρει απ? αυτ? τη ζ?νη ?ρα?.) _ x000D_
Ωστ?σο, για του? μισθωτο?? διακοπ?? ε?ναι διακοπ??, η λειτουργ?α αιχμ?? και το βρ?δυ απ? το μεσημ?ρι, θα ε?ναι εντελ?? διαφορετικ? ρο? και καθημεριν??. Επιπλ?ον, επειδ? το κατ?στημα ανταγωνισμο? συχν?, ακ?μα και το συντομ?τερο μπ?λα ?ξω απ? τα ?λλα καταστ?ματα, η λειτουργ?α θα π?ρει αλλ?ξει πολ?.

 

 

 

■ προαστιακ? πελατειακ? β?ση pachinko σαλ?νι και αιχμ?? Στη ζ?νη ?ρα?

 

τη? λειτουργ?α? κλικ, και να πω τι γ?νεται στα προ?στια του καταστ?ματο?, μην περιμ?νετε το μ?γεθο? τη? πελατειακ?? β?ση? σε περ?που σταθμ? κατ?στημα. Μιλ?ντα? για προστ?τε?, και ο πατ?ρα? του νοικοκυρ?? τη? γειτονι?? σα? και ξεκο?ραση, η ηλικ?α ε?ναι επ?ση? σε αυξημ?νη, βλ?πουμε πολλ? εμφ?νιση του προσ?που, ?πω? το '60 απ? την δεκαετ?α του '40.

 

επισκ?πτε? του επιπ?δου γν?ση? ε?ναι σχετικ? χαμηλ?, ε?ναι πολλο?, υπ?ρχουν και πολλ?? τ?ση που ε?ναι ?δειο γλυκ? π?νακα ισχυρ? β?ση και την προσαρμογ? των νυχι?ν.

 

εφ '?σον δεν ε?ναι ?να δημοφιλ?? εστιατ?ριο του αρκετ? για να καλ?σετε μια φ?μη στα προ?στια τη? α?θουσα? pachinko, ο οπο?ο? στ?θμευση? επισκ?πτονται με αυτοκ?νητο ? μοτοσικλ?τα ? κ?τι παρ?μοιο, δεν υπ?ρχει, αυτ? δεν σημα?νει κ?τι πολ? περισσ?τερο, ?τσι ?στε ακ?μη και εκε?νοι που ?ρχονται στο κατ?στημα απ? τι? πρ?τε? πρωιν?? ?ρε? ?χι ?τι πολλο? ε?ναι το status quo.

 

πλειοψηφ?α, γιατ? αν ζε?τε στη γειτονι? σα? ?ρχεται στο κατ?στημα, το τρ?ξιμο ε?ναι να αρχ?σει η επιμ?κυνση στι? 12 το μεσημ?ρι πριν και μετ? το απ?γευμα, κορ?φωση τη? παραγωγ?? θα ?χει πολλ? καταστ?ματα γ?ρω 15:00 απ? 13:00. Και, προαστιακ? κατ?στημα θα υπ?ρχει μικρ? διαφορ? μεταξ? τη? λειτουργ?α? αιχμ? την ημ?ρα τη? εβδομ?δα?. Ακ?μα κι αν υπ?ρχει ανταγωνιστικ? κατ?στημα, γιατ? δεν ε?ναι τ?σο κοντ? σε αυτ?, ε?ναι ε?κολο να β?λει ?να σταθερ? πελ?τε?.

 

 

 

ε?ναι να κ?νουν χρ?ση του και στην καταπολ?μηση του Με β?ση αυτ? τα χαρακτηριστικ? ???

 

1. Επ?ση? τρ?χει απ? τη ζ?νη ?ρα?

 

κατ?στημα τη? θ?ση? τη? κορυφ??, επειδ? ο χρ?νο? κατ? τον οπο?ο επεκτε?νεται η λειτουργ?α ε?ναι διαφορετικ?, υπ?ρχει και μ?α τη? στρατηγικ?? ε?ναι ?τι για να π?ρει απ? το πιο hot ?ρα τη? ημ?ρα?. Ω? μια α?θουσα pachinko, φυσικ?, επειδ? το πρ?σωπο που εξ?δωσε την μπ?λα ?ξω πολ? ?ταν υπ?ρχει υψηλ? ποσοστ? χρ?ση? δεν γ?νεται στην ?κκληση του καταστ?ματο?, αυτ? δεν στοχε?ει εκε?.

 

 

2. Κατ? τη χρονικ? στιγμ? κατ? την οπο?α οι χρονικ??

 

πελ?τε? πελ?τε? σε λειτουργ?α ανταλλαγ?? θα τε?νουν να γλυκι? π?νακα ισχυρ? β?ση και ?να καρφ? ε?ναι πιθαν? να π?ρει. Αυτ? οφε?λεται στο γεγον?? ?τι, για παρ?δειγμα, στην περ?πτωση των νοικοκυρ?ν, και θα ε?ναι ανεξ?ρτητα απ? το π?σο η μ?τρα ε?ναι ισχυρ?, ?τσι ?στε να μην χρει?ζεται να την προετοιμασ?α του δε?πνου, ?χω πολλο?? ανθρ?που? που θα υποστηρ?ξει διστακτικ?. Pachipuro που κερδ?ζει σε στρατηγικ? που θα π?ρει μια τ?τοια πλατφ?ρμα υπ?ρχει επ?ση?. _x00 0D_

 

3. Με την ?ρευνα, το επ?πεδο γν?ση?

 

πελατειακ? β?ση των πελατ?ν τη?, γι 'αυτ? ε?ναι κατανοητ? ?τι το επ?πεδο του κοινο? που. Επ?πεδο υπ?ρχει επ?ση? μια πιθαν?τητα ?τι το κεν? ν?στιμα β?θρο τ?σο χαμηλ? ?σο οι ?νθρωποι συχν? κατ?στημα. Φυσικ?, το γεγον?? ?τι τα ?τομα με υψηλ? επ?πεδα δεν ε?ναι ακ?μα ?να ?τομο, αλλ? αυτ? ε?ναι πιθαν? να γ?νει στο γεγον?? ?τι το ?διο το κατ?στημα δεν ?χει καμ?α γε?ση, Sajikagen των πλευρ?ν ε?ναι μ?νο για να γυαλ?σει την εμπειρ?α στη μ?χη δεν θα σα?.