π?νακα? κατ?στημα Pachinko να επιλ?ξουν κατ? το χρ?νο τη? εκ ν?ου ?νοιγμα

Την πρ?τη αντικατ?σταση ημ?ρα Xintai, με τα στοιχε?α να ε?ναι ?χι, γιατ? το κρ?το? πληροφορι?ν δεν υφ?σταται, να Neraiuchi να επιλ?ξουν την πλατφ?ρμα ε?ναι κ?τι δ?σκολο. Xintai την πρ?τη μ?ρα, δεν σημα?νει ?τι η ανοικτ? απ? το πρω?, θα ε?ναι ανοικτ? απ? τη στιγμ? που η ?γκριση τη? αστυνομ?α? ε?ναι κ?τω. Για το λ?γο αυτ?, στο ?χι και να καθαρ?σει το ?νοιγμα του χρ?νου, που συχν? α?θουσε? pachinko ?χετε λαχειοφ?ρο αγορ?. Επιπλ?ον, αν?λογα με τη μ?θοδο λαχειοφ?ρο αγορ?, παρακαλο?με να σημει?σετε ?τι υπ?ρχει και μια περ?πτωση αν το χτ?πημα με το οπο?ο δεν ξ?ρω Xintai. αντικατ?σταση
Η
Xintai πρ?τη ημ?ρα, επειδ? δεν υπ?ρχει αρκετ?? χρ?νο? για να διαβ?σετε ολ?κληρο το ν?χι, αφ?στε το τμ?μα στο οπο?ο να φα?νονται, ?χετε γ?νει επ?ση? μ?νο το γεγον?? ?τι απ? την ?ναρξη των νυχι?ν ομφαλ?. Φυσικ?, αν ?χετε συν?λεξε τα στοιχε?α σε αυτ? την ιστοσελ?δα Robo δεδομ?νων Seven, το κ?μα τη? ρ?θμιση? Horukon και ROM σα? αφ?σει το λ?βει υπ?ψη.

 

Ωστ?σο, εξετ?ζοντα? την προσαρμογ? των νυχι?ν, προκειμ?νου να προσελκ?σουν πελ?τε?, ε?ναι η αντικατ?σταση Xintai πρ?τη μ?ρα ε?ναι η καλ?τερη καρφ? γλυκ?.

 

?πω? Horukon σ?νολο και προσαρμογ? των νυχι?ν των Xintai ε?ναι ανοιχτ? η πρ?τη ημ?ρα ε?ναι η καλ?τερη, υπ?ρχει μετ?βαση τ?ση να ενισχ?σει με κ?θε μ?ρα που περν?. Φυσικ?, αυτ? εξαρτ?ται επ?ση? απ? το κατ?στημα. Απ? την πρ?τη μ?ρα, οι επισκ?πτε? συγκεντρ?νονται επ?ση? Αφ?στε με ?συχο, κ?ποια καταστ?ματα να αφ?σει απ? την απελευθ?ρωση σταδιακ? αν?καμψη, υπ?ρχει επ?ση? ?να κατ?στημα απ? την πρ?τη μ?ρα γιατ? θ?λω να πρ?τα σε μ?α σ?γκρουση. Αυτ? η περιοχ? ε?ναι, η τ?ση για μια εβδομ?δα αμ?σω? μετ? την επαν?ναρξη θα ?ταν καλ?τερα να κρατ?σει ?λεγχο? σε καθημεριν? β?ση.

 

ο χρ?νο? επαναλειτουργ?α? ε?ναι η περ?πτωση, ?πω? το κατ?στημα του σταθμο?, καθ?? αναμ?νεται ?τι οι πελ?τε? ε?ναι πολλο? συμφ?ρηση, ε?ναι εκ των προτ?ρων για την προκαταρκτικ? επιθε?ρηση και ?χουν ω? στ?χο τραπ?ζι απ? την προηγο?μενη ημ?ρα απ? την επιβεβα?ωση των στοιχε?ων φα?νεται καλ? πρ?σωπο που ε?χε σπουδ?σει σε κ?ποιο βαθμ? .