Χαρακτηριστικ? - δε?τε μ?σα απ? το δρ?μο των κυμ?των τη? ROM ε?ναι αναστατωμ?νο? περ?οδο

Στο σαλ?νι pachinko, θα νομ?ζετε ?τι αναστατωμ?νο? πλατφ?ρμα ε?ναι συχν? καλ?τερο. Διαφορετικ?, γιατ? θα ?χουν γ?νει δεν κατ?χει τι? πωλ?σει? τη? pachinko σαλ?νι. Στην ω? μη συμβατικ? μ?τρα τη? εν λ?γω α?θουσε? pachinko, θα εισαγ?γει το π?? να δει μ?σα απ? την αναστ?τωση π?νακα των χαρακτηριστικ?ν.

 

θα ε?ναι μ?νο αμ?σω? κατανοητ? ?τι αν κοιτ?ξετε.

 

αναστατωμ?νο? π?νακα? καλ?τερο χαρακτηριστικ? ε?ναι το γεγον?? ?τι η εθιστικ? απ? οτιδ?ποτε γ?νεται πιο βαθι?. ?ταν 1000 φορ?? και τρομερ? βρ?σκεται στην Zara επ?ση? να γ?νει για να σταθε? εθιστικ? 2.000 φορ??. Εντ?? τη? ROM κατ? τον χρ?νο μια? τ?τοια? κατ?σταση?, μιλ?ντα? για παρ?δειγμα, ε?ναι μια κατ?σταση, ?πω? η ρουλ?τα υπ?ρξε εμπρ?? και π?σω επανειλημμ?να αναστατωμ?νο? λειτουργ?α.

 

επιστρ?ψει επ?ση? σε μια φυσιολογικ? ζω?, και συχν? μπορε? να ε?ναι ?να μεγ?λο χρονικ? δι?στημα. Αναστατωμ?νοι περ?οδο, θα ε?ναι σε μη κρατικο?? σε ?λα, νομ?ζω ?τι ε?ναι σχετικ? ε?κολο να καταλ?βει. Υπ?ρχουν καλ? σε χρ?νο, ε?ναι ?τι ο αριθμ?? των περιστατικ?ν τη? παραγωγ?? μει?νεται δραστικ?.

 

στην κανονικ? περ?οδο, αλλ? η παραγωγ? συνεχ?? δεν θα εμφανιστε?, για να αναστατ?σει την περ?οδο, η ?δια η παραγωγ? γ?νεται ?λο και δ?σκολο να φ?γει. Το αποτ?λεσμα ε?ναι μακρι?, και βγ?κε επ?δειξη μακρι?, θα τελει?σει σ?ντομα, χωρ?? καμ?α αν?πτυξη.

 

Επιπλ?ον, αν ?χετε κλε?σει τελικ? το τζακ ποτ, ? να γ?νουν το τ?λο? σε ?να ενια?ο, ?χει ω? στ?χο να γ?νει ? το τ?λο? τη? pull-back ποτ? και παραλλαγ? πιθαν?τητα ακ?μα μ?α φορ? τι? λιγ?τερε? ?ρε? εργασ?α?. Στη συν?χεια, θα πρ?πει να καταπιε? το σ?νολο τη? πολυαναμεν?μενη τη? βγ?κε ?να κουτ?, επ?ση?, ?χει γ?νει αναγκα?α επ?νδυση. Απ? εκε?, θα συμβε? ?να φα?λο κ?κλο ? εθιστικ? αρχ?ζει. Θα ε?ναι η χαρακτηριστικ? ρο?? του αναστατωμ?νο? περι?δου.

 

σε μια α?θουσα pachinko, δι?τι οι εν λ?γω π?νακα κακ? κατ?σταση ε?ναι συχν? ο καλ?τερο?, και εγ? πιστε?ω ?τι σε πολλ?? απ? τι? καλ?τερε? εμπειρ?ε? που ?χετε χτυπ?σει σε ?να τ?τοιο β?θρο. Ωστ?σο, δεν ?χει ν?ημα να ξ?ρετε μετ? χτ?πησα. Χειρ?τερη ρο? περιμ?νει, απ? μια τ?τοια ρο? φ?ση διαταραχ? ?χει διαπιστωθε? ?τι ε?ναι καλ?τερα να ξ?ρετε προτο? να χτυπ?σει. Στην

 

του Αυτ? ε?ναι χρ?σιμο να ?χουμε robo στοιχε?α και δεδομ?να μετρητ?. δεδομ?νων ξ?δι Δε?τε γρ?φημα λαμπτ?ρα και απλ? αναστατωμ?νο? ζω?? μπορε? να προσδιοριστε?. Τα στοιχε?α του π?νακα που βρ?σκεται σε μια τ?τοια περ?οδο ?φεση?, γραφικ? παρ?σταση, νομ?ζω ?τι πολ? κ?τω απ? την κεντρικ? γραμμ?. Απ?

 

αναστατωμ?νο? ζω? ?χει γ?νει χειρ?τερη πιθαν?τητα το τζακ ποτ του ?να μακρ? τραπ?ζι, δοκιμ?στε να ελ?γξετε μαζ?. Επιπλ?ον, η πλατφ?ρμα που ?χουν καταλ?ξει με χαρακτηριστικ? ?πω? αναστατωμ?νο? ζω?, υπ?ρχουν φορ?? που ?χετε σκ?πιμα ανακτηθε? μηχ?νημα σε ?να σαλ?νι Pachinko.

 

? απλ? να το ?χει μ?νο να γ?ρνει ρο?, νομ?ζω ?τι και να καθορ?σει υπ?ρχει αν?γκη αν μια τ?τοια επειδ? ?κανε το μηχ?νημα αποκατ?σταση?. Ωστ?σο, δεν ε?ναι πολ? ακολουθο?μενη απ? τη μετ?φραση ε?ναι αναστατωμ?νο? περ?οδο.

 

που ?χουν καταλ?ξει σε μια τ?τοια φ?ση διαταραχ? των χαρακτηριστικ?ν, σε περ?πτωση που ?χει ακολουθηθε? απ? λ?γε? ημ?ρε?, θε?ρησε επ?ση? να συνεχ?σει να στραφο?ν προ? την κανονικ? ζω? και την ευνο?κ? περ?οδο. Μ?λι? γ?νει μια τ?ση α?ξηση? ε?ναι σιγ?-σιγ? γρ?φημα, νομ?ζω ?τι ε?ναι στα χ?ρια των ακο?σετε δοκιμ?σετε λ?γο χτ?πημα για να δοκιμ?σετε. Αν υπ?ρχει

 

δε?τε μ?σα απ? σταθερ? στα ?ρια τη? ισχυρ?? περ?οδο απ? την τεχνολογ?α αναστατωμ?νο? ζω?, ποιο? ε?ναι επ?ση? πιθαν? ?τι ?να ?τομο μ?νο κουρ?λια Κερδ?ζοντα? στο νησ? τη? μο?ρα? για να αντιμετωπ?σει μια ορθ?νοιχτη μην παρατηρ?σετε. Πλατφ?ρμα, η οπο?α τ?θηκε σαφ?? στην ισχυρ? περ?οδο, γιατ? εμε?? αντικρ?ζοντα? αντ?παλο, δεν μπορε? να ε?ναι τ?σο ε?κολα να π?ρει. Για να πω αν

 

, αρχ?ριο? ε?ναι εξαιρετικ? δ?σκολο ε?ναι να δο?με μ?σα απ? το ?ριο τη? ισχυρ?? περ?οδο απ? ξαφνικ? αναστατωμ?νο? περ?οδο, ε?ναι πολ? υψηλο? κινδ?νου. Με αυτ? κατ? νου, θα το τραπ?ζι πιστε?ουμε ?τι η ισχυρ? περ?οδο και στην σημεριν? προοδευτικ? μορφ?, ε?ναι καλ?τερα να π?ρετε, ?ταν του? δ?νεται η ευκαιρ?α να πελατειακ? β?ση εναλλ?σσονται ισορροπ?α ε?ναι σταθερ?. Νομ?ζω ?τι υπ?ρχει αν?γκη να μ?θετε πολ? καλ?. Ωστ?σο, δεν ε?ναι πολ? ακολουθο?μενη απ? τη μετ?φραση ε?ναι αναστατωμ?νο? περ?οδο.

 

που ?χουν καταλ?ξει σε μια τ?τοια φ?ση διαταραχ? των χαρακτηριστικ?ν, σε περ?πτωση που ?χει ακολουθηθε? απ? λ?γε? ημ?ρε?, θε?ρησε επ?ση? να συνεχ?σει να στραφο?ν προ? την κανονικ? ζω? και την ευνο?κ? περ?οδο. Μ?λι? γ?νει μια τ?ση α?ξηση? ε?ναι σιγ?-σιγ? γρ?φημα, νομ?ζω ?τι ε?ναι στα χ?ρια των ακο?σετε δοκιμ?σετε λ?γο χτ?πημα για να δοκιμ?σετε. Αν υπ?ρχει

 

δε?τε μ?σα απ? σταθερ? στα ?ρια τη? ισχυρ?? περ?οδο απ? την τεχνολογ?α αναστατωμ?νο? ζω?, ποιο? ε?ναι επ?ση? πιθαν? ?τι ?να ?τομο μ?νο κουρ?λια Κερδ?ζοντα? στο νησ? τη? μο?ρα? για να αντιμετωπ?σει μια ορθ?νοιχτη μην παρατηρ?σετε. Πλατφ?ρμα, η οπο?α τ?θηκε σαφ?? στην ισχυρ? περ?οδο, γιατ? εμε?? αντικρ?ζοντα? αντ?παλο, δεν μπορε? να ε?ναι τ?σο ε?κολα να π?ρει. Για να πω αν

 

, αρχ?ριο? ε?ναι εξαιρετικ? δ?σκολο ε?ναι να δο?με μ?σα απ? το ?ριο τη? ισχυρ?? περ?οδο απ? ξαφνικ? αναστατωμ?νο? περ?οδο, ε?ναι πολ? υψηλο? κινδ?νου. Με αυτ? κατ? νου, θα το τραπ?ζι πιστε?ουμε ?τι η ισχυρ? περ?οδο και στην σημεριν? προοδευτικ? μορφ?, ε?ναι καλ?τερα να π?ρετε, ?ταν του? δ?νεται η ευκαιρ?α να πελατειακ? β?ση εναλλ?σσονται ισορροπ?α ε?ναι σταθερ?. Νομ?ζω ?τι υπ?ρχει αν?γκη να μ?θετε πολ? καλ?. Ωστ?σο, δεν ε?ναι πολ? ακολουθο?μενη απ? τη μετ?φραση ε?ναι αναστατωμ?νο? περ?οδο.

 

που ?χουν καταλ?ξει σε μια τ?τοια φ?ση διαταραχ? των χαρακτηριστικ?ν, σε περ?πτωση που ?χει ακολουθηθε? απ? λ?γε? ημ?ρε?, θε?ρησε επ?ση? να συνεχ?σει να στραφο?ν προ? την κανονικ? ζω? και την ευνο?κ? περ?οδο. Μ?λι? γ?νει μια τ?ση α?ξηση? ε?ναι σιγ?-σιγ? γρ?φημα, νομ?ζω ?τι ε?ναι στα χ?ρια των ακο?σετε δοκιμ?σετε λ?γο χτ?πημα για να δοκιμ?σετε. Αν υπ?ρχει

 

δε?τε μ?σα απ? σταθερ? στα ?ρια τη? ισχυρ?? περ?οδο απ? την τεχνολογ?α αναστατωμ?νο? ζω?, ποιο? ε?ναι επ?ση? πιθαν? ?τι ?να ?τομο μ?νο κουρ?λια Κερδ?ζοντα? στο νησ? τη? μο?ρα? για να αντιμετωπ?σει μια ορθ?νοιχτη μην παρατηρ?σετε. Πλατφ?ρμα, η οπο?α τ?θηκε σαφ?? στην ισχυρ? περ?οδο, γιατ? εμε?? αντικρ?ζοντα? αντ?παλο, δεν μπορε? να ε?ναι τ?σο ε?κολα να π?ρει. Για να πω αν

 

, αρχ?ριο? ε?ναι εξαιρετικ? δ?σκολο ε?ναι να δο?με μ?σα απ? το ?ριο τη? ισχυρ?? περ?οδο απ? ξαφνικ? αναστατωμ?νο? περ?οδο, ε?ναι πολ? υψηλο? κινδ?νου. Με αυτ? κατ? νου, θα το τραπ?ζι πιστε?ουμε ?τι η ισχυρ? περ?οδο και στην σημεριν? προοδευτικ? μορφ?, ε?ναι καλ?τερα να π?ρετε, ?ταν του? δ?νεται η ευκαιρ?α να πελατειακ? β?ση εναλλ?σσονται ισορροπ?α ε?ναι σταθερ?.