Ελ?γξτε το χαρακτηριστικ? συν?θεια pachinko α?θουσα [προσαρμογ? των νυχι?ν και των νυχι?ν αναθ ed.]

?ταν ο συν?θω? π?γε να πα?ξει σε μια α?θουσα pachinko, νομ?ζω ?τι θα δο?με το πρ?το στ?χο? ?ταν το μοντ?λο μ?α προ? μ?α. ?τσι, ε?ναι η προσαρμογ? των νυχι?ν που θ?λω να εξακριβωθε?. προσαρμογ? των νυχι?ν, αν υπ?ρχει πρ?θυμο? να β?λει τα καταστ?ματα, γ?νεται επ?ση? υλικ? για την απ?φαση ? ?χι. Εκτ?? απ? την υπ?θεση, ?πω? CR, γιατ? ?πω? Hanemono μερικ?? φορ?? προσαρμογ? των νυχι?ν ε?ναι σε γενικ?? γραμμ?? χωρ?ζονται σε το αποτ?λεσμα, οι ?νθρωποι δεν θα ε?ναι σε θ?ση να περ?σει για να αποφ?γει τον ?λεγχο τη? προσαρμογ?? των νυχι?ν που ε?ναι ιδια?τερα παιχν?δι στο κ?ντρο Hanemono.

 

προσαρμογ? των νυχι?ν, διευθυντ?? ? προ?στ?μενο?, επ?ση?, να πραγματοποι?σει ?να συγκεκριμ?νο πρ?σωπο, ?πω? ο καλλιτ?χνη? νυχι?ν ε?ναι φυσιολογικ?. Τα ανθρ?πινα ?ντα, ακ?μη και αν συν?θω? η ζω? ε?ναι μια συν?θεια. Το γεγον?? ?τι ?να συγκεκριμ?νο πρ?σωπο ε?ναι επ?ση? πολ? καλ?? επιδ?σει? στο σαλ?νι Pachinko ε?ναι το γεγον?? ?τι η συν?θεια τη? ρ?θμιση? απ? το κατ?στημα καθ?να ε?ναι σ?γουρο?. Αν Minukere η συν?θεια τη? ρ?θμιση? των νυχι?ν, κερδ?ζοντα? ποσοστ? θα ?ρθει απ? τυφλ? εμφυτε?ονται.

 

Ω? εκ το?του, θα εισαγ?γουμε μια δει μ?σα απ? το δρ?μο τη? προσαρμογ?? των νυχι?ν.

 

να δει μ?σα απ? την προσαρμογ? των νυχι?ν, μ?σα απ? την α?θουσα pachinko περ?που δ?ο εβδομ?δε? απ? τη μια ελ?χιστη εβδομ?δα, θα πρ?πει να τηρο?ν. Μιλ?ντα? για τον οπο?ο, επειδ? η προσαρμογ? των νυχι?ν γ?νεται με τη διαφορ? λ?γων χιλιοστ?ν, και ?χι Ika δει σταθερ? στην υπ?ροχη, μπορε?τε να χ?σετε. Οι αρχ?ριοι, και δεν ε?ναι αρκετ? να γνωρ?ζουμε ?τι η αρχ? ε?ναι σαφ?? ανοιχτ? ματι?, λ?ει ?τι ε?ναι δ?σκολο να προσδιοριστε? whether're αρκετ? ανοιχτ?. Ε?τε ανοιχτ? οπο?α γ?ρω απ? τα ν?χια του νησιο?

 

, ε?ναι ?νευ ?ρων ?τσι απ? κ?θε κατ?στημα, δεν λ?ει εδ?, ?μω?, κατ? την εξ?ταση του νυχιο? απ? την κορυφ?, δοκιμ?στε να ψ?χνουν για αυτ? το ε?δο? των νυχι?ν Παρακαλ?. Σε

 

, ε?ναι η προσαρμογ? των νυχι?ν ε?κολο στην καταν?ηση καλ?τερο ξεκ?νημα.

 

η προσαρμογ? των νυχι?ν τη? σ?σφιξη? α?σθηση σε α?θουσε? pachinko, ?να απ? τα ν?χια, λ?γο απ? την πλευρ? του chucker αρχ?, ε?ναι μια περ?πτωση στην οπο?α το καρφ? ?ρχεται στο εξωτερικ?. Στην περ?πτωση αυτ?? τη? προσαρμογ?? νυχι?ν, ε?ναι ?να μ?ρο? που ονομ?ζεται ?ξι φορ?? απ? την ταχ?τητα περιστροφ?? του 1 λεπτο? περ?που 5 φορ??. Ρ?θμιση, παρακαλ? σκεφτε?τε μια φυσιολογικ? προσαρμογ? των νυχι?ν των υψηλ?ν μετατροπ?? α?θουσε? αναλογ?α Pachinko.

 

 

Ε?ν ?χετε περαιτ?ρω σ?σφιξη, ξεκιν?στε Chat Κατ? μ?κο? των δ?ο πλευρ?ν του αυτοκιν?του, θα δε?τε επικαλ?πτονται τ?σο νυχι?ν. Στην περ?πτωση αυτ?? τη? προσαρμογ?? νυχι?ν, ε?ναι ?να μ?ρο? που ονομ?ζεται π?ντε φορ?? απ? την ταχ?τητα περιστροφ?? του 1 λεπτο? περ?που 4.6 φορ??. Κατ? την ημ?ρα συλλογ??, ?ταν θ?λετε ε?ναι απολ?τω? μικτο? κ?ρδου?, να ε?ναι προσεκτικο?, δι?τι ε?ναι μια προσαρμογ? καρφ? που εμφαν?ζεται σε κ?ποια σημε?α. Αν τ?τοια θα χτυπ?σει τι? σ?σφιξη? ν?χια, θα τελει?σει Nante χιλι?δε? γιεν γρ?γορα. Σε

 

, δε?τε το καρφ? απ? την κορυφ? για το αντ?θετο, καρφ? ε?τε ?να απ? τα ν?χια, ε?ναι ανοικτ? προ? τα ?ξω απ? το chucker αρχ? ?στω και λ?γο ε?ναι ?να καλ? καρφ?. Αν κοιτ?ξετε απ? ψηλ?, σαφε?? διαφορ?? στο μπορε?τε να δε?τε. Αυτ? ε?ναι συχν? θεωρε?ται προσαρμογ? των νυχι?ν σε τ?τοιε? εκδηλ?σει?. Στην περ?πτωση αυτ?, η ταχ?τητα περιστροφ?? του 1 λεπτο?, θα ε?ναι απ? περ?που 6 φορ?? 7 φορ??. Και στι? δ?ο πλευρ?? των νυχι?ν

 

, ? να ανο?ξετε μπορε? να δει κανε??, θα υπ?ρξουν οι ?νθρωποι απ? τη συν?θεια τη? προσαρμογ?? των νυχι?ν. Κατ? την επ?σκεψη κατ?στημα pachinko του καθεν??, τ?σο απ? το αν το ?νοιγμα του νυχιο?, δοκιμ?στε να ελ?γξετε.

 

Επιπλ?ον, λ?γο νωρ?τερα κ?τω απ? τον ανεμ?μυλο, υπ?ρχουν μ?ρη ?που υπ?ρχει ?να χ?σμα μεταξ? του νυχιο? και των νυχι?ν.

 

δ?ο πλευρ?? του νυχιο? του χ?σματο?, καρφ?στε το μειον?κτημα ε?ναι, πριν π?τε στην αρχ?, ?χουμε γ?νει προσαρμοστε?, ?πω? μπ?λα π?φτει εκε?. προσαρμογ? των νυχι?ν, γιατ? ε?ναι να δημιουργ?σει το σ?νολο του διοικητικο? συμβουλ?ου, ?χι μ?νο να ξεκιν?σει, με την πλευρ? των νυχι?ν Επ?ση? σα? ενθαρρ?νουμε να προσπαθ?σουμε για επιβεβα?ωση.

 

Ακ?μα κι αν δεν δο?με τα μ?χρι τ?ρα καρφι?, καρφ? τα βασικ? που παρατηρε?ται απ? την κορυφ?, νομ?ζω ?τι αν δοθε? προσοχ? με ?λλο σφεντ?να απολα?σουν μπορε?. Ε?ναι ?να μ?ρο? που 5 φορ?? απ? 6 φορ??. Κατ? την ημ?ρα συλλογ??, ?ταν θ?λετε ε?ναι απολ?τω? μικτο? κ?ρδου?, να ε?ναι προσεκτικο?, δι?τι ε?ναι μια προσαρμογ? καρφ? που εμφαν?ζεται σε κ?ποια σημε?α. Αν τ?τοια θα χτυπ?σει τι? σ?σφιξη? ν?χια, θα τελει?σει Nante χιλι?δε? γιεν γρ?γορα. Σε

 

, δε?τε το καρφ? απ? την κορυφ? για το αντ?θετο, καρφ? ε?τε ?να απ? τα ν?χια, ε?ναι ανοικτ? προ? τα ?ξω απ? το chucker αρχ? ?στω και λ?γο ε?ναι ?να καλ? καρφ?. Αν κοιτ?ξετε απ? ψηλ?, σαφε?? διαφορ?? στο μπορε?τε να δε?τε. Αυτ? ε?ναι συχν? θεωρε?ται προσαρμογ? των νυχι?ν σε τ?τοιε? εκδηλ?σει?. Στην περ?πτωση αυτ?, η ταχ?τητα περιστροφ?? του 1 λεπτο?, θα ε?ναι απ? περ?που 6 φορ?? 7 φορ??. Και στι? δ?ο πλευρ?? των νυχι?ν

 

, ? να ανο?ξετε μπορε? να δει κανε??, θα υπ?ρξουν οι ?νθρωποι απ? τη συν?θεια τη? προσαρμογ?? των νυχι?ν. Κατ? την επ?σκεψη κατ?στημα pachinko του καθεν??, τ?σο απ? το αν το ?νοιγμα του νυχιο?, δοκιμ?στε να ελ?γξετε.

 

Επιπλ?ον, λ?γο νωρ?τερα κ?τω απ? τον ανεμ?μυλο, υπ?ρχουν μ?ρη ?που υπ?ρχει ?να χ?σμα μεταξ? του νυχιο? και των νυχι?ν.

 

δ?ο πλευρ?? του νυχιο? του χ?σματο?, καρφ?στε το μειον?κτημα ε?ναι, πριν π?τε στην αρχ?, ?χουμε γ?νει προσαρμοστε?, ?πω? μπ?λα π?φτει εκε?. προσαρμογ? των νυχι?ν, γιατ? ε?ναι να δημιουργ?σει το σ?νολο του διοικητικο? συμβουλ?ου, ?χι μ?νο να ξεκιν?σει, με την πλευρ? των νυχι?ν Επ?ση? σα? ενθαρρ?νουμε να προσπαθ?σουμε για επιβεβα?ωση.

 

Ακ?μα κι αν δεν δο?με τα μ?χρι τ?ρα καρφι?, καρφ? τα βασικ? που παρατηρε?ται απ? την κορυφ?, νομ?ζω ?τι αν δοθε? προσοχ? με ?λλο σφεντ?να απολα?σουν μπορε?. Ε?ναι ?να μ?ρο? που 5 φορ?? απ? 6 φορ??. Κατ? την ημ?ρα συλλογ??, ?ταν θ?λετε ε?ναι απολ?τω? μικτο? κ?ρδου?, να ε?ναι προσεκτικο?, δι?τι ε?ναι μια προσαρμογ? καρφ? που εμφαν?ζεται σε κ?ποια σημε?α. Αν τ?τοια θα χτυπ?σει τι? σ?σφιξη? ν?χια, θα τελει?σει Nante χιλι?δε? γιεν γρ?γορα. Σε

 

, δε?τε το καρφ? απ? την κορυφ? για το αντ?θετο, καρφ? ε?τε ?να απ? τα ν?χια, ε?ναι ανοικτ? προ? τα ?ξω απ? το chucker αρχ? ?στω και λ?γο ε?ναι ?να καλ? καρφ?. Αν κοιτ?ξετε απ? ψηλ?, σαφε?? διαφορ?? στο μπορε?τε να δε?τε. Αυτ? ε?ναι συχν? θεωρε?ται προσαρμογ? των νυχι?ν σε τ?τοιε? εκδηλ?σει?. Στην περ?πτωση αυτ?, η ταχ?τητα περιστροφ?? του 1 λεπτο?, θα ε?ναι απ? περ?που 6 φορ?? 7 φορ??. Και στι? δ?ο πλευρ?? των νυχι?ν

 

, ? να ανο?ξετε μπορε? να δει κανε??, θα υπ?ρξουν οι ?νθρωποι απ? τη συν?θεια τη? προσαρμογ?? των νυχι?ν. Κατ? την επ?σκεψη κατ?στημα pachinko του καθεν??, τ?σο απ? το αν το ?νοιγμα του νυχιο?, δοκιμ?στε να ελ?γξετε.

 

Επιπλ?ον, λ?γο νωρ?τερα κ?τω απ? τον ανεμ?μυλο, υπ?ρχουν μ?ρη ?που υπ?ρχει ?να χ?σμα μεταξ? του νυχιο? και των νυχι?ν.

 

δ?ο πλευρ?? του νυχιο? του χ?σματο?, καρφ?στε το μειον?κτημα ε?ναι, πριν π?τε στην αρχ?, ?χουμε γ?νει προσαρμοστε?, ?πω? μπ?λα π?φτει εκε?. προσαρμογ? των νυχι?ν, γιατ? ε?ναι να δημιουργ?σει το σ?νολο του διοικητικο? συμβουλ?ου, ?χι μ?νο να ξεκιν?σει, με την πλευρ? των νυχι?ν Επ?ση? σα? ενθαρρ?νουμε να προσπαθ?σουμε για επιβεβα?ωση.

 

Ακ?μα κι αν δεν δο?με τα μ?χρι τ?ρα καρφι?, καρφ? τα βασικ? που παρατηρε?ται απ? την κορυφ?, νομ?ζω ?τι αν δοθε? προσοχ? με ?λλο σφεντ?να απολα?σουν μπορε?. Συνιστ?ται να προσπαθ?σετε να.

 

Ακ?μα κι αν δεν δο?με τα μ?χρι τ?ρα καρφι?, καρφ? τα βασικ? που παρατηρε?ται απ? την κορυφ?, νομ?ζω ?τι αν δοθε? προσοχ? με ?λλο σφεντ?να απολα?σουν μπορε?. Συνιστ?ται να προσπαθ?σετε να.

 

Ακ?μα κι αν δεν δο?με τα μ?χρι τ?ρα καρφι?, καρφ? τα βασικ? που παρατηρε?ται απ? την κορυφ?, νομ?ζω ?τι αν δοθε? προσοχ? με ?λλο σφεντ?να απολα?σουν μπορε?.